Про затвердження Положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району

trizyb1

 

 

 

 

                                               АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                                   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять четверта сесія                                                          Шостого скликання

від 28 листопада 2014 року

Про затвердження Положення
про порядок списання майна
спільної власності територіальних
громад сіл, селища, міста району

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

4. Затвердити Положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району (додається).
5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення п'ятої сесії районної ради шостого скликання від 08.04.2011 року «Про затвердження Положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району».
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності (Казмірчук В.А.).

 

Голова ради                                                                    В.В.Костик

Додаток
до рішення двадцять четвертої сесії районної ради шостого скликання
від 28. 11.2014 р.

                                                                    ПОЛОЖЕННЯ
                                             про порядок списання майна спільної власності
                                             територіальних громад сіл, селища, міста району

Загальна частина

1. Це Положення розроблено згідно зі ст. 327 Цивільного кодексу України та відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.07 № 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності" і визначає порядок списання майна для установ, організацій, підприємств (надалі – суб'єкти господарювання), що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району.
2. Списанню підлягає майно, яке:
а) не придатне для подальшого використання (фізично зношене);
б) морально застаріле;
в) виявлене в результаті інвентаризації як недостача;
г) пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним і воно не може бути реалізоване);
д) будівлі та споруди, що мають зноситись у зв'язку з будівництвом нових об'єктів, та такі, що зруйновані внаслідок атмосферного впливу і тривалого використання;
е) об'єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами).
Музейні цінності списуються в установленому чинним законодавством порядку.
Матеріальні цінності спеціального призначення списуються за окремими нормативними актами, розробленими відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, за погодженням із галузевими управліннями.
3. Списання майна здійснюється за умови, що воно не може бути продане або безоплатно передане в установленому порядку та коли подальше використання цього майна неможливе або економічно недоцільне.
4. При цьому списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як недостача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо.
5. Морально застаріла комп'ютерна техніка, придатна для подальшого використання, може передаватися у комунальну власність органів місцевого самоврядування.

2

6. Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необоротні активи, які придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання.
7. Дія цього Положення не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об'єкти житлового фонду, об'єкти цивільної оборони, цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи тощо).
Прийняття рішення про списання майна

1. Списання з балансів суб'єктів господарювання нерухомого майна; автотранспортних засобів; незавершеного будівництва; та основних засобів, первісна (переоцінена) вартість яких становить більше 10 тис. грн., здійснюється з дозволу районної ради.

2. Списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів з балансів суб'єктів господарювання первісною (переоціненою) вартістю до 10 тис. грн., здійснюється за рішенням керівника відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.07 № 1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності».

Порядок надання документів для отримання дозволу на списання

З метою отримання згоди районної ради на списання майна суб'єкт господарювання подає районній раді такі документи:
звернення установи, організації, підприємства з техніко-економічним обґрунтуванням необхідності списання майна, в якому містяться економічні та/або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна, а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;
акт перевірки технічного та якісного стану майна (додаток 1);
копія технічного паспорта (за наявності), свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу ;
акт інвентаризації основних засобів, що пропонуються до списання (додаток 2);
відомість про майно, що пропонується до списання (додатки 3,4);
копія наказу про створення постійно діючої комісії зі списання майна, завірена відповідальною особою;
експертна оцінка (звіт про оцінку) з висновком експерта про стан та вартість майна;
відомість про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямків подальшого використання земельних ділянок, які
вивільняються, а також копії відповідних підтверджувальних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;

3
відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

Утворення суб'єктом господарювання комісії зі списання майна,
її завдання та повноваження

1. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна наказом керівника установи, організації, підприємства, щорічно створюється комісія, яка діє протягом року, у складі:
керівника або його заступника (голова комісії);
головного бухгалтера або його заступника (в установах, організаціях і підприємствах, у яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);
керівників груп обліку (в установах, організаціях і підприємствах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;
особи, на яку покладено відповідальність за збереження матеріальних цінностей; інших посадових осіб – працівників інженерних, технологічних, будівельних відділів, які добре знають об'єкти, що підлягають списанню (на розсуд керівника установи, організації, підприємства).
2. Для участі в роботі комісії із встановлення непридатності автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників та інших необоротних активів, які перебувають під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.
3. Наказ про створення постійно діючої комісії поновлюється щорічно або за потребою.
Право визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, може бути надано щорічній інвентаризаційній комісії.
4. Для списання музейних цінностей або матеріальних цінностей спеціального призначення комісія створюється за окремим наказом керівника установи.
5. Постійно діюча комісія суб'єкта господарювання:
- проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;
- проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, поетажних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;
4
- визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;
- установлює конкретні причини списання майна: моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодженням внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення в результаті інвентаризації як недостача;
- встановлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід матеріальних цінностей із ладу (якщо такі є);
- встановлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню;
- здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках.
6.За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:
- акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;
- акт перевірки технічного та якісного стану майна, що пропонується до списання;
- акт про списання автотранспортних або основних засобів;
- інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо).
7. У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті якого виявлена недостача, чи розукомплектованого.
Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.
8. У разі списанні майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.
9. Протокол засідання комісії та акти затверджуються керівником суб'єкта господарювання.

Механізм списання майна

1. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після отримання дозволу районної ради на їх списання.

2. Демонтаж, розбирання та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських

5

операцій згідно з цим Положенням забезпечується безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого перебуває майно.
3. Усі деталі, вузли, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів.
Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).
4. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до чинного законодавства.
5. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб'єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».
6. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.
7. Кошти, що надійшли в результаті списання майна, залишаються у розпорядженні установи, організації, підприємства.
8. Суб'єкти господарювання, яким надано дозвіл на списання майна, згідно з цим Положенням, зобов'язані у місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування подати в районну раду звіт про списання майна згідно з додатком 5.
9. Керівники суб'єкта господарювання та члени комісії забезпечують згідно із законодавством подання районній раді достовірних матеріалів, передбачених цим Положенням.
10. Керівник суб'єкта господарювання організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Положення.

 

Заступник голови ради                                                                    В.Б. Шпаківський

 

Додаток 1
до Положення про порядок списання

ЗАТВЕРДЖУЮ

_______________________________
(посада керівника
_______________________________
суб'єкта господарювання)
_______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
"________" ______________ 20__ р.
М. П.

Акт
перевірки технічного та якісного стану майна

N з/п

Найменування майна

Одиниця виміру

Кількість

Технічний та якісний стан

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок та пропозиції комісії: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Голова комісії _________________________________________________________
(підпис, прізвище)
Члени комісії: _________________________________________________________
(підпис, прізвище)
_________________________________________________
(підпис, прізвище)

Додаток 2
до Положення про порядок списання
ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________
(посада керівника суб'єкта господарювання)

_________________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
М.П. „_______"________________ 20___ р.

АКТ
про інвентаризацію основних засобів, що пропонуються до списання
______________________________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання та його місцезнаходження, де проводилася інвентаризація)

На підставі наказу (розпорядження) від "_____"_____________ 20___р. №
комісією у складі ___________________________________________________
(посади, прізвища та ініціали членів комісії)
-----------------------проведено інвентаризацію основних засобів, які пропонуються до списання і відображаються на субрахунку № ________, станом на "_____"_______________20____р.
Інвентаризацію розпочато "_____"_________________20_____р.
Інвентаризацію завершено "_____"_______________ 20_____р.
При проведенні інвентаризації встановлено таке: ______________________________________________________________________

з/п

Наймену-вання

об’єкта

Рік

випус

ку (дата введення в експлуатацію)

Інвен-

тарний

номер

Завод-

ський

номер

Номер пас-порта

Станом на

“___”_________20___р.

При-мітка

Фактично

виявлено

За даними бухгалтер-ського обліку

кіль-

кість

первісна вар-тість (грн. )

кіль-

кість

пер віснават-

тість (грн. )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

2.

Усього:
Усього за актом: а) порядкових номерів ________________________________________________
(цифрами, прописом)
б) загальна кількість одиниць, фактично ______________________________________________
(цифрами, прописом)
в) на суму, грн., фактично __________________________________________________________
(цифрами, прописом)
Голова комісії _____________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Члени комісії______________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 3
до Положення про порядок списання

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________
(посада керівника суб'єкта господарювання)

_________________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П. „_______"________________ 20___ р.

ВІДОМІСТЬ
про об'єкти рухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, що пропонуються до списання
станом на __________________20___р.

(повна назва підприємства)

з/п

Інвен-тарний номер

Назва об’єкта, державний номерний знак

Номер двигу-на

Номер шасі

Рік випуску

Балансова вартість (грн.)

Нарахо-ваний знос

( грн.)

Залиш-кова вартість(грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

УСЬОГО:

Дані про дорогоцінні метали________________________________________
(подаються у разі наявності за кожним об'єктом)

Головний бухгалтер: ______________ _____________________
(підпис) (Прізвище, ініціали)

4
Додаток 4
до Положення про порядок списання

ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________________
(посада керівника суб'єкта господарювання)

_________________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П. „_______"________________ 20___ р.

ВІДОМІСТЬ
про об'єкти нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, що пропонуються до списання
станом на __________________20___р.

з/п

Інвен-тарний номер

Назва об’єкта, місцезнаходження

Рік введення

в

експлуа-тацію

Площа

(кв.м)

Балансова вартість(грн.)

Нарахо-

ваний знос

(грн.)

Залишкова вартість(грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

Головний бухгалтер: ______________ _____________________
(підпис) (Прізвище, ініціали)

5
Додаток 5
до Положення про порядок списання

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник суб'єкта господарювання ________ _________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
________________________________________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)
м.п. «______»____________ 20___р.

З В І Т
про списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району

 

№ з/п

 

Найменування

 

Рік випуску

 

Інвентарний номер

 

Заводський номер

 

Витрати на списання

 

Оприбутковано за результатами списання

 

Отримано коштів за результатами реалізації матеріалів, сировини тощо (грн..)

 

Напрями використання коштів

Усього на суму ___________________________

Голова комісії ________________ _______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер: ______________ _____________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головне меню

Ви тут: Головна Документи Рішення 24 сесія VI скликання Про затвердження Положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району