Про внесення змін до Статутів позашкільних навчальних закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району

trizyb1

 

 

              АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА

                 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                         Р І Ш Е Н Н Я

Вісімнадцята сесія                         Сьомого скликання

Від 22 вересня 2017 року № 9

Про внесення змін до Статутів
позашкільних навчальних закладів,
що перебувають у спільній власності
територіальних громад сіл, селища,
міста району

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист відділу освіти райдержадміністрації від 13.07.2017 року № 458, рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Статуту Комунального позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості» Андрушівської районної ради, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району, затвердженого рішенням двадцять п'ятої сесії Андрушівської районної ради шостого скликання від 23.01.2015 року № 11, виклавши його в новій редакції (додаток 1).
2. Внести зміни до Статуту Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних техніків» Андрушівської районної ради, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району, затвердженого рішенням двадцять п'ятої сесії шостого скликання Андрушівської районної ради від 23.01.2015 року № 10, виклавши його в новій редакції (додаток 2).
3. Відділу освіти Андрушівської районної державної адміністрації (Ковальчук Л.В.) забезпечити здійснення державної реєстрації Статутів в новій редакції, про що повідомити районну раду в місячний термін.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування (Степаненко Л.А.).

Голова ради                                    О.В.Осадчук

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                Рішення вісімнадцятої сесії Андрушівської
                                районної ради сьмого скликання
                               22.09.2017р. №9
                                 Голова районної ради

                                _____________О.В.Осадчук

                                   СТАТУТ

         комунального позашкільного навчального закладу

                        «Будинок дитячої творчості»
                      Андрушівської районної ради

                              м. Андрушівка 2017

1. Загальна частина

1.1. Комунальний позашкільний навчальний заклад «Будинок дитячої творчості» Андрушівської районної ради (далі – навчальний заклад) – є позашкільним навчальним закладом, який здійснює навчання і виховання вихованців у позаурочний та позанавчальний час. Навчальний заклад є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району. Засновником навчального закладу є Андрушівська районна рада (далі - Засновник). Навчальний заклад перебуває в управлінні Андрушівської районної ради та в оперативному управлінні Андрушівської районної державної адміністрації в особі відділу освіти (далі – Орган управління). Заклад є неприбутковою навчальною установою.
1.2. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про позашкільну освіту», «Про освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р.№433, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Андрушівської районної ради, розпорядженнями голови Андрушівської районної державної адміністрації, наказами начальника відділу освіти Андрушівської районної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
1.3. Повне найменування навчального закладу: Комунальний позашкільний навчальний заклад «Будинок дитячої творчості» Андрушівської районної ради.
Скорочене найменування: КПНЗ «Будинок дитячої творчості» АРР.
1.4. Юридична адреса: 13400, Житомирська область, м, Андрушівка, вул. Київська, 21.
1.5. Навчальний заклад є юридичною особою з правом мати рахунки в банківських установах та органах Державного казначейства, печатку і штамп із своїм найменуванням та власну атрибутику.

2. Мета і основні завдання діяльності навчального закладу
2.1. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття позашкільної освіти, здійснення навчання та виховання у позаурочний та позашкільний час, а саме:
2.1.1. надання знань, формуючи уміння і навички за інтересами;
2.1.2. забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації;
2.1.3. інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток;
2.1.4. підготовка до активної професійної та громадської діяльності;
2.1.5. організація змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я учнів та вихованців;
2.2. Завдання діяльності Навчального закладу:
- формування соціально зрілої особистості – громадянина України, його національної свідомості, громадської позиції;
- пошук, розвиток і підтримка юних талантів та обдарувань;
- розвиток природних здібностей і обдарованості, творчого мислення вихованців;
- розвиток творчої активності учнів у відродженні народних ремесел, традицій та обрядів;
- сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, особистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;
- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків людини та громадянина.
2.3. Навчальний заклад може здійснювати роботу за такими напрямами:
- художньо-естетичний напрямок забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;
- краєзнавчий;
- еколого-натуралістичний забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами еколого-натуралістичний знань, умінь та навичок, розширення природничого світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною методикою та технологіями натуралістичної діяльності, природоохоронної, екологічної роботи;
- науково-технічний напрямок забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;
- соціально-реабілітаційний напрямок забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, учнів і слухачів, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку;
- гуманітарний напрямок забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, учнів і слухачів, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу.

2.4. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацію головних завдань, дотримання умов, що визначаються за результатами атестації, безпечні умови освітньої діяльності, дотримання фінансової дисципліни.
2.5. Позашкільний навчальний заклад проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову роботу.
Основними документами, що регулюють навчально-виховний процес, є мережа гурткової роботи та робочий навчальний план, що затверджуються відділом освіти Андрушівської районної державної адміністрації та складається відповідно до інтересів, попиту дітей і молоді району, їхніх батьків та педагогічних кадрів навчального закладу. Обсяг педнавантаження визначається директором навчального закладу і затверджується відділом освіти Андрушівської районної державної адміністрації.
2.6. Щоденна кількість і послідовність занять гуртків, груп, визначається розкладом, що складається відповідно до санітарних і гігієнічних вимог, узгоджується з представником трудового колективу навчального закладу і затверджується директором навчального закладу.
Заняття гуртків різних напрямів проводяться протягом тижня згідно з розкладом.
2.7. Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, а також за варіативними та авторськими, затвердженими у встановленому порядку. У канікулярні, святкові та неробочі дні позашкільний навчальний заклад працює за окремим планом.
2.8. Експериментальні навчальні плани складаються з урахуванням типового навчального плану. Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій здійснюється в установленому порядку.
Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання в групах або об'єднаннях. Залежно від специфіки гуртка, творчого об'єднання, навчання може проводитися від одного місяця до кількох років.
2.9. Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об'єднань установлюється директором навчального закладу залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів і становить не більш як 25 вихованців, учнів і слухачів.
Чисельний склад груп, у яких передбачається індивідуальне навчання, становить не більше 5 вихованців, учнів і слухачів.
Наповнюваність гуртків, груп установлюється директором навчального закладу залежно від їх профілю, навчальних планів і програм та можливостей організації навчально-виховного процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів, вимог дотримання техніки безпеки і становить не більш як 20 вихованців, учнів і слухачів.
2.10. Прийом вихованців, учнів і слухачів до навчального закладу може здійснюватися протягом навчального року (у міру закінчення комплектування гуртків та інших творчих об'єднань) за їхнім бажанням та за згодою батьків або осіб, що їх замінюють.
До навчального закладу зараховуються вихованці, учні і слухачі віком від 5 до 18 років, які можуть навчатися в одновікових або різновікових гуртках.
- вихованці - особи, які відвідують гуртки, клуби, творчі об'єднання, секції навчального закладу за інтересами, здібностями та нахилами, отримують допрофесійну підготовку;
- учні - особи, які відвідують класи та інші творчі об'єднання навчального закладу, навчально-виховна робота в яких організована у формі класно-урочної або іншої системи;
- слухачі - особи, які проводять дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва, учні загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів різних типів, студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
2.11. Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їхнього віку, психофізичних особливостей та стану здоров'я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткової роботи клубної роботи, лекції, індивідуального заняття, конференції, семінару, курсів, читання, вікторин, концерту, змагання, репетиції, походу, екскурсії, а також з використанням інноваційних форм роботи.
2.12. Навчальний рік розпочинається 1 вересня. Тривалість навчального року установлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до нормативних документів про позашкільні навчальні заклади. Комплектування гуртків, груп здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи навчального закладу.
2.13. Навчальний заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.
Початок і закінчення занять, заходів визначаються керівником закладу відповідно до режиму роботи навчального закладу та правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження на вихованців.
У канікулярні, святкові та вихідні дні навчальний заклад працює за окремим планом, затвердженим директором навчального закладу.
2.14. Тривалість одного заняття у навчальному закладі визначається навчальними планами і програмами з урахуваннями психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів:
віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;
віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
старшого віку – 45 хвилин.
Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання і визначаються режимом щоденної роботи навчального закладу (розкладом занять).
2.15. Гуртки, групи навчального закладу класифікуються за трьома рівнями:
початковий рівень – це творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їхніх здібностей, обдаровань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;
основний рівень – це творчі об'єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні вміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;
вищий рівень – це творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.
Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, їх чисельний склад, обирається програма.
2.16. Гуртки, групи та інші творчі об'єднання можуть організовуватися як на базі навчального закладу, так і в приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних позашкільних навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.
2.17. Навчальний заклад проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп .
2.18. З метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, учнів і слухачів та з метою розвитку всебічно розвиненої особистості навчальний заклад може проводити організаційно-масову роботу у формі конференції, концерту, змагання, походу, екскурсії, та в інших інноваційних формах.
2.19. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи проводиться у формах курсів, семінарів та за іншими організаційними формами на базі Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

3. Учасники навчально-виховного процесу навчального закладу
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у навчальному закладі є вихованці, директор, педагогічні працівники , батьки, або особи, які їх замінюють, представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.
3.2. Вихованці і слухачі навчального закладу мають такі гарантовані державою права на:
здобуття позашкільної освіти відповідно до їхніх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
добровільний вибір виду діяльності, зміну їх упродовж року;
навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях навчального закладу;
безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
участь в органах громадського самоврядування навчального закладу;
користування матеріально-технічною базою навчального закладу;
участь у різних видах навчальної роботи, виставках, оглядах, конкурсах та інших масових заходах;
вільне вираження поглядів, переконань;
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їхні права, принижують честь і гідність;
захист від відволікання за рахунок навчального часу до робіт і здійснення заходів, не пов'язаних із навчальним процесом;
3.3. Вихованці і слухачі навчального закладу мають такі зобов'язання:
дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу;
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
підвищувати загальний культурний рівень;
дотримуватись морально-етичних норм;
брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.
3.4. За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:
грамота;
диплом;
цінний подарунок;
премія;
оголошення подяки.
3.5. Педагогічні працівники навчального закладу мають право на:
вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів та заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної, інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи навчального закладу;
3.6. Викладачі, керівники гуртків, груп працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором навчального закладу.
3.7. Педагогічне навантаження керівників гуртків, груп навчального закладу визначається директором згідно із законодавством і затверджується відділом освіти Андрушівської районної державної адміністрації.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальними планом, у разі вибуття або зарахування вихованців навчального закладу протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
3.8. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, окрім випадків, передбачених законодавством.
3.9. Педагогічні працівники навчального закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п'ять років відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.
3.10. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або порушують цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, не виконують посадові обов'язки, умови договору, контракту, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.11. Техперсонал приймається на роботу та звільняється директором навчального закладу згідно з чинним законодавством.
Їхні права й обов'язки регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.
3.12. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до навчального закладу.
3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:
сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальному закладі;
дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей;
створювати належні умови для розвитку природних здібностей дітей;
поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної і рідної мови, культури;
виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
Навчальний заклад надає допомогу батькам та особам, які їх замінюють, у виконанні своїх обов'язків.

4. Управління навчальним закладом
4.1. Суб'єктами управління навчального закладу є:
4.1.1. Андрушівська районна рада – Засновник,
4.1.2. Андрушівська районна державна адміністрація – орган управління в особі відділу освіти.
4.1.3. Директор.
4.2. Андрушівська районна рада, як Засновник в порядку і межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом приймає рішення про:
4.2.1. створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідацію) навчального закладу;
4.2.2. затвердження Статуту навчального закладу та внесення змін до нього, приймає рішення у зв'язку з порушенням положень Статуту;
4.2.3. відчуження, списання, передачі в заставу та в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району;
4.2.4. погодження в установленому порядку призначення директора на умовах контракту;
4.2.5. здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
4.3. Андрушівська районна державна адміністрація, як орган управління в особі відділу освіти, в порядку і межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом:
4.3.1. здійснює контроль за дотриманням положень Статуту;
4.3.2. здійснює фінансування навчального закладу та фінансовий контроль за його господарською діяльністю;
4.3.3. затверджує кошторис та штатний розпис навчального закладу на календарний рік;
4.3.4. вносить подання кандидатури на посаду директора для погодження із Засновником та Органом управління;
4.3.5. погоджує встановлення надбавок, доплат, премій та надання матеріальної допомоги;
4.3.4. затверджує річний план роботи навчального закладу;
4.3.5. щорічно заслуховує звіт директора навчального закладу про результати діяльності.
4.4. Орган управління здійснює управління навчальним закладом через директора.
4.5. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.
Посаду директора навчального закладу може займати особа, яка є громадянином України, має повну вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла підготовку та атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.
4.6.Наймання директора навчального закладу здійснюється у порядку, що встановлений Засновником, шляхом укладення з ним контракту. Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора передбачаються контрактом відповідно до чинного законодавства України.
По закінченню календарного року дії контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності навчального закладу і обґрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесення до контракту відповідних змін і доповнень.
4.7. Директор навчального закладу самостійно вирішує питання діяльності навчального закладу за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника, відділу освіти районної державної адміністрації.
4.8. Директор навчального закладу:
- діє на засадах єдиноначальності;
- формує структуру та штатний розпис навчального закладу і подає на затвердження відділу освіти Андрушівської райдержадміністрації;
- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
- створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;
- розпоряджається у межах своїх повноважень майном навчального закладу, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району і закріплене за навчальним закладом на праві оперативного управління;
- у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, пов'язаних з діяльністю навчального закладу;
- відповідно до умов колективного договору застосовує заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує ефективне використання та зберігання переданого майна, а також майнового стану навчального закладу, за які несе матеріальну відповідальність згідно з законодавством України;
- несе відповідальність за виконання кошторису навчального закладу;
- забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- затверджує посадові обов'язки працівників навчального закладу;
- забезпечує виконання покладених на нього завдань з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності відповідно до чинного законодавства;
- виконує інші обов'язки.
4.9. Заступники директора, педагогічні та інші працівники навчального закладу призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до чинного законодавства.
4.10. У разі зміни директора, обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності навчального закладу в порядку, передбаченому законодавством України.
4.11. З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, професійної діяльності педагогічних працівників у навчальному закладі створюється педагогічна рада – постійно діючий колегіальний орган управління навчальним закладом. Головою педагогічної ради є директор.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менш ніж двічі на рік.
4.12. У позашкільному закладі можуть функціонувати методичні об'єднання за напрямами діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.
Кількість засідань методичних об'єднань визначається їх доцільністю.
4.13. Органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу, які скликаються не рідше ніж один раз на рік.

5. Майно навчального закладу
5.1. Майно навчального закладу становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі навчального закладу.
5.2. Майно навчального закладу є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, навчальний заклад користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства, цього Статуту та рішень Засновника.
Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що находиться на балансі навчального закладу або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.
5.3. Навчальний заклад не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених чинним законодавством. При цьому, відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району і закріплене за навчальним закладом на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу Засновника, у встановленому ним порядку. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних засобів, навчальний заклад має право лише у межах повноважень наділених Засновником та спосіб, що передбачений чинним законодавством.
5.4. Джерелами формування майна навчального закладу є:
- майно, придбане за кошти районного бюджету;
- майно, придбане за кошти добровільних грошових внесків підприємств, установ, організацій та окремих громадян;
- майно, передане навчальному закладу районною радою та праві оперативного управління;
- майно передане навчальному закладі юридичними та фізичними особами на добровільних засадах.

6. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база навчального закладу
6.1. Фінансово-господарська діяльність позашкільного навчального закладу провадиться відповідно до законодавства та статуту позашкільного навчального закладу.
6.2. Фінансування навчального закладу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету,
6.3. Фінансування навчального закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством
6.4. Додатковими джерелами формування коштів позашкільного навчального закладу є:
- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому МОН, за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки; кошти гуманітарної допомоги;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;
- інші надходження.
6.5. Позашкільний навчальний заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;
- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту позашкільного навчального закладу.
6.7. Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та спортивної роботи позашкільним навчальним закладам надаються в користування (оренду) спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах.
6.8. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти райдержадміністрації.

7. Ліквідація та реорганізація навчального закладу
7.1. Припинення діяльності навчального закладу може здійснюватися шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу чи перетворення) або ліквідації.
7.2. Реорганізація і ліквідація навчального закладу проводиться за рішенням Засновника або за рішенням суду відповідно до чинного законодавства України.
7.3. При реорганізації або ліквідації навчального закладу, працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.
7.4.Навчальний заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
7.5. При ліквідації навчального закладу майно залишається у власності Андрушівської районної ради.

8. Заключні положення
8.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися законодавством України.
8.2. Цей Статут і всі зміни та доповнення до нього затверджуються Засновником та реєструються згідно з законодавством України.
8.3. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

 

                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                           Рішення вісімнадцятої сесії Андрушівської
                                           районної ради сьомого скликання
                                           22.09.2017р. №9
                                           Голова районної ради

                                              _____________О.В.Осадчук

                                   СТАТУТ
    комунального позашкільного навчального закладу

                           «Станція юних техніків»
                      Андрушівської районної ради

                             м. Андрушівка 2017

1. Загальна частина

1.1. Комунальний позашкільний навчальний заклад «Станція юних техніків» Андрушівської районної ради (далі – навчальний заклад) – є позашкільним навчальним закладом, який здійснює навчання і виховання вихованців у позаурочний та позанавчальний час. Навчальний заклад є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району. Засновником навчального закладу є Андрушівська районна рада (далі - Засновник). Навчальний заклад перебуває в управлінні Андрушівської районної ради та в оперативному управлінні Андрушівської районної державної адміністрації в особі відділу освіти (далі – Орган управління). Заклад є неприбутковою навчальною установою.
1.2. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про позашкільну освіту», «Про освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад затвердженим Постановою КМУ від 06.05.2001р.№433, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Андрушівської районної ради, розпорядженнями голови Андрушівської районної державної адміністрації, наказами начальника відділу освіти Андрушівської районної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.
1.3. Повне найменування навчального закладу: Комунальний позашкільний навчальний заклад «Станція юних техніків» Андрушівської районної ради.
Скорочене найменування: КПНЗ «СЮТ» АРР.
1.4. Юридична адреса: 13400, Житомирська область, м, Андрушівка, вул. Київська, 19.
1.5. Навчальний заклад є юридичною особою з правом мати рахунки в банківських установах та органах Державного казначейства, печатку і штамп із своїм найменуванням та власну атрибутику.

2. Мета і основні завдання діяльності навчального закладу
2.1. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття позашкільної освіти, здійснення навчання та виховання у позаурочний та позашкільний час, а саме:
2.1.1. надання знань, формуючи уміння і навички за інтересами;
2.1.2. забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації;
2.1.3. інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток;
2.1.4. підготовка до активної професійної та громадської діяльності;
2.1.5. організація змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я учнів та вихованців;
2.2. Завдання діяльності Навчального закладу:
- формування соціально зрілої особистості – громадянина України, його національної свідомості, громадської позиції;
- пошук, розвиток і підтримка юних талантів та обдарувань;
- розвиток природних здібностей і обдарованості, творчого мислення вихованців;
- розвиток творчої активності учнів у відродженні народних ремесел, традицій та обрядів;
- сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, особистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;
- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків людини та громадянина.
2.3. Навчальний заклад може здійснювати роботу за такими напрямами:
- науково-технічний напрямок забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;
- дослідницько-експериментальний напрямок (Мала академія наук) сприяє залученню вихованців, учнів і слухачів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань;
- гуманітарний напрямок забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, учнів і слухачів, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу;
- фізкультурно-спортивний або спортивний, який забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, учнів і слухачів,необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, занять фізичною культурою і спортом, набуття навичок здорового способу життя;
- оздоровчий напрямок забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення навичок, зміцнення особистого здоров'я і формування гігієнічної культури особистості;
- соціально-реабілітаційний напрямок забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, учнів і слухачів, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку;
- художньо-естетичний напрямок забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва.

2.4. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацію головних завдань, дотримання умов, що визначаються за результатами атестації, безпечні умови освітньої діяльності, дотримання фінансової дисципліни.
2.5. Позашкільний навчальний заклад проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну, організаційно-масову роботу.
Основними документами, що регулюють навчально-виховний процес, є мережа гурткової роботи та робочий навчальний план, що затверджуються відділом освіти Андрушівської районної державної адміністрації та складається відповідно до інтересів, попиту дітей і молоді району, їхніх батьків та педагогічних кадрів навчального закладу. Обсяг педнавантаження визначається директором навчального закладу і затверджується відділом освіти Андрушівської районної державної адміністрації.
2.6. Щоденна кількість і послідовність занять гуртків, груп, визначається розкладом, що складається відповідно до санітарних і гігієнічних вимог, узгоджується з представником трудового колективу навчального закладу і затверджується директором навчального закладу.
Заняття гуртків різних напрямів проводяться протягом тижня згідно з розкладом.
2.7. Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, а також за варіативними та авторськими, затвердженими у встановленому порядку. У канікулярні, святкові та неробочі дні позашкільний навчальний заклад працює за окремим планом.
2.8. Експериментальні навчальні плани складаються з урахуванням типового навчального плану. Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій здійснюється в установленому порядку.
Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання в групах або об'єднаннях. Залежно від специфіки гуртка, творчого об'єднання, навчання може проводитися від одного місяця до кількох років.
2.9. Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об'єднань установлюється директором навчального закладу залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів і становить не більш як 25 вихованців, учнів і слухачів.
Чисельний склад груп, у яких передбачається індивідуальне навчання, становить не більше 5 вихованців, учнів і слухачів.
Наповнюваність гуртків, груп установлюється директором навчального закладу залежно від їх профілю, навчальних планів і програм та можливостей організації навчально-виховного процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів, вимог дотримання техніки безпеки і становить не більш як 20 вихованців, учнів і слухачів.
2.10. Прийом вихованців, учнів і слухачів до навчального закладу може здійснюватися протягом навчального року (у міру закінчення комплектування гуртків та інших творчих об'єднань) за їхнім бажанням та за згодою батьків або осіб, що їх замінюють.
До навчального закладу зараховуються вихованці, учні і слухачі віком від 5 до 18 років, які можуть навчатися в одновікових або різновікових гуртках.
- вихованці - особи, які відвідують гуртки, клуби, творчі об'єднання, секції навчального закладу за інтересами, здібностями та нахилами, отримують допрофесійну підготовку;
- учні - особи, які відвідують класи та інші творчі об'єднання навчального закладу, навчально-виховна робота в яких організована у формі класно-урочної або іншої системи;
- слухачі - особи, які проводять дослідницьку, пошукову та експериментальну роботу з різних проблем науки, техніки, мистецтва, учні загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів різних типів, студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
2.11. Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їхнього віку, психофізичних особливостей та стану здоров'я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткової роботи клубної роботи, лекції, індивідуального заняття, конференції, семінару, курсів, читання, вікторин, концерту, змагання, репетиції, походу, екскурсії, а також з використанням інноваційних форм роботи.
2.12. Навчальний рік розпочинається 1 вересня. Тривалість навчального року установлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до нормативних документів про позашкільні навчальні заклади. Комплектування гуртків, груп здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, групи навчального закладу.
2.13. Навчальний заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.
Початок і закінчення занять, заходів визначаються керівником закладу відповідно до режиму роботи навчального закладу та правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження на вихованців.
У канікулярні, святкові та вихідні дні навчальний заклад працює за окремим планом, затвердженим директором навчального закладу.
2.14. Тривалість одного заняття у навчальному закладі визначається навчальними планами і програмами з урахуваннями психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів:
віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;
віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;
старшого віку – 45 хвилин.
Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання і визначаються режимом щоденної роботи навчального закладу (розкладом занять).
2.15. Гуртки, групи навчального закладу класифікуються за трьома рівнями:
початковий рівень – це творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їхніх здібностей, обдаровань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;
основний рівень – це творчі об'єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні вміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;
вищий рівень – це творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.
Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, їх чисельний склад, обирається програма.
2.16. Гуртки, групи та інші творчі об'єднання можуть організовуватися як на базі навчального закладу, так і в приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних позашкільних навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.
2.17. Навчальний заклад проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп .
2.18. З метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, учнів і слухачів та з метою розвитку всебічно розвиненої особистості навчальний заклад може проводити організаційно-масову роботу у формі конференції, концерту, змагання, походу, екскурсії, та в інших інноваційних формах.
2.19. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи проводиться у формах курсів, семінарів та за іншими організаційними формами на базі Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

3. Учасники навчально-виховного процесу навчального закладу
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у навчальному закладі є вихованці, директор, педагогічні працівники , батьки, або особи, які їх замінюють, представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.
3.2. Вихованці і слухачі навчального закладу мають такі гарантовані державою права на:
здобуття позашкільної освіти відповідно до їхніх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
добровільний вибір виду діяльності, зміну їх упродовж року;
навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях навчального закладу;
безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
участь в органах громадського самоврядування навчального закладу;
користування матеріально-технічною базою навчального закладу;
участь у різних видах навчальної роботи, виставках, оглядах, конкурсах та інших масових заходах;
вільне вираження поглядів, переконань;
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їхні права, принижують честь і гідність;
захист від відволікання за рахунок навчального часу до робіт і здійснення заходів, не пов'язаних із навчальним процесом;
3.3. Вихованці і слухачі навчального закладу мають такі зобов'язання:
дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу;
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
підвищувати загальний культурний рівень;
дотримуватись морально-етичних норм;
брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.
3.4. За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:
грамота;
диплом;
цінний подарунок;
премія;
оголошення подяки.
3.5. Педагогічні працівники навчального закладу мають право на:
вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів та заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної, інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи навчального закладу;
3.6. Викладачі, керівники гуртків, груп працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором навчального закладу.
3.7. Педагогічне навантаження керівників гуртків, груп навчального закладу визначається директором згідно із законодавством і затверджується відділом освіти Андрушівської районної державної адміністрації.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальними планом, у разі вибуття або зарахування вихованців навчального закладу протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
3.8. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, окрім випадків, передбачених законодавством.
3.9. Педагогічні працівники навчального закладу підлягають атестації, як правило, один раз на п'ять років відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.
3.10. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або порушують цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, не виконують посадові обов'язки, умови договору, контракту, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.11. Техперсонал приймається на роботу та звільняється директором навчального закладу згідно з чинним законодавством.
Їхні права й обов'язки регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.
3.12. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до навчального закладу.
3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:
сприяти здобуттю дітьми освіти у навчальному закладі;
дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей;
створювати належні умови для розвитку природних здібностей дітей;
поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної і рідної мови, культури;
виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.
Навчальний заклад надає допомогу батькам та особам, які їх замінюють, у виконанні своїх обов'язків.

4. Управління навчальним закладом
4.1. Суб'єктами управління навчального закладу є:
4.1.1. Андрушівська районна рада – Засновник,
4.1.2. Андрушівська районна державна адміністрація – орган управління в особі відділу освіти.
4.1.3. Директор.
4.2. Андрушівська районна рада, як Засновник в порядку і межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом приймає рішення про:
4.2.1. створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідацію) навчального закладу;
4.2.2. затвердження Статуту навчального закладу та внесення змін до нього, приймає рішення у зв'язку з порушенням положень Статуту;
4.2.3. відчуження, списання, передачі в заставу та в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району;
4.2.4. погодження в установленому порядку призначення директора на умовах контракту;
4.2.5. здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
4.3. Андрушівська районна державна адміністрація, як орган управління в особі відділу освіти, в порядку і межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом:
4.3.1. здійснює контроль за дотриманням положень Статуту;
4.3.2. здійснює фінансування навчального закладу та фінансовий контроль за його господарською діяльністю;
4.3.3. затверджує кошторис та штатний розпис навчального закладу на календарний рік;
4.3.4. вносить подання кандидатури на посаду директора для погодження із Засновником та Органом управління;
4.3.5. погоджує встановлення надбавок, доплат, премій та надання матеріальної допомоги;
4.3.4. затверджує річний план роботи навчального закладу;
4.3.5. щорічно заслуховує звіт директора навчального закладу про результати діяльності.
4.4. Орган управління здійснює управління навчальним закладом через директора.
4.5. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.
Посаду директора навчального закладу може займати особа, яка є громадянином України, має повну вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла підготовку та атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти.
4.6.Наймання директора навчального закладу здійснюється у порядку, що встановлений Засновником, шляхом укладення з ним контракту. Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора передбачаються контрактом відповідно до чинного законодавства України.
По закінченню календарного року дії контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності навчального закладу і обґрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесення до контракту відповідних змін і доповнень.
4.7. Директор навчального закладу самостійно вирішує питання діяльності навчального закладу за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника, відділу освіти районної державної адміністрації.
4.8. Директор навчального закладу:
- діє на засадах єдиноначальності;
- формує структуру та штатний розпис навчального закладу і подає на затвердження відділу освіти Андрушівської райдержадміністрації;
- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
- створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;
- розпоряджається у межах своїх повноважень майном навчального закладу, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району і закріплене за навчальним закладом на праві оперативного управління;
- у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, пов'язаних з діяльністю навчального закладу;
- відповідно до умов колективного договору застосовує заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує ефективне використання та зберігання переданого майна, а також майнового стану навчального закладу, за які несе матеріальну відповідальність згідно з законодавством України;
- несе відповідальність за виконання кошторису навчального закладу;
- забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- затверджує посадові обов'язки працівників навчального закладу;
- забезпечує виконання покладених на нього завдань з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності відповідно до чинного законодавства;
- виконує інші обов'язки.
4.9. Заступники директора, педагогічні та інші працівники навчального закладу призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до чинного законодавства.
4.10. У разі зміни директора, обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності навчального закладу в порядку, передбаченому законодавством України.
4.11. З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, професійної діяльності педагогічних працівників у навчальному закладі створюється педагогічна рада – постійно діючий колегіальний орган управління навчальним закладом. Головою педагогічної ради є директор.

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менш ніж двічі на рік.
4.12. У позашкільному закладі можуть функціонувати методичні об'єднання за напрямами діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.
Кількість засідань методичних об'єднань визначається їх доцільністю.
4.13. Органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори колективу, які скликаються не рідше ніж один раз на рік.

5. Майно навчального закладу
5.1. Майно навчального закладу становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі навчального закладу.
5.2. Майно навчального закладу є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, навчальний заклад користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства, цього Статуту та рішень Засновника.
Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що находиться на балансі навчального закладу або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.
5.3. Навчальний заклад не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених чинним законодавством. При цьому, відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району і закріплене за навчальним закладом на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу Засновника, у встановленому ним порядку. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних засобів, навчальний заклад має право лише у межах повноважень наділених Засновником та спосіб, що передбачений чинним законодавством.
5.4. Джерелами формування майна навчального закладу є:
- майно, придбане за кошти районного бюджету;
- майно, придбане за кошти добровільних грошових внесків підприємств, установ, організацій та окремих громадян;
- майно, передане навчальному закладу районною радою та праві оперативного управління;
- майно передане навчальному закладі юридичними та фізичними особами на добровільних засадах.

6. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база навчального закладу
6.1. Фінансово-господарська діяльність позашкільного навчального закладу провадиться відповідно до законодавства та статуту позашкільного навчального закладу.
6.2. Фінансування навчального закладу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету,
6.3. Фінансування навчального закладу може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством
6.4. Додатковими джерелами формування коштів позашкільного навчального закладу є:
- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому МОН, за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки; кошти гуманітарної допомоги;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;
- інші надходження.
6.5. Позашкільний навчальний заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:
- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;
- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та статуту;
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та статуту позашкільного навчального закладу.
6.7. Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та спортивної роботи позашкільним навчальним закладам надаються в користування (оренду) спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах.
6.8. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти райдержадміністрації.

7. Ліквідація та реорганізація навчального закладу
7.1. Припинення діяльності навчального закладу може здійснюватися шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу чи перетворення) або ліквідації.
7.2. Реорганізація і ліквідація навчального закладу проводиться за рішенням Засновника або за рішенням суду відповідно до чинного законодавства України.
7.3. При реорганізації або ліквідації навчального закладу, працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.
7.4.Навчальний заклад вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
7.5. При ліквідації навчального закладу майно залишається у власності Андрушівської районної ради.

8. Заключні положення
8.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися законодавством України.
8.2. Цей Статут і всі зміни та доповнення до нього затверджуються Засновником та реєструються згідно з законодавством України.
8.3. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

 

Ви тут: Головна Документи Рішення 18 сесія VII скликання від 22.09.17 Про внесення змін до Статутів позашкільних навчальних закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району