17 сесія VI скликання

Про затвердження програми фінансового забезпечення роботи Андрушівської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень, делегованих Андрушівською районною радою на 2013 рік

trizyb1

 

 

                                                                      АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                                             ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                        Р І Ш Е Н Н Я

Сімнадцята сесія                                                                                                               Шостого скликання

від 27 вересня 2013 року

Про затвердження програми
фінансового забезпечення роботи
Андрушівської районної державної
адміністрації для виконання та реалізації
повноважень, делегованих Андрушівською
районною радою на 2013 рік

З метою створення належних умов для забезпечення ефективного виконання повноважень, делегованих Андрушівською районною радою районній державній адміністрації , відповідно до статей 2 та 14 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» , керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності , районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити програму фінансового забезпечення роботи Андрушівської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень, делегованих Андрушівською районною радою на 2013 рік (Додається).

2. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

Голова ради                                                                                                                                    О.В.Мельник

СХВАЛЕНО                                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови райдержадміністрації                       Рішення сімнадцятої сесії  

                                                                                                   районної ради шостого  скликання
26/09/2013  №248                                                                        27.09.2013 року

                                                                                       ПРОГРАМА
                                                                       фінансового забезпечення роботи
Андрушівської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень, делегованих Андрушівською районною радою,
                                                                                            на 2013 рік

                                                                                          Андрушівка


                                                                                           2013 рік

                                                                                 ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення Програми

 

Районна державна адміністрація

2.

Розробник Програми

 

Районна державна адміністрація

3.

Відповідальний виконавець Програми

 

Районна державна адміністрація

4.

Терміни реалізації Програми

 

2013 рік

5.

Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми

 

районний бюджет (в межах коштів, передбачених в кошторисах видатків).

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 

26,9 тис. грн.

 

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Програма фінансового забезпечення функціонування Андрушівської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень, делегованих Андрушівською районною радою на 2013 рік (далі – Програма) створена у відповідності до статей 11, 19, статей 14,15,34 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 16 частини 1 статті 43, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.2003 року №114 «Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо розроблення державних цільових програм»; від 09.03.1999р. №339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» /враховуючи зміни і доповнення, внесені постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 року №835.
Рішенням п'ятої сесії шостого скликання від 08 квітня 2011 року Андрушівської районної ради було делеговано районній державній адміністрації, відповідно до п. 1 ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ряд повноважень, а саме :
1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цим рішенням; забезпечення виконання рішень ради;
2) підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку району та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України;
3) забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
4) підготовка і подання, за погодженням з профільною постійною комісією районної ради, до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України;
5) сприяння інвестиційній діяльності на території району;
6) об'єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на території району і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;
7) залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення району, координація цієї роботи;
8) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;
9) підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;
10) організація охорони, реставрації, використання пам'яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення;
11) підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищною, міською радою;
12) видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів;
13) забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді;
14) підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом;
15) вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;
16) координація на відповідній території діяльності місцевих землевпорядних органів;
17) здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов'язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;
18) забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів.
Крім того, рядом інших рішень районної ради, райдержадміністрації делеговано повноваження, що стосуються управління підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності.
Райдержадміністрація контролює виконання делегованих повноважень селищною та сільськими радами, розглядає та враховує у своїй діяльності пропозиції органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад. Працівники райдержадміністрації беруть участь у роботі сесій рад, засіданнях виконкомів, інших заходах, ініційованих органами місцевого самоврядування.
Хід виконання актів законодавства, районних програм, розпоряджень голови райдержадміністрації регулярно розглядається на засіданнях колегії, апаратних нарадах, семінарах за участю керівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. В рамках виконання делегованих повноважень працівниками райдержадміністрації постійно надається методична допомога органам місцевого самоврядування з питань організації роботи місцевих рад, виконання радами делегованих повноважень органів виконавчої влади.
Виконання даних заходів потребує певних фінансових витрат. Виходячи із річного та помісячного розпису державного бюджету на 2013 рік, затвердженого Житомирською обласною державною адміністрацією на здійснення виконавчої влади Андрушівській райдержадміністрації доведений обсяг загального фонду в сумі 1227800грн., з них по КЕКВ 2240 – 46600грн. Фінансування видатків на забезпечення райдержадміністрації паливно-мастильними матеріалами, запасними частинами до автомобілів, канцелярським приладдям, іншими послугами, зокрема охорона та обслуговування приміщень, тощо – є недостатнім і потребує додаткового фінансування.
2. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення виконання повноважень, делегованих районною радою районній державній адміністрації, які здійснюються районної державної адміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.
3. Перелік заходів Програми та результатами виконання
Заходи Програми :
- участь у сходах жителів населених пунктів, сесіях місцевих рад, роботі виконкомів місцевих рад;
- підготовка та розміщення інформації стосовно інвестиційного та економічного потенціалу Андрушівського району в друкованих виданнях, на веб-сайті РДА;
- обстеження об'єктів комунального майна з метою визначення проблем експлуатації, необхідності ремонтів, тощо;
- інші заходи відповідно до делегованих повноважень.
Результативні показники:
- активізується діяльність органів місцевого самоврядування з питань поліпшення соціального захисту громадян, боротьби зі злочинністю, у сфері регулювання та використання земельних ресурсів, наповнення місцевих бюджетів;
- удосконалення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень;
4. Визначення обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми
Виконання заходів програми фінансується із районного бюджету в сумі 26900тис.грн. з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України.
Кошти у розмірі 26900грн. спрямовуються на поточні видатки Андрушівської райдержадміністрації, зокрема КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».
Програма виконується в один етап у 2013 році.

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 17 сесія VI скликання Про затвердження програми фінансового забезпечення роботи Андрушівської районної державної адміністрації для виконання та реалізації повноважень, делегованих Андрушівською районною радою на 2013 рік