Про виконання Програми залучення інвестицій в економіку Андрушівського району на 2011-2015 роки та затвердження Програми залучення інвестицій в економіку Андрушівського району на 2016-2020 роки

trizyb1

 

 

 

 

                                    АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                         ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                                        РІШЕННЯ


Шоста сесія                                                                        Сьомого скликання

від 25 березня 2016 року № 1

Про виконання Програми залучення
інвестицій в економіку Андрушівського
району на 2011-2015 роки та затвердження
Програми залучення інвестицій в економіку
Андрушівського району на 2016-2020 роки

Заслухавши відповідно до п.16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» інформацію завідувача сектору економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації Н.Д.Хом'як про виконання Програми залучення інвестицій в економіку Андрушівського району на 2011-2015 роки та проект Програми залучення інвестицій в економіку Андрушівського району на 2016-2020 роки, врахувавши рекомендації постійних комісій з питань промисловості, агропромислового комплексу, транспорту, зв'язку, земельних відносин та соціального розвитку села, з питань бюджету та комунальної власності, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію завідувача сектору економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації Н.Д.Хом'як про виконання Програми залучення інвестицій в економіку Андрушівського району на 2011-2015 роки взяти до відома.
2. Затвердити Програму залучення інвестицій в економіку Андрушівського району на 2016-2020 роки. (Додається).
3. Районній державній адміністрації (Дудар О.М.) щорічно інформувати районну раду про хід виконання заходів Програми.
4. Рішення п'ятої сесії районної ради шостого скликання від 08.04.2011 року «Про Програму залучення інвестицій в економіку Андрушівського району
на 2011-2015 роки» зняти з контролю.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань промисловості, агропромислового комплексу, транспорту, зв'язку, земельних відносин та соціального розвитку села ( Маніхровський В.С.).


Голова ради                                                                С.М. Марценюк

 

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 15.03.2016 № 109
                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                       Рішення шостої сесії районної ради сьомого скликання
                                                                       25.03.2016 року № 1

 

 

                                               ПРОГРАМА
                            залучення інвестицій в економіку
                                   Андрушівського району
                                        на 2016-2020 роки

                                       Андрушівка-2016

 

                                                  ЗМІСТ

Вступ 3
І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА 2016-2020 РОКИ...............................................................

4
ІІ МЕТА, ЦІЛІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 5
2.1. Головна мета Програми
2.2. Основні цілі та пріоритетні завдання Програми
ІІІ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ОЦІНКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСТІ ...............
8
3.1. Аналіз стану та тенденції інвестиційної діяльності
3.2. Проблеми залучення інвестицій
ІV ШЛЯХИ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ........................... 13
V ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ................. 17
VI ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ............................... 18
VII МЕХАНІЗМ КООРДИНАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ.........................................................................
18
VIІI НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2016-2020 РОКИ....................................................................

19

ВСТУП

Створення належних умов для підвищення конкурентоспроможності району, сталого розвитку на сучасній технологічній основі, зайнятості населення та підвищення добробуту мешканців Андрушівщини є пріоритетним напрямом діяльності районної державної адміністрації та районної ради. Реалізація зазначеного потребує залучення значних інвестиційних ресурсів в модернізацію реального сектору економіки, регіональної інфраструктури, створення нових високотехнологічних виробництв в господарському комплексі району.
Програма розроблена відповідно до цілей Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2020 року, враховує положення Законів України "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", "Про інноваційну діяльність", "Про транскордонне співробітництво", Указів Президента України від 22.02.2001 року №108/2001 "Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України", від 12.07.2001 року №512/2001 "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні", від 07.07.2003 року №580/2003 "Про додаткові заходи щодо залучення іноземних інвестицій в економіку України", від 28.10.2005 року №1513/2005 "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні", постанов Кабінету Міністрів України від 01.06.1995 року №384 "Про Концепцію регулювання інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки", від 17.08.2002 року №477-р "Про схвалення Програми "Інвестиційний імідж України".
План заходів з реалізації Програми розроблений на перспективу, однак може коригуватись в залежності від змін внутрішніх і зовнішніх умов залучення вітчизняних і іноземних інвестицій та при виникненні нових завдань.

І. Загальна характеристика

1.

Ініціатор розроблення Програми

Районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Доручення голови обласної державної адміністрації від 19.11.2015 №5339/42/2-15,

Рішення обласної ради від 26.01.2016 №111 «Про Програму залучення інвестицій в економіку Житомирської області на 2016-2020 роки»

3.

Розробник Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

4.

Відповідальний виконавець Програми

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

5.

Учасники Програми

Управління, відділи, сектори районної державної адміністрації, інші територіальні представництва державних органів виконавчої влади, суб’єкти підприємницької діяльності

6.

Термін реалізації Програми

2016 - 2020 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний, обласний, районний, сільські та селищний бюджети

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн.

175

9.

Основні джерела фінансування Програми

Кошти суб’єктів підприємницької діяльності, районного бюджету

 

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

2.1. Головна мета Програми

Мета Програми – забезпечення сталого соціально-економічного розвитку району шляхом активізації інвестиційної діяльності, збільшення обсягів залучення вітчизняного та іноземного капіталу в економіку Андрушівського району.
Реалізація поставленої мети має здійснюватися на основі проведення цілеспрямованої та послідовної політики у напрямі створення сприятливих умов для активізації інвестиційної діяльності в районі, удосконалення механізмів мобілізації, залучення та використання інвестиційних ресурсів, реалізація заходів програми.

2.2. Основні цілі та пріоритетні завдання Програми
Основні цілі Програми:
• досягнення якомога більшої зайнятості населення за місцем проживання.
• сприяння зростанню фінансової самодостатності територіальних громад району, в т.ч. за рахунок ефективнішого використання наявних ресурсів;
• подолання диспропорцій у соціально-економічному розвитку територій і населених пунктів;
• забезпечення достатнього рівня конкурентоспроможності економіки за рахунок оновлення і вдосконалення виробничо-технічної бази, впровадження новітніх технологій виробництва та менеджменту, систем управління якістю;
• забезпечення формування оптимальної структури товарного виробництва, робіт та послуг для найбільш повного та ефективного використання потенціалу району;
Основні завдання Програми:
• розповсюдження інформації про економічний та інвестиційний потенціал Андрушівського району в Житомирській області та за її межами;
• підготовка та постійне оновлення інвестиційних пропозицій та інвестиційного паспорту району;
• розвиток партнерства з іншими регіонами України;
• спрощення та урегулювання процедури порядку отримання послуг, пов'язаних із підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів в районі за принципом «єдиного вікна» для суб'єкта інвестиційної діяльності;
• впровадження різних форм співпраці райдержадміністрації і місцевих рад та інвесторів, зацікавлених у реалізації пріоритетних інвестиційно-інноваційних проектів;
• забезпечення ефективної взаємодії райдержадміністрації з підприємствами, діловими та фінансовими структурами, консалтинговими фірмами та інвестиційними фондами щодо реалізації пріоритетних інвестиційних проектів на території району;
• забезпечення активної участі району у виконанні цільових державних програм та програм, які реалізуються в рамках виконання міжурядових і міжнародних угод;
• узагальнення та поширення передового досвіду щодо стимулювання реалізації пріоритетних інвестиційних проектів;

• забезпечення інфраструктурної підготовки потенційно-привабливих земельних ділянок для розміщення об'єктів інвестування;
• сприяння у залученні інвестицій, спрямованих на модернізацію виробничих потужностей господарського комплексу району;
• сприяння у забезпеченні розвитку торговельної, транспортної, технологічної, інженерної та телекомунікаційної інфраструктури;
• підтримка реалізації інноваційно-інвестиційних проектів в районі;
Пріоритети при залученні інвестицій:
• впровадження енерго - та ресурсозберігаючих технологій;
• раціональне та ефективне використання природних ресурсів, в першу чергу корисних копалин та мінеральних вод;
• розбудова комунікаційно-інфраструктурних складових, в тому числі доріг, інших транспортних комунікацій, систем зв'язку, тощо;
• впровадження сучасних систем контролю якості продукції.

ІІІ. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ, ОЦІНКА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОНУ
3.1. Аналіз стану та тенденцій інвестиційної діяльності
З метою створення сприятливих умов для діяльності інвесторів, залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку району, прискорення соціально-економічного розвитку району було розроблено та прийнято Програму залучення інвестицій в економіку Андрушівського району на 2011-2015 роки. Розроблено буклети, брошури, електронну презентацію по інвестиційних об'єктах та інвестиційній привабливості району.
Підприємствами району регулярно приймається участь у різноманітних виставках-ярмарках. Найактивнішу участь брали ТОВ «Андрушівський маслосирзавод», ПП «Імпак». Підприємства ставали лауреатами та переможцями таких заходів, як Всеукраїнська виставка «Агро 2015» «Барвиста Україна», щорічний конкурс «100 кращих товарів року» та інше.

Динаміка
інвестицій в основний капітал та іноземних інвестицій
за 2011-2015 роки

 

Показники

Один. виміру

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014

рік

2015 рік

(очікуване виконання)

 

Інвестиції в основний капітал

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування

млн. грн.

52,2

57,8

44,2

80,5

85,0

Темп росту інвестицій в основний капітал

%

163,6

110,7

76,5

182,1

105,6

Обсяг капітальних інвестицій на душу населення

грн.

1500,3

1653,8

1273,9

2342,6

2427,7

 

Іноземні інвестиції

Обсяг прямих іноземних інвестицій, в наростаючому підсумку – усього

млн. дол. США

1,28

1,30

1,49

0,78

0,85

Темп росту прямих іноземних інвестицій

%

94,1

101,6

114,6

52,3

109,0

Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення

дол. США

36,8

38,5

41,0

22,7

25,3

 

Капітальні інвестиції у 2015 році, порівняно з 2011 роком, збільшилися на 32,8млн.грн. В розрахунку на 1 жителя району сума вкладених інвестиційних коштів збільшилась на 927,4грн.
За результатами 2015 року, незважаючи складнощі розвитку економіки України, в районі темп росту іноземних інвестицій склав 9% та капітальних інвестицій – 5,6% в порівнянні до 2014 року.
Серед сільськогосподарських підприємств району найбільше інвестицій в основний капітал залучали: ПП «Імпак», ФГ «МАВ-2007», ТОВ «Укр-Агро РТ», СТОВ «Хлібороб» та ТОВ «Яромир» (придбання сільськогосподарської техніки та обладнання).
Серед промислових підприємств: ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» (придбання машин і обладнання), ТОВ «Червонський цукровик» (реконструкція та модернізація виробництва).
В районі за співпраці з Проектом програми ООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду-ІІІ» впроваджується чотири мікропроекти :
- Покращення медичних послуг у ФАПі с.Любимівка Андрушівського району Житомирської області. Капітальний ремонт з утепленням фасаду, горища та внутрішнім опорядженням.
- Покращення медичних послуг у АЗПСМ с.Яроповичі Андрушівського району Житомирської області. Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей на метало пластикові та придбання обладнання.
- Енергозберігаючі заходи в Зарубинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів в с.Зарубинці Андрушівського району. Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей на метало пластикові.
- Інноваційні енергоефективні заходи з відновлення мережі вуличного освітлення з використанням натрієвих світильників в селі Міньківці Андрушівського району Житомирської області Капітальний ремонт електричних мереж зовнішнього вуличного освітлення с.Міньківці Андрушівського району Житомирської області
Загальна вартість мікропроектів складає 964,4тис.грн., з них 438,1тис.грн. кошти місцевого бюджету, 57,9тис.грн. кошти громад, та 468,4тис.грн. кошти Європейського Союзу.
В районі зареєстровано 7 підприємств з іноземними інвестиціями, серед яких ТОВ «Укр-Агро РТ», ТОВ «БМ Граніт-А», ТОВ «Гаргур Фінгер Джоінт», ТОВ «Максімус Восток», ТОВ «Європлант Україна», ТОВ «Еко-Люкс», ТОВ «Еко Берн Юкрейн». Ними в 2015 році вкладено 854,0тис.дол.США прямих іноземних інвестицій, ріст склав 9% до відповідного періоду 2014 року.
Постійно проводиться аналіз діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. Станом на 01.01.2016 року в економіку району вкладено близько 854,0тис.дол.США іноземних інвестицій.
П'ять суб'єктів господарювання району здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Протягом 2015 року на території району експорт та імпорт продукції здійснювали ПП Гринишин Є.Я., ПП «Імпак», ТОВ «Гаргур Фінгер Джоінт», ТОВ «Андрушівський маслосирзавод».
Зовнішньоекономічна діяльність здійснювалася в 9 країнах світу. Суб'єктами господарювання експортувалися вироби з каменю, столярні вироби в Білорусію, Чехію, Німеччину, Ізраїль. А з Голландії, Данії, Франції, Чехії, Індії, Китаю, Німеччини імпортувались запчастини та обладнання, насіння картоплі.
В 2015 році експорт товарів склав 1,1млн.дол.США, імпорт товарів склав 0,680млн.дол.США. У процентному відношенні до відповідного періоду 2014 року складає 110% та 104,1% відповідно.

Динаміка зовнішньоекономічної діяльності за 2011-2015 роки

 

Показники

Один. виміру

2011

рік

2012

рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

(очікуване виконання)

Обсяг експорту, всього

млн. дол. США

0,314

0,877

0,664

1,0

1,1

Обсяг експорту у % до попереднього року

%

3,2

279,3

75,7

151,3

110,0

Обсяг імпорту, всього

млн. дол. США

2,1

2,6

0,321

0,653

0,680

Обсяг імпорту у % до попереднього року

%

87,8

123,8

12,3

204,9

104,1

 

Серед промислових підприємств району виробництво нових видів продукції здійснюють ТОВ «Андрушівський маслосирзавод», ТДВ фабрика «Восход», та ДП «Червоненський завод продтоварів». Впроваджувались нові види продукту молоковмісного сирного, пошиття нових швейних виробів, компоненту моторного палива «Альтернатива»,.
Головним інвестиційним ресурсом району є незадіяна на сьогодні у виробництві значна частина працездатних мешканців району та власні управлінські кадри. Зокрема, проведений сектором економіки аналіз показав, що 1500-1700 жителів (чоловіки 30-45 років) працюють за межами району, до 4500 жителів району (жінки віком 35-50 років) зайняті веденням домашнього господарства, маючи лише тимчасові або сезонні заробітки. Найкоротшим шляхом для задіяння такого ресурсу бачимо в створенні конкурентноспроможного підприємства в галузі легкої промисловості, де найнижча вартість створення нового робочого місця та один з найкоротших періодів навчання працівника.
На даний час районом пропонуються інвестиційні об'єкти – земельна ділянка промислового призначення в м.Андрушівка вул.Лисенка та будівництво малих гідроелектростанцій на р.Гуйва.
3.2. Проблеми залучення інвестицій
Оскільки інвестиційні процеси в районі розвиваються у тісному взаємозв'язку із загальнодержавними тенденціями інвестування, основні бар'єри інвестиційної діяльності є типовими як для району, так і для України в цілому, та вимагають консолідації зусиль на різних рівнях державного управління для їх усунення.
Основними загальноукраїнськими чинниками, які гальмують процеси залучення інвестицій, і перш за все іноземних, є :
• нереформована судова система, що не гарантує безстороннього розгляду спорів;
• недосконалість, нестабільність та суперечливість законодавчої бази, яка регулює інвестування капіталу на території України, податкову та митну політику;
• суттєві бюрократичні бар'єри на шляху створення нових виробництв.
Проблемами районного рівня із залучення інвестицій в економіку району є :
• відсутність на даний час можливості включення до інвестпропозицій об'єктів нерухомого майна, зокрема : незавершених будівництв (лікарня і дитсадок в с.Івниця, тощо), незадіяних у виробництві земельних ділянок та будівель (колишня Райсільгосптехніка і ПСП ім.Шевченка в м.Андрушівка, частина колишніх колгоспних дворів, тощо);
• відсутність ресурсів для підтримки на існуючому рівні об'єктів соціальної інфраструктури (транспортні комунікації, тощо);
• недостатній фаховий рівень працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, задіяних в інвестиційних процесах на місцевому рівні;
• відсутність фінансування заходів по залученню інвестицій.

ІV. ШЛЯХИ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Механізм, форми, методи вдосконалення районної політики у сфері залучення інвестицій базуються на засадах поєднання ринкових інструментів і включає:
- визначення стратегічного напряму та пріоритетів інвестиційного розвитку району;
- конкретизація пріоритетів інвестування, суб'єктів інвестування, розміру інвестицій, розробка механізмів підтримки конкретних інвестпрограм в програмах соціально-економічного розвитку Андрушівського району;
- формування конкурентних переваг району у сфері інвестування, в тому числі шляхом підготовки пропозицій, що враховують як інтереси як міста, селища і всіх сіл району, так і інвесторів;
- стимулювання залучення інвестицій в економіку району через використання важелів впливу фіскального та дозвільного характеру;
- формування кадрового потенціалу державної служби і місцевого самоврядування, спроможного забезпечити ефективну роботу з іноземними інвесторами;
- конструктивна співпраця місцевих органів влади з суб'єктами господарювання в рамках державно-приватного партнерства;
- вдосконалення системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності;
- моніторинг досягнутих результатів, узагальнення досвіду, коригування прогнозів та програм.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
При виконанні завдань передбачається досягнення цільових показників Програми, що наведені у табл. 2
Підсумовуючи зазначені показники, можна визначити, що виконання передбачених Програмою заходів забезпечить:
1. підвищення рівня зайнятості населення;
2. зростання надходжень до місцевих бюджетів;
3. підтримка та розвиток соціальної інфраструктури.

Табл. 2. Цільові показники, яких планується досягнути у рамках реалізації Програми

Найменування цільових

показників Програми

Значення показників Програми

очікуваний результат

прогнозні показники Програми

2016

2017

2018

2019

2020

Темп зростання

(зменшення) обсягу прямих

іноземних інвестицій (у %

до попереднього року)

109,0

101,0

102,3

103,4

104,4

106,4

Обсяг прямих іноземних

інвестицій (в розрахунку на

одну особу) дол. США

25,3

25,7

26,1

27,0

28,4

30,3

Обсяг прямих іноземних

інвестицій наростаючим

підсумком (всього)

млн. дол. США

0,85

0,86

0,87

0,90

0,94

1,00

 

VI. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів районного бюджету, суб'єктів підприємницької діяльності (згідно з додатком), а також інших не заборонених законодавством джерел.
Видатки для реалізації заходів, передбачених Програмою залучення інвестицій в економіку Андрушівського району на 2016 - 2020 роки, проводити з урахуванням реальних можливостей бюджету у межах коштів, передбачених в районному бюджеті та інших не заборонених законодавством джерел.

VII. МЕХАНІЗМ КООРДИНАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ
ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координація роботи щодо виконання Програми покладається на сектор економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації.
Управління, відділи, сектори райдержадміністрації, територіальні представництва державних органів виконавчої влади, щоквартально інформують сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації про хід виконання заходів, передбачених даною Програмою, до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, починаючи з квітня 2016 року.
Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації щоквартально, до 15 числа місяця, що наступає за звітним періодом, починаючи з квітня 2016 року, подає Департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання заходів Програми.

VIІI. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2016-2020 РОКИ

 

з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

1.

Участь у виставково-ярмаркових заходах

2016-2020 роки

Управління, відділи та сектори райдержадміністрації,  суб’єкти підприємницької діяльності

Кошти суб’єктів підприємницької діяльності

2016р. – 30

2017р. – 30

2018р. – 35

2019р. – 35

2020р. – 40

Просування товарів на внутрішньому і зовнішньому ринках та відкриття нових ринків

2.

Реалізація програм з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, проведення Дня Європи

2016-2020 роки

Сектор економіки та розвитку інфраструктури, відділ освіти райдержадміністрації

Кошти районного бюджету

У межах кошторису

Налагодження міжнародних зв`язків, покращення інвестиційного іміджу району

3.

Презентація економічного та інвестиційного потенціалу  району

2016-2020 роки

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

 

Кошти районного бюджету

У межах кошторису

Налагодження економічних зв’язків між підприємствами та організаціями, збільшення надходження в економіку району іноземних інвестицій

4.

Участь у інвестиційних форумах, семінарах та конференціях з інвестиційно-інноваційної діяльності

2016-2020 роки

Сектор економіки та розвитку інфраструктури, відділ агпромислового розвитку райдержадміністрації

Кошти районного бюджету

У межах кошторису

Пошук потенційних інвесторів, формування позитивного інвестиційного

іміджу

6.

Оновлення рекламно-презентаційних, інвестиційно-інноваційних збірників, компакт-дисків, „візитних карток” району, рекламних буклетів

 

2016-2020 роки

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрація

Кошти районного бюджету

5,0

Поширення інформації про економічний потенціал району серед потенційних інвесторів

 

 

 

 

7

Створення реєстру збиткових підприємств району, здійснення пошуку інвесторів спільно з власниками об’єктів

2016-2020 роки

Сектор економіки та розвитку інфраструктури, відділ агпромислового розвитку райдержадміністрації

Фінансування не потребує

Покращення інвестиційного клімату, пошук потенційних інвесторів та збільшення кількості впроваджуваних інвестиційно-інноваційних проектів в районі

8

Створення реєстру об’єктів незавершеного будівництва, незадіяних виробничих майданчиків, здійснення пошуку інвесторів спільно з власниками об’єктів

2016-2020 роки

Сектор економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрація

9

Сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів

2016-2020 роки

Сектор економіки та розвитку інфраструктури, відділ агпромислового розвитку райдержадміністрація

10

Забезпечення ефективної роботи Андрушівського Центру надання адміністративних послуг

2016-2020 роки

Відділ з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації

Кошти районного бюджету

У межах кошторису

Спрощення процедури отримання дозвільних документів

Всього по Програмі

 

 

 

 

2016р. – 30

2017р. – 30

2018р. – 35

2019р. – 35

2020р. – 40

 

Разом за 5 років

 

 

 

175

 

               

 

 

Ви тут: Головна Документи Рішення 6 сесія VII скликання Про виконання Програми залучення інвестицій в економіку Андрушівського району на 2011-2015 роки та затвердження Програми залучення інвестицій в економіку Андрушівського району на 2016-2020 роки