Про затвердження Програми підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій Другої Світової війни, воїнів– інтернаціоналістів на 2017 рік

trizyb1

 

 

                         АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                              ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                     Р І Ш Е Н Н Я
Шістнадцята сесія                                   Сьомого скликання


від 16 червня 2017 року № 6

 
Про затвердження Програми
підтримки в Андрушівському
районі учасників бойових дій
Другої Світової війни, воїнів–
інтернаціоналістів на 2017 рік

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни», врахувавши розпорядження голови районної державної адміністрації від 16.02.2017 № 68
«Про схвалення Програми підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій Другої Світової війни, воїнів– інтернаціоналістів на 2017 рік», рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, з метою створення сприятливих умов для життя ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів, а також надання їм фінансової підтримки на лікування, районна рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити Програму підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій Другої Світової війни, воїнів–інтернаціоналістів на 2017 рік (додається).

2.Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Балюк А.М.):
- забезпечити виконання заходів Програми;
- внести районній державній адміністрації пропозиції щодо виділення коштів, необхідних для реалізації заходів Програми.
3. Райдержадміністрації до 10 лютого року наступного року надати до районної ради узагальнену інформацію про виконання Програми.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування (Степаненко Л.А.).

Голова ради                                                           О.В.Осадчук

 

СХВАЛЕНО                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови                                        Рішення шістнадцятої сесії районної
райдержадміністрації                                        ради сьомого скликання
16.02.2017 № 68                                                     16 червня 2017 року № 6

 

                                                        Програма
                            підтримки в Андрушівському районі
                    учасників бойових дій Другої Світової війни,
                                   воїнів-інтернаціоналістів
                                                  на 2017 рік

                                               м. Андрушівка
                                                      2017 р.

І. Загальна характеристика Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Андрушівська районна організація ветеранів України та спілка воїнів-інтернаціоналістів, районна державна адміністрація, Андрушівська районна рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Розпорядження голови райдержадміністрації  від 16.02.2017 року  № 68

3.

Розробник Програми

райдержадміністрація

4.

Співрозробники Програми

Андрушівська районна організація ветеранів України та спілка воїнів-інтернаціоналістів

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Районна та інші місцеві ради

7.

Термін реалізації Програми

 2017 рік

 

8.

Загальний обсяг ресурсів, необхідних для виконання Програми (тис.грн)

У межах фінансових можливостей

8.1.

В тому числі бюджетних коштів (тис.грн.)

У межах фінансових можливостей

 

- з них коштів районного бюджету(тис.грн)

У межах фінансових можливостей

9.

Основні джерела фінансування Програми

Районний та інші місцеві бюджети

 

ВСТУП
Програма підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій Другої Світової війни, воїнів-інтернаціоналістів на 2017 рік, на яких поширюється дія законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст.20, «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни», «Про місцеві державні адміністрації», є програмою створення сприятливих умов для життя ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів,а також надання їм фінансової підтримки на лікування.
Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» та інших законодавчих документів, рішень, розпоряджень голови Андрушівської районної державної адміністрації, що гарантують соціальні права учасників бойових дій, воїнів-інтернаціоналістів, передбачені Конституцією України.
Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма
Упродовж останніх двох років одним з першочергових завдань держави та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування є забезпечення національної безпеки. Національна безпека спрямована на реалізацію в повному обсязі життєво важливих інтересів людини, суспільства та держави, забезпечення сприятливих умов для існування й розвитку нації, збереження та примноження її матеріальних і духовних цінностей.
Важливою складовою національної безпеки України є забезпечення соціального захисту учасників бойових дій, воїнів-інтернаціоналістів в Андрушівському районі.
Зважаючи на кризові явища в національній економіці, суттєве зниження індексу реальної заробітної плати в Україні, значну девальвацію національної валюти, різке подорожчання життя українців та інші внутрішні чинники, в державі обов'язково має забезпечуватися підвищення соціальних стандартів громадян.
Негативні наслідки економічних проблем відчувають, у першу чергу найменш захищені верстви населення, зокрема: учасники бойових дій Другої Світової війни, воїни-інтернаціоналісти.
Варто зазначити, що станом на початок 2017 року в районі налічується інвалідів війни - 84 чол., учасників бойових дій - 103 чол., в т ч. воїнів – інтернаціоналістів – 44 чол.
Мета Програми
Основна мета Програми полягає в покращенні матеріального стану учасників бойових дій Другої Світової війни, воїни-інтернаціоналісти шляхом надання їм одноразової адресної допомоги.
Загальна стисла характеристика Програми міститься в паспорті Програми.

Виконавці Програми
Відповідальним виконавцем Програми є головний розпорядник коштів районного бюджету управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації; виконавцями – розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня.
Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного, міського, селищного, сільські бюджети в межах обсягів, затверджених рішенням Андрушівської районної ради та місцевих рад на відповідний рік, виходячи з можливостей бюджету.
Програмою не передбачається фінансування капітальних видатків.
Термін реалізації Програми 2017 рік.

Перелік завдань, механізм реалізації заходів Програми
Програма реалізується шляхом здійснення заходів:
1. Виплата адресної грошової допомоги учасникам бойових дій Другої Світової війни, воїнам-інтернаціоналістам.
Підставою для отримання адресної грошової допомоги є такі документи:
1) Заява про виплату одноразової грошової допомоги із зазначенням суми та цільового призначення.
2) Копія посвідчення «Учасник бойових дій», посвідчення «Інваліда війни».
3) Копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги, на яких зазначено його прізвище, ім'я, по-батькові та місце реєстрації.
4) Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті) заявника.
5) Банківські реквізити рахунку отримувача.
6) Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання отримувача допомоги складений посадовими особами місцевої ради за місцем проживання отримувача, в якому зазначається про необхідність отримання допомоги та її цільове призначення.
7) Документ із спеціалізованого лікувального закладу про необхідність проведення лікування.
2. Матеріальна допомога може надаватися одній особі один раз у розмірах:
2.1. До 10,0 тис. грн. на проведення складного і дорогого лікування з хірургічним втручанням.
2.2. До 5,0 тис. грн. на проведення складного і дорогого лікування, що не потребує хірургічного втручання.

Орган, що приймає рішення про надання одноразової матеріальної допомоги, за потреби може вимагати від заявника підтвердження розміру необхідної суми (довідки, висновки, тощо). Відмова надати підтверджуючі документи є підставою для відмови у наданні допомоги.
Порядок
1. Адресна грошова допомога надається учасникам бойових дій Другої Світової війни, воїнів-інтернаціоналістів індивідуально при наявності поважних причин (у разі довготривалої хвороби, необхідності проведення складного і дорогого лікування з хірургічним втручанням, які вони не можуть подолати без сторонньої підтримки.
2. Для отримання адресної грошової допомоги учасники бойових дій Другої Світової війни, воїнів-інтернаціоналістів відповідно до Програми подають до управляння праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації письмову заяву із зазначенням цільового призначення допомоги.
3. Робоча група з надання допомоги учасникам антитерористичної операції та їх батькам і сім'ям, яка утворена розпорядженням голови райдержадміністрації від 22.10.2014 року № 307 (зі змінами) (далі Робоча група) розглядає документи та приймає рішення щодо виплати адресної грошової допомоги учасникам бойових дій Другої Світової війни, воїнів-інтернаціоналістів, яке оформляється відповідним протоколом. Протокол складається секретарем Робочої групи протягом 2-х календарних днів та підписується усіма присутніми членами Робочої групи протягом 3-х календарних днів.
Підставою для здійснення виплати адресної грошової допомоги учасникам бойових дій Другої Світової війни, воїнам-інтернаціоналістам є рішення Робочої групи.
На підставі відповідних рішень Робочої групи видається наказ начальника управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
Робоча група при прийнятті рішень керується умовами Програми та цим Порядком.
4. Засідання Робочої групи проводиться по мірі необхідності, а щодо виплати адресної грошової допомоги учасникам бойових дій Другої Світової війни, воїнам-інтернаціоналістам не рідше одного разу на квартал. Дата проведення засідання визначається головою. Засідання Робочої групи вважається правомочним за умови, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її членів. Рішення Робочої групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосують більше половини присутніх членів Робочої групи. Про дату проведення засідання члени Робочої групи мають бути повідомлені попередньо за 1 день.
5. Рішення щодо виплати адресної грошової допомоги учасникам бойових дій Другої Світової війни, воїнам-інтернаціоналістам, приймається Робочою групою по кожній особі окремо.
6. Адресна грошова допомога виплачується за рахунок коштів районного бюджету через управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.
7. Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації здійснює реєстрацію заяв про виплату матеріальної допомоги та документів, визначених у пункті 1 цього Порядку; облік громадян, які звертаються за матеріальною допомогою, передбаченою цим Порядком.
Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію дій між виконавцями Програми здійснює управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації. Відповідальність за виконання Програми покладається на посадову особу районної державної адміністрації, до обов'язків якої належать питання соціального захисту населення, та управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації.
Контроль за станом реалізації Програми здійснює постійна комісія з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування районної ради.
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації два рази на рік (до 25 січня та 25 липня) подає головам районної ради та районної державної адміністрації узагальнену інформацію про стан виконання Програми та за потреби розробляє відповідний проект змін.
Щоквартально, до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації надає інформацію про стан виконання Програми до районної державної адміністрації з метою створення для керівництва району загальної оперативної інформації про стан реалізації районної Програми.

Додаток 2
до Програми

Ресурсне забезпечення

Програми підтримки в Андрушівському районі
учасників бойових дій Другої світової війни,
воїнів-інтернаціоналістів та їхніх сімей на 2017 рік
/тис. грн../

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2017 рік*

Усього витрат на

 виконання Програми

Усього,

У межах фінансових можливостей

У межах фінансових можливостей

у тому числі

 

 

районний, міський, селищний, сільські бюджети

У межах фінансових можливостей

У межах фінансових можливостей

 

Заступник голови районної ради                                                                           М.М.Ляшук

 

 

Ви тут: Головна Документи Рішення 16 сесія VII скликання Про затвердження Програми підтримки в Андрушівському районі учасників бойових дій Другої Світової війни, воїнів– інтернаціоналістів на 2017 рік