Про переукладення контракту з Олексюк М.Г.

trizyb1

 

 

 

                                              АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                Р І Ш Е Н Н Я

П'ятнадцята сесія                                                                                 Шостого скликання

від 22 березня 2013 року

Про переукладення
контракту з Олексюк М.Г.

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозицію районної державної адміністрації від 26.02.2013 №01-08/418, рекомендацію постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

Переукласти контракт з Олексюк Марією Генріхівною - головним редактором комунального підприємства «Редакція районної газети «Новини Андрушівщини» Андрушівської районної ради», на новий термін, згідно з додатком.

Голова ради                                                                                           О.В.Мельник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням
15 сесії VІ скликання
районної ради
від 22 березня 2013 року

 

                                                              КОНТРАКТ
                                                з керівником підприємства,
                                що є у спільній власності територіальних громад
                                                сіл, селища, міста району

                                                       м. Андрушівка
                                                               2013 рік.

м. Андрушівка „ "___________2013 року

Районна рада, іменована далі Орган управління майном, в особі голови районної ради Мельника Олександра Вадимовича, з однієї сторони, та громадянка Олексюк Марія Генріхівна іменована далі Керівник, з другої сторони, уклали цей контракт про таке:
Олексюк Марія Генріхівна призначається

на посаду
головного редактора комунального підприємства
«Редакція районної газети «Новини Андрушівщини»
Андрушівської районної ради»

на термін з 01 серпня 2013 року по 31 липня 2016 року включно.

                                                     І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. За цим контрактом Керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію здійснювати поточне (оперативне) управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна, а Орган управління майном зобов'язується створювати належні умови для організації праці Керівника.
2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Органом управління майном.
3. Керівник є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків, визначених статутом підприємства, іншими нормативними актами.
4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.
5. Керівник підзвітний Органу управління майном у межах, встановлених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

                                            ІІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.
7. Керівник зобов'язується забезпечувати виконання показників ефективності використання майна, які встановлені у порядку, затвердженому Органом управління майном.
8. Керівник щоквартально подає районній раді та районній державній адміністрації звіт про результати виконання встановлених показників.
У разі невиконання встановлених показників Керівник подає районній раді та районній державній адміністрації разом із звітом пояснення щодо причин їх невиконання.
9. Керівник зобов'язується:
9.1. Виконувати та забезпечувати виконання рішень районної ради щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, розпоряджень голови районної ради та голови районної державної адміністрації.
9.2. Неухильно дотримуватись вимог статуту підприємства та цього контракту.
9.3. Забезпечувати відповідність рішень, ухвалених керівником, чинному законодавству, статуту та рішенням районної ради, розпорядженням голови районної ради та голови районної державної адміністрації.
9.4. Забезпечувати своєчасне перерахування до бюджету податків та інших обов'язкових платежів, а також своєчасну виплату заробітної плати працівникам підприємства.
9.5. Забезпечувати своєчасне надання підприємством передбаченої законодавством України звітності та інформації.
9.6. Постійно підвищувати рівень знань та кваліфікації, необхідних для виконання своїх обов'язків.
9.7. Повідомляти Орган управління майном про виявлені недоліки в роботі підприємства.
9.8. Здійснити усі підготовчі дії, необхідні для передачі справ, за 10 днів до закінчення строку дії цього контракту, а також передати справи новопризначеному керівнику в останній день строку дії контракту. Передача справ полягає у проведенні інвентаризації майна та коштів, належному оформленні та наданні документації (накази, плани, програми тощо), передачі печатки, ключів від сейфів і службових приміщень тощо, які знаходяться у керівника, чекової книжки, службового посвідчення. Передача оформлюється підписанням акта приймання - передачі.
10. Керівник має право:
- діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;
- укладати від імені підприємства господарські договори та інші угоди;
- видавати від імені підприємства довіреності;
- відкривати від імені підприємства рахунки в банках;
- користуватися правом розпорядження коштів підприємства;
- заохочувати та накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;
- в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;
- вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.
11. Орган управління майном має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління підприємством та розпорядження його майном.
12. Орган управління майном:
- надає інформацію на запит Керівника;
- звільняє Керівника у разі закінчення контракту, достроково - за вимогою Керівника, а також у випадку порушень ним законодавства та умов контракту;
- організовує фінансовий контроль за діяльністю підприємства;
- здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством майна.
13. Орган управління майном делегує Керівнику повноваження щодо проведення колективних переговорів, укладення колективного договору на підприємстві та укладання трудових договорів з працівниками підприємства.
14. Керівник укладає трудові договори з працівниками відповідно до чинного законодавства.
Керівник зобов'язаний вжити заходів щодо створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.
15. При укладанні трудових договорів з працівниками, визначенні і забезпеченні умов їх праці та відпочинку Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевою угодами, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства.

                           ІІІ. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
                                                       КЕРІВНИКА

16. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівникові підприємства нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської діяльності.
Заробітна плата Керівника складається з:
а) посадового окладу, розмір якого встановлюється штатним розписом та визначається згідно з діючим законодавством;
б) щомісячної надбавки за вислугу років в розмірі 20 % місячного посадового окладу;
в) надбавки за інтенсивність праці в розмірі 50 % місячного посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років в межах фонду заробітної плати.
У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи, надбавки і доплати скасовуються або зменшуються.
17. Крім того, Керівникові з дозволу Органу управління майном може виплачуватись:
- винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на підприємстві положення;
18. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 36 календарних днів. Оплата відпустки провадиться виходячи із середнього заробітку Керівника, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Одночасно з наданням відпустки Керівникові виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.
Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку, поділу на частини тощо) за погодженням з Органом управління майном.
19. У разі виходу Керівника на пенсію, йому виплачується грошова допомога у розмірі від одного до п'яти посадових окладів за рішенням сесії районної ради.

                               ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

20. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим контрактом.
21. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

                                     V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ
                               ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

22. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод.
23. Цей контракт припиняється:
а) у разі закінчення строку його дії;
б) за згодою сторін;
в) до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених пунктами 24, 25 цього контракту;
г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.
24. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном до закінчення строку його дії:
а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом, та статутних завдань;
б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи тощо);
в) у разі невиконання підприємством зобов'язань перед бюджетом та Пенсійним фондом, а також зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;
г) у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини Керівника;
д) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці, у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;
е) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;
є) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;
ж) у разі неподання Органу управління майном та районній державній адміністрації щоквартального звіту про результати виконання показників.
25. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:
а) у випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності підприємства;
б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.
26. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від Керівника причин, йому виплачується вихідна допомога в розмірі тримісячної заробітної плати.
27. Протягом трьох останніх місяців строку дії контракту сторони можуть укласти угоду про продовження дії контракту на новий строк. Якщо таку угоду до дня закінчення дії контракту не буде укладено, контракт вважається припиненим.

                                      VІ. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

28. Цей Контракт діє з 01 серпня 2013 року по 31 липня 2016 року включно.

                                                    VII. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

Відомості про підприємство:
Повна назва Комунальне підприємство районної
редакції газети «Новини Андрушівщини».
Юридична адреса 13400, Житомирська область,
м.Андрушівка, вул. Кірова, 2
Телефон 2-16-30
Код ЄДРПОУ 02472358
Розрахунковий рахунок 2600913106 Райффайзен Банк Аваль
МФО 311528

Відомості про Орган управління майном :
Повна назва Андрушівська районна рада
Юридична адреса 13400, Житомирська область,
м.Андрушівка, пл. Леніна, 1
Код ЄДРПОУ 13576992
Розрахунковий рахунок 35414002001234 УДК Андрушівського
району МФО 811039
Відомості про Керівника:
Домашня адреса Житомирська обл., Андрушівський р-н,
м.Андрушівка вул. Будьонного, 3 кв. 49
Домашній телефон 2-19-65
Дані паспорта ВМ №852800 виданий 12.01.2000 р.
Андрушівським РВУМВС України в
Житомирській області
Ідентифікацій код 2040812287

                   Від Органу управління майном                     Керівник

Голова районної ради
Мельник Олександр Вадимович                                   Олексюк Марія Генріхівна

_______________________                                          ________________________
(підпис)                                                                            (підпис)
МП                                                                                     МП

29. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються в районній раді та Керівника і мають однакову юридичну силу.

Від Органу управління майном Керівник
Додаток №1

до контракту з керівником
комунального підприємства «Редакція
районної газети «Новини Андрушівщини»

                                                ПРОГНОЗОВАНІ ПОКАЗНИКИ

ефективності використання комунального майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста
Андрушівського району
на 2013-2016 роки.

Підприємство: комунальне підприємство «Редакція районної газети
«Новини Андрушівщини» Андрушівської районної ради»

Керівник підприємства: Олексюк Марія Генріхівна
(тис. грн.)

 

Показники

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Загальна сума доходів

464,0

470,0

470,0

470,0

Загальна сума видатків

464,0

470,0

470,0

470,0

Середньоспискова чисельність, чол

6,5

6,5

6,5

6,5

Фонд оплати праці

201,0

205,0

205,0

205,0

Обсяг товарної продукції:

-  кількість номерів  (одиниць)

-  разовий тираж (тис.шт.)

 

52

3,0

 

52

3,0

 

52

3,0

 

52

3,0

Від Органу управління майном                          Керівника

Голова районної ради
Мельник Олександр Вадимович                       Олексюк Марія Генріхівна

_______________________                                ________________________
(підпис)                                                                  (підпис)

МП                                                                            МП

 

 

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 15 сесія VI скликання Про переукладення контракту з Олексюк М.Г.