Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту Комунального некомерційного підприємства «Андрушівська центральна районна лікарня» Андрушівської районної ради

-0001jpg

ПРОЄКТ

                                                       АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Тридцять четверта сесія                                                                   Сьомого скликання

від 13 березня 2020 року № ___

Про внесення змін та затвердження
в новій редакції Статуту Комунального
некомерційного підприємства «Андрушівська
центральна районна лікарня»
Андрушівської районної ради

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи листи Андрушівської райдержадміністрації від 06.02.2020 року № 01-05/199, Комунального некомерційного підприємства «Андрушівська центральна районна лікарня» від 30.01.2020 року №44, рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та затвердити в новій редакції Статут Комунального некомерційного підприємства «Андрушівська центральна районна лікарня» Андрушівської районної ради (додається).
2. Комунальному некомерційному підприємству «Андрушівська центральна районна лікарня» Андрушівської районної ради (Ющинський Ю.В.) забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції, про що повідомити районну раду в місячний термін.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення тридцять третьої сесії районної ради сьомого скликання від 20.12.2020 року №6 «Про затвердження Статуту Комунального некомерційного підприємства «Андрушівська центральна районна лікарня» Андрушівської районної ради».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності (Рудюк П.М.).

Голова ради                                                      О.В.Осадчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення тридцять четвертої сесії Андрушівської районної ради сьомого скликання від 13.03.2020 року № __
Голова Андрушівської районної ради
О.В. Осадчук

СТАТУТ
Комунального некомерційного підприємства
«Андрушівська центральна районна лікарня»
Андрушівської районної ради

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01991547

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м.Андрушівка
2020 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальне некомерційне підприємство «Андрушівська центральна районна лікарня» Андрушівської районної ради (надалі – Підприємство) є лікарняним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги в амбулаторних та стаціонарних умовах будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.
1.2. Підприємство створене за рішенням Андрушівської районної ради (надалі – Засновник) від «05» липня 2019 року №6 (30 сесія 7 скликання) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення Андрушівської центральної районної лікарні у Комунальне некомерційне підприємство «Андрушівська центральна районна лікарня» Андрушівської районної ради.
Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району.
Підприємство є правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків Андрушівської центральної районної лікарні.
1.3. Підприємство створене на базі майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району.
1.4. Засновником та Власником майна Підприємства є територіальні громади сіл, селища, міста Андрушівського району в особі Андрушівської районної ради Житомирської області (надалі – Засновник).
Органом управління Підприємства є Андрушівська районна державна адміністрація (надалі – Орган управління). Орган управління є головним розпорядником бюджетних коштів.
Координацію діяльності Підприємства здійснює управління охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації (надалі управління охорони здоров'я) в межах повноважень, наданих йому Міністерством охорони здоров'я України.
Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику та Органу управління.
1.5. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
1.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), членів Підприємства, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.
1.7. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.6 Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
1.8. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов'язковими для всіх закладів охорони здоров'я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров'я України, загальнообов'язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Андрушівської районної державної адміністрації, наказами управління охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації, рішеннями Андрушівської районної ради, положеннями з управління об'єктами спільної власності, затверджених рішеннями Андрушівської районної ради, та цим Статутом, який затверджується Засновником.
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування:
2.1.1. Повне найменування Підприємства – Комунальне некомерційне підприємство «Андрушівська центральна районна лікарня» Андрушівської районної ради;
2.1.2. Скорочене найменування Підприємства: – КНП «Андрушівська ЦРЛ».
2.2. Місцезнаходження Підприємства: будинок 34, вулиця Тітова, місто Андрушівка, Житомирська область, Україна, інд.13400.
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.
3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:
- створення разом із Засновником та Органом управління умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;
- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної/спеціалізованої стаціонарної медичної
допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров'я, медичного контролю за перебігом вагітності й ведення пологів і післяпологового періоду;
- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);
- організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров'я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;
- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
- проведення профілактичних оглядів;
- придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;
- навчально-методична, науково-дослідницька робота;
- провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
- здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.
3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
3.4. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику та ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.
3.5. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.
4. ПРАВОВИЙ СТАТУС
4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном та земельними ділянками, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району на праві оперативного управління.
4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого Засновником та Органом управління, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством України.
4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано

судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
4.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.6. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, Державному казначействі України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
4.8. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис за погодженням із Засновником та Органом управління.
4.9. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.
4.10. Підприємству забороняється розподіляти отримані доходи або їх частини серед засновників (учасників), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Доходи Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети та напрямків діяльності, визначених установчим документом, відповідно до податкового законодавства України.
4.11. Участь Підприємства в асоціаціях та інших об'єднаннях здійснюється за погодженням із Органом управління, якщо це не суперечить конкуренційному законодавству та іншим нормативним актам України.
4.12. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язання Засновника, як і Засновник не несе відповідальності за зобов'язання Підприємства.
5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ
5.1. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району і закріплюється за ним на праві
оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
5.2. Здійснюючи право оперативного управління майном, Підприємство користується та розпоряджається ним відповідно до законодавства України, цього Статуту та рішень Засновника.
Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених чинним законодавством. При цьому, відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району і закріплене за Підприємством на праві оперативного управління, здійснюються з дозволу Засновника у порядку, що встановлений Андрушівською районною радою. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних засобів, Підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені чинним законодавством України.
Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.
5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.3.1. Майно спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району, передане Підприємству Засновником;
5.3.2. Кошти районного бюджету (бюджетні кошти);
5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду зі згоди Засновника майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);
5.3.4. Цільові кошти, отримані в рамках реалізації бюджетних (державних, місцевих) цільових програм та цільових програм приватних фондів;
5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
5.3.6. Кредити банків;
5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;
5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України;
5.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством.
Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.
5.4. Статутний капітал Підприємства становить 100 (сто) гривень 00 копійок та формується у натуральній формі.
5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.
5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до законодавства України з дозволу Засновника у встановленому ним порядку.
5.7. Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим

здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.
5.8. Кошти, отримані з позабюджетних джерел, зараховуються на рахунки в банківських установах і використовуються згідно з фінансовим планом.
5.9. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до законодавства України.
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
6.1. Підприємство, за погодженням з Засновником та Органом управління планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів і пріоритетів, згідно з чинним законодавством України.
6.2. Підприємство має право:
6.2.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
6.2.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.
6.2.3. Укладати господарські та інші договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства України.
6.2.4. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства України.
6.2.5. Володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим за Підприємством на праві оперативного управління майном, фінансовими ресурсами та іншими цінностями в межах, визначених законодавством та Статутом, а також орендувати рухоме та нерухоме майно, необхідне для здійснення господарської діяльності.
6.2.6. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту.
6.2.7. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством України порядку.
6.2.8. Проводити розрахунки за своїми зобов'язаннями з іншими установами (підприємствами) та фізичними особами в безготівковому порядку через установи банків, а розрахунки готівкою здійснювати відповідно до правил виконання розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.
6.2.9. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством України порядку.
6.2.10. Отримувати наукову, методичну, експертну та технічну допомогу, програмно-технічне забезпечення для здійснення предмету діяльності, передбаченого Статутом.
6.2.11. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров'я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями.
6.2.12. Співпрацювати з вищими медичними закладами освіти усіх рівнів акредитації.
6.2.13. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров'я за їх запитом.
6.2.14. Створювати за погодженням із Засновником та Органом управління структурні підрозділи, в т.ч. відокремлені, інші виробничі підрозділи і пункти обслуговування, якщо це необхідно для підтримки основної діяльності Підприємства, відповідно до законодавства України. Затверджувати положення таких підрозділів і пунктів.
6.2.15. Реалізовувати свої послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України – фіксованими державними цінами.
6.2.16. Виступати позивачем та відповідачем в усіх судових інстанціях.
6.2.17. Отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, підприємств, установ, благодійних фондів і громадян.
6.2.18. Одержувати у порядку, встановленому чинним законодавством України, ліцензії, сертифікати, дозволи тощо.
6.2.19. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.
6.3. Підприємство зобов'язане:
6.3.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
6.3.2. Здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством України.
6.3.3. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
6.3.4. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров'я України.
6.3.5. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов'язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.
6.3.6. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.3.7. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
6.3.8. Здійснювати заходи із вдосконалення форм нарахування заробітної плати працівникам з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства. Забезпечувати економне та раціональне використання фонду споживання і своєчасність розрахунків з працівниками.
6.3.9. Виконувати інші обов'язки на підставі і в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ТА ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ
7.1. Суб'єктами Управління Підприємства є:
7.1.1. Андрушівська районна рада (Засновник)
7.1.2. Андрушівська районна державна адміністрація (Орган управління)
7.1.3. Директор Підприємства.
7.2. Поточне керівництво Підприємством здійснює керівник Підприємства – Директор, який призначається на посаду і звільняється з неї – рішенням Засновника за поданням Органу управління відповідно до порядку визначеного чинним законодавством на конкурсній основі шляхом укладання з ним контракту на строк від трьох до п'яти років, та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров'я України.
Строк найму, права, обов'язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
7.2.1. Наглядова рада Підприємства (у разі її утворення) контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів наглядової ради затверджується рішенням Засновника.
7.3. Засновник (Власник):
7.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання за попереднім погодженням з Органом управління;
7.3.2. Затверджує статут Підприємства та зміни до нього за пропозиціями Органу управління.
7.3.3. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його виконання за попереднім погодженням з Органом управління;
7.3.4. Укладає і розриває контракт з Директором Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;
7.3.5. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави.

7.3.6. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл,селища, міста району та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;
7.3.7. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.
7.4. Орган управління укладає з Підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів районного бюджету.
7.5. Директор Підприємства:
7.5.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки.
7.5.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника та Органу управління.
7.5.3. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів Підприємства, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи Підприємства, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідність до стандартів надання медичної допомоги і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах медичної допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів.
7.5.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів.
7.5.5. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства України, цього Статуту та рішень Засновника. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна.
7.5.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства.
7.5.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.
7.5.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством України, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов'язковим.
7.5.9. Подає в установленому порядку Засновнику та Органу управління квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01 лютого надає бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду.
7.5.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.
7.5.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України.
7.5.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і головного бухгалтера Підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників.
7.5.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
7.5.14. Вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
7.5.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Директора Підприємства в порядку, визначеному законодавством України.
7.5.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:
- положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;
- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;
- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів.
7.5.17. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог законодавства України має право укладати договори оренди майна.
7.5.18. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Директора Підприємства згідно із законодавством України, цим Статутом, контрактом між Засновником і Директором Підприємства.
7.6. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров'я, фінансово-господарської діяльності на Підприємстві може створюватись Спостережна Рада. До Спостережної Ради обираються не більше 15 осіб, строком на 2 роки. Спостережна рада Підприємства складається з:
- одного представника Засновника;
- одного представника Органу управління;
- представників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я та (або) соціального захисту населення місцевої державної адміністрації – від однієї до чотирьох осіб;
- депутатів місцевих рад (за згодою) – від однієї до двох осіб;
- представників громадськості та громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров'я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров'я (за згодою) – від однієї до восьми осіб (по одному представнику від кожної організації).
Порядок утворення, права, обов'язки Спостережної ради закладу охорони здоров'я і типове положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.
7.7. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
7.8. У разі відсутності Директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов'язки з інших причин, обов'язки виконує заступник Директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов'язками.
8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Структура підприємства включає:
8.1.1. Стаціонар цілодобового перебування, в тому числі:
- приймальне відділення;
- терапевтичне відділення;
- хірургічне відділення;
- педіатричне відділення;
- інфекційне відділення;
- об'єднане неврологічно-гінекологічне відділення з акушерськими ліжками;
- відділення анестезіології та інтенсивної терапії.
8.1.2. Поліклінічне відділення з кабінетами консультативного прийому лікарів-спеціалістів, в тому числі:
- кабінети вузькопрофільних спеціалістів (хірургічні, офтальмологічний, отоларингологічний, ортопедо-травматологічний, неврологічні, психіатричний, наркологічний, дерматовенерологічний, ендокринологічний, онкологічний, кабінет інфекційних захворювань, фтизіатричний, фізіотерапевтичний);
- кабінети спеціалізованих досліджень (ендоскопічної діагностики, ультразвукових досліджень, функціональної діагностики, рентгенологічних досліджень);
- стоматологічні кабінети;
- акушерсько-гінекологічні кабінети;
- оглядовий кабінет;
- клініко-діагностична лабораторія;
- інші кабінети лікарського прийому.
8.1.3. Бухгалтерія ЦРЛ.
8.1.4. Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики.
8.1.5. Служба матеріально-технічного забезпечення.
8.2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Директором Підприємства за погодженням із Засновником та Органом Управління.
8.3. Функціональні обов'язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються його Директором.
8.4. Штатну чисельність Підприємства Директор визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством України та цим Статутом порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.
9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, Спостережну Раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.
Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.
Підприємство зобов'язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.
9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством України.
9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.
9.5. Право укладання колективного договору надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства України, цього Статуту та колективного договору.
9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством України, Генеральною та Галузевою угодами.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.
9.8. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством України.
10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Пiдприємство самостійно здiйснює оперативний та бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi та веде обробку та облiк персональних даних працiвникiв, а також веде юридичну, фiнансову та кадрову звiтнiсть. Порядок ведення бухгалтерського обліку та облiку персональних даних, статистичної, фiнансової та кадрової звiтностi визначається чинним законодавством України.
10.2. Підприємство несе вiдповiдальнiсть за своєчасне i достовiрне подання передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам.
10.3. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприємства здiйснюють вiдповiднi державнi органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.
10.4. Засновник та Орган управління мають право здiйснювати контроль фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства та контроль за якiстю i обсягом надання медичної допомоги. Пiдприємство подає Засновнику та Органу управління, на їх вимогу, бухгалтерський звiт та iншу документацiю, яка стосується фiнансово-господарської, кадрової, медичної дiяльностi.
10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров'я та законодавству України.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.
11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством України строки.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.
11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку.
Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.
11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.
11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.
11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
11.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.
12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА.
12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

Ви тут: Головна Документи Проекти рішень 34 сесія VII скликання Про внесення змін та затвердження в новій редакції Статуту Комунального некомерційного підприємства «Андрушівська центральна районна лікарня» Андрушівської районної ради