Про внесення змін та затвердження у новій редакції Статуту комунального підприємства «Редакція районної газети «Новини Андрушівщини» Андрушівської районної ради»

trizyb1

 

 

 

 

                                                        АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                            ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять третя сесія                                                                              Шостого скликання

від 19 вересня 2014 року

Про внесення змін та затвердження
у новій редакції Статуту комунального
підприємства «Редакція районної газети
«Новини Андрушівщини»
Андрушівської районної ради»

Відповідно до ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку з розширенням функцій редакції газети, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та затвердити у новій редакції Статут комунального підприємства «Редакція районної газети «Новини Андрушівщини» Андрушівської районної ради» (додається).
2. Головному редактору комунального підприємства «Редакція районної газети «Новини Андрушівщини» Андрушівської районної ради» Олексюк М.Г. забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту у новій редакції, про що повідомити районну раду в місячний термін.
3. Зняти з контролю в зв'язку з закінченням терміну дії:
- рішення 10 сесії районної ради шостого скликання від 06.04.2012р. «Про виконання Комплексної цільової Програми підтримки районного радіомовлення «Світанок» на 2009-2011 роки та затвердження Комплексної цільової Програми підтримки комунального підприємства «Андрушівська редакція радіомовлення «Світанок» на 2012-2014 роки»
- рішення 12 сесії районної ради шостого скликання від 07.09.2012р. «Про внесення змін до Комплексної цільової Програми підтримки комунального підприємства «Андрушівська редакція радіомовлення «Світанок» на 2012-2014 роки»
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності (В.А.Казмірчук).

Голова ради                                                                                                        В.В.Костик


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення двадцять третьої сесії
районної ради шостого скликання
19.09.2014 року

С Т А Т У Т

комунального підприємства
«Редакція районної газети
«Новини Андрушівщини»
Андрушівської районної ради»

(Нова редакція)

м. Андрушівка
2014 рік

Комунальне підприємство «Редакція районної газети «Новини Андрушівщини» Андрушівської районної ради» (надалі – Підприємство) засноване на спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району і перебуває в управлінні Андрушівської районної ради (надалі – Орган управління майном) та оперативному управлінні районної державної адміністрації, згідно з делегованими районною радою повноваженнями.
СТАТТЯ 1. Найменування та місцезнаходження Підприємства
1.1. Найменування Підприємства: Комунальне підприємство «Редакція районної газети «Новини Андрушівщини» Андрушівської районної ради»
Скорочена назва: Комунальне підприємство «Редакція районної газети «Новини Андрушівщини».
1.2. Місцезнаходження Підприємства: 13401 Житомирська область, м. Андрушівка, вулиця Кірова, 2.
СТАТТЯ 2. Мета і предмет діяльності Підприємства
2.1. Підприємство створене з метою:
- збирання, відтворення, редагування, підготовка, розповсюдження та висвітлення в друкованих та електронних засобах масової інформації об'єктивної, правдивої інформації, яка відображає всі сторони суспільно-політичних процесів, що відбуваються в районі, області, державі та світі;
- створення та підготовка радіопрограм для оперативного інформування про події в Андрушівському районі та за його межами шляхом трансляції по мережі проводового мовлення;

- висвітлення діяльності Органу управління майном, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, соціально-економічного, політичного, культурологічного життя району; здійснення зв'язку з читачами.

Підприємство організовує підготовку та випуск газети «Новини Андрушівщини» (надалі – газети) один - два рази на тиждень, форматом 4-8 сторінок. Офіційною мовою випуску газети є державна мова.
2.2. Основними напрямками діяльності Підприємства є:
2.2.1. Постійне виготовлення газети на основі програми, розробленої Підприємством та затвердженої засновником;
2.2.2. Виготовлення та здійснення трансляції радіопрограм у мережі проводового мовлення;
2.2.3. Збір і поширення інформації;
2.2.4. Співпраця з українськими та зарубіжними ЗМІ.
2.2.5. Виготовлення та розміщення на сторінках газети матеріалів рекламного змісту, привітань, оголошень.
2.2.6. Надання послуг шляхом виготовлення вітальних адрес, візитних карток;
2.2.7. Надання послуг друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис на носії інформації;
2.2.8. Надання поліграфічних послуг, виготовлення інформаційної, рекламної та бланкової продукції;
2.2.9. Використання мережі «Internet».
2.3. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, можуть здійснюватись Підприємством виключно після отримання відповідних ліцензій і дозволів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
2.4. Структурними підрозділами Підприємства є:
- Редакція газети «Новини Андрушівщини»
- Редакція радіомовлення «Світанок»
СТАТТЯ 3. Юридичний статус Підприємства
3.1. Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
3.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України, рішень районної ради та цього Cтатуту, який затверджується Органом управління майном.
3.3. Підприємство діє за принципами повного госпрозрахунку, самофінансування, самоокупності.
3.4. Підприємство забезпечує фінансування витрат по організації своєї діяльності, соціальному розвитку і матеріальному стимулюванню працівників, забезпечує безпеку виробництва, санітарно-гігієнічні норми і вимоги щодо захисту здоров'я його працівників.
3.5. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється за рішенням районної ради, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.
Підприємство може утворювати філіали, дочірні підприємства, інші підрозділи з дозволу Органу управління майном.
При цьому, відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району і закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється у порядку, що встановлений Органом управління майном.

3.6. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, знак для товарів та послуг, власну емблему, іншу атрибутику юридичної особи.
3.7. Підприємство несе відповідальність за свої зобов'язання в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.
Підприємство не несе відповідальності за зобов'язання Органу управління майном.
3.8. Підприємство має право укладати договори/угоди, набувати майнові та пов'язані з ними немайнові права, виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах.
СТАТТЯ 4. Майно Підприємства
4.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.
4.2. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району і закріплюється за ним на праві господарського відання (нерухоме майно може закріплюватися на праві платного користування). Перелік майна, що закріплюється за підприємством на праві господарського відання, визначається виключно Органом управління майном і може ним змінюватися.
Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству, цьому статуту та рішенням Органу управління майном.
Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених чинним законодавством. При цьому, відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району і закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється з дозволу Органу управління майном у порядку, що встановлений районною радою. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних
фондів, Підприємство має право лише у межах повноважень та у
спосіб, що передбачені чинним законодавством.

Одержані в результаті відчуження майна кошти спрямовуються :
- за нерухоме майно та об'єкти незавершеного будівництва до районного бюджету;
- за індивідуально визначене майно на рахунок Підприємства на його інвестиції.
4.3. Джерелами формування майна Підприємства є :
- майно, передане йому Органом управління майном;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, згідно з предметом діяльності Підприємства, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджету;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
4.4. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.
4.5. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або господарського суду.
СТАТТЯ 5. Права та обов'язки Підприємства
5.1. Права Підприємства:
5.1.1. Підприємство за погодженням з Органом управління майном планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - за фіксованими державними цінами.
5.1.3. Підприємство може купувати цінні папери юридичних осіб України та інших держав, випускати, реалізовувати та купувати цінні папери відповідно до законодавства України.
5.1.4. Підприємство відкриває розрахунковий та інші рахунки в будь-яких фінансово-кредитних установах та проводить через них касові і кредитно-розрахункові операції в національній та іноземній валютах, по безготівковому розрахунку без обмежень сум платежів. Форми розрахунків визначаються Підприємством за узгодженням з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства України.
Всі розрахунки за надані послуги, виконані роботи, інші види господарської діяльності проводяться підприємством готівкою та безготівковим шляхом.
5.1.5. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.
5.1.6. Набуває, отримує в оренду чи на лізингових умовах техніку, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.
5.1.7. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на договірних умовах.
5.1.8. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма напрямками своєї діяльності.
5.1.9. Підприємство для здійснення своєї статутної діяльності має право:
- вступати у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами, в тому числі на договірних засадах, на виконання робіт спільної діяльності;
- утворювати з дозволу Органу управління майном структурні підрозділи, філії, необхідні для господарської діяльності, і затверджувати положення про них.
5.2. Обов'язки Підприємства:
5.2.1. Підприємство у своїй діяльності реалізує принципи об'єктивності, достовірності інформації, компетентності, гарантування права кожного громадянина на доступ до інформації, вільне висловлювання своїх поглядів та думок, забезпечення ідеологічного та політичного плюралізму, дотримання працівниками професійної етики та загальнолюдських норм моралі.
5.2.2. Підприємство не має права на сторінках газети розголошувати дані, що становлять державну таємницю або іншу таємницю, яка охороняється законодавством, закликати до насильницької зміни або повалення існуючого державного і суспільного ладу, порушення територіальної цілісності України, вести пропаганду війни, насильства і жорстокості, розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі, поширювати порнографію або іншу інформацію, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність людини.
5.2.3. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати показники діяльності, встановлені в порядку, затвердженому Органом управління майном, які є обов'язковими до виконання.
5.2.4. Підприємство :
забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством;
здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;
здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва;
купує необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
відповідно до встановлених показників діяльності забезпечує виробництво та поставку продукції і товарів;
створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
здійснює заходи із вдосконалення організації заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;
дотримується норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.
Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності, даних, що містяться в річному звіті та балансі.
5.4. Відносини Підприємства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та окремими громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі укладених договорів.
СТАТТЯ 6. Управління Підприємством
6.1. Управління Підприємством від імені територіальних громад сіл, селища, міста району здійснюється Органом управління майном у встановленому ним порядку.
6.2. Орган управління майном в межах чинного законодавства України має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Підприємства.
6.3. Районна державна адміністрація здійснює оперативне управління Підприємством у межах делегованих районною радою повноважень.
6.4. Оперативне управління (керівництво) Підприємством здійснює головний редактор.
6.5. Наймання головного редактора здійснюється у порядку, що встановлений Органом управління майном, шляхом укладення з ним контракту.
По закінченні календарного року дії контракту його умови аналізуються з урахуванням практики діяльності Підприємства і обґрунтовані пропозиції сторін враховуються шляхом внесення до контракту відповідних змін і доповнень.
У випадку значних змін умов господарювання у зв'язку з прийняттям законодавчих та інших нормативно-правових актів, у тому числі тих, що скеровані на перехід до ринкової економіки, Орган управління майном має право ставити перед головним редактором питання про зміну (уточнення) умов контракту.
6.6. Головний редактор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені до компетенції Органу управління майном, районної державної адміністрації.
6.7. Головний редактор Підприємства:
- діє на засадах єдиноначальності;
- затверджує у порядку, що встановлений Органом управління майном, структуру та штати Підприємства;
- приймає на роботу (укладає договори, контракти з працівниками) та звільняє працівників Підприємства, у тому числі головного бухгалтера (бухгалтера);
- затверджує положення про відокремлені підрозділи, філії, інші структурні підрозділи, які створюються відповідно до чинного законодавства України за погодженням з Органом управління майном;
- розпоряджається у межах своїх повноважень майном Підприємства, у тому числі його коштами (відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району і закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється у порядку, що встановлений Органом управління майном);
- у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, пов'язаних з діяльністю Підприємства;
- відповідно до умов колективного договору застосовує заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує складання балансу доходів та видатків Підприємства, подачу квартальної та річної звітності;
- забезпечує виконання показників ефективного використання та зберігання переданого майна, а також майнового стану Підприємства, за які несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України;
- без довiреностi дiє вiд iменi Підприємства, представляє інтереси Підприємства у відносинах з усіма пiдприємствами, організаціями, установами та громадянами як в Українi, так i за її межами;
- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;
- несе відповідальність за формування та виконання балансу доходів і видатків Підприємства;
- виконує інші обов'язки.
6.8. Рішення головного редактора обов'язкові для всіх працівників.

6.9. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, приймаються адміністрацією Підприємства за участю трудового колективу і відображаються у колективному договорі. Право укладення колективного договору від імені Органу управління майном надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.
6.10. У разі зміни головного редактора, обов'язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
6.11. В Підприємстві створюється спеціальний наглядовий орган - Редакційна рада. Одна половина членів редакційної ради призначається Засновником, інша обирається творчим колективом Підприємства.

6.12. Порядок утворення, діяльності та повноважень Редакційної ради визначено у Редакційному статуті, який затверджується засновником Підприємства
СТАТТЯ 7. Господарська діяльність Підприємства
7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (доход).
7.2. Чистим прибутком Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, розпоряджається Підприємство.
Частина чистого прибутку згідно з рішенням Органу управління майном у розмірах, передбачених чинним законодавством України, перераховується до районного бюджету.
7.3. Підприємство може утворювати за рахунок прибутку (доходу) цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю.
Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
7.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (доход), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити.
7.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі договорів.
7.6. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.
7.7. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.
СТАТТЯ 8. Припинення Підприємства
8.1. Підприємство припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або в результаті ліквідації рішенням Органу управління майном, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду.
8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном.
Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються Органом управління майном.
У разі банкрутства Підприємства, його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством України.
8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його Органу управління майном.
8.4. При припиненні Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
8.5. При припиненні діяльності Підприємства печатки та штампи здаються у відповідні органи у встановленому порядку.
8.6. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, із дня внесення до Єдиного державного реєстру України запису про його припинення.
8.7. Майно Підприємства, що залишилось після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників, розрахунків з кредиторами використовується за рішенням Органу управління майном.
СТАТТЯ 9. Заключні положення
9.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися чинним законодавством України.
9.2. Цей Статут і всі зміни та доповнення до нього затверджуються Органом управління майном та реєструються згідно з чинним законодавством України.
9.3. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 23 сесія VI скликання Про внесення змін та затвердження у новій редакції Статуту комунального підприємства «Редакція районної газети «Новини Андрушівщини» Андрушівської районної ради»