Про внесення змін до статуту комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради

trizyb1

 

 

 

 

                                       АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                             ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                       Р І Ш Е Н Н Я

 

Шоста сесія                                                                         Сьомого скликання

від 25 березня 2016 року № 13

Про внесення змін до статуту
комунального закладу «Центр
первинної медико-санітарної допомоги»
Андрушівської районної ради

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи лист Андрушівської районної державної адміністрації від 18.02.2016 року №01-05/371, рекомендації постійних комісій районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, з питань бюджету та комунальної власності, районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Статуту комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради затвердженого рішенням сімнадцятої сесії районної ради шостого скликання від 27.09.2013 року виклавши його в новій редакції (додається).
2. Комунальному закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради (Бойко Д.Т.) забезпечити здійснення державної реєстрації змін до Статуту, про що повідомити районну раду в місячний термін.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування (Степаненко Л.А.), з питань бюджету та комунальної власності (Курсон К.І.).

 

Голова ради                                                                       С.М.Марценюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення шостої сесії
районної ради сьомого скликання
25.03.2016 року № 13

Голова районної ради

С.М.Марценюк

 

                                                СТАТУТ

                                   Комунального закладу

              «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

                               Андрушівської районної ради

                                         (Нова редакція)

                                         м. Андрушівка
                                                  2016 р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради (далі – Центр) - є комунальним закладом охорони здоров'я, що надає первинну медико-санітарну допомогу (далі – ПМСД) населенню Андрушівського району (далі – населення).
1.2. Центр створений рішенням сімнадцятої сесії шостого скликання Андрушівської районної ради від 27 вересня 2013 року.
1.3. Центр заснований шляхом виділу від Андрушівської центральної районної лікарні структурного підрозділу «Центр первинної медико-санітарної допомоги». Центр є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району і перебуває в управлінні Андрушівської районної ради (далі – власник) та в оперативному управлінні Андрушівської районної державної адміністрації (далі – уповноважений орган управління).
1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ.

2.1. Найменування:
повне українською мовою: Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради;
скорочене українською мовою: КЗ «Центр ПМСД»;
2.2. Місцезнаходження Центру: 13400, Україна, Житомирська область, місто Андрушівка, вулиця Тітова, 34.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

3.1. Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає проведення на території Андрушівського району,заходів, спрямованих на:
забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою;
забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.
3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:
організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території Андрушівського району та міста Андрушівка, з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги;
організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку;
проведення профілактичних щеплень;
забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу (лікаря загальної практики – сімейного лікаря, дільничного терапевта, дільничного педіатра), у визначеному законодавством порядку;
планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;
забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню Андрушівського району із закладами охорони здоров'я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта);
організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров'я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги;
впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;
участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;
проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;
координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної медичної допомоги;
визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Андрушівського району та шляхів їх вирішення;
розробка планів розвитку первинної медико-санітарної допомоги на території Андрушівського району;
проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів;
визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою;
вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров'я населення;
забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;
медична практика;
зберігання, перевезення, придбання, застосування, пересилання, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань.
3.3. Центр може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС.

4.1. Центр є юридичною особою публічного права.
4.2. Центр є неприбутковою установою.
4.3. Центр користується закріпленим за ним комунальним майном на праві оперативного управління.
4.4. Центр здійснює господарську діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України, рішень районної ради, уповноваженого органу управління та цього Статуту, який затверджується Власником.
4.5. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
4.6. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
4.7. Центр має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.
4.8. Власник та уповноважений орган управління не відповідають за зобов'язаннями Центру, а Центр не відповідає за зобов'язаннями Власника та уповноваженого органу управління, окрім випадків передбачених законодавством.
4.9. Центрмає право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

5.1. Центр має право:
5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Центр завдань.
5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства.
5.1.3. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.
5.1.4. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.
5.1.5. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.
5.1.6. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
5.2. Центр зобов'язаний:
5.2.1. Здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи;
5.2.2. Придбавати матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;
5.2.3. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
5.2.4. Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

6. УПРАВЛІННЯ.

6.1. Суб'єктами управління Центром є:
6.1.1. Андрушівська районна рада – Власник.
6.1.2. Андрушівська районна державна адміністрація – уповноважений орган управління.
6.1.3. Головний лікар Центру.
6.2. Андрушівська районна рада, як Власник в порядку і межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом приймає рішення про:
6.2.1. створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідацію) Центру;
6.2.2. затвердження Статуту Центру та його структури, внесення змін до нього; приймає рішення у зв'язку з порушенням положень Статуту;
6.2.3. погодження участі Центру у створенні інших юридичних осіб;
6.2.4. відчуження, списання, передачі в заставу та в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району;
6.2.5. призначення та звільнення Головного лікаря на умовах контракту;
6.2.6. створення або припинення діяльності структурних або відокремлених структурних підрозділів Центру (в тому числі госпрозрахункових).
6.2.7. здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
6.3. Андрушівська районна державна адміністрація, як уповноважений орган управління, в порядку і межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом:
6.3.1. здійснює контроль за дотриманням положень Статуту;
6.3.2. здійснює фінансування Центру та фінансовий контроль за його господарською діяльністю;
6.3.3. погоджує структуру Центру;
6.3.4. погоджує план розвитку Центру, що затверджується Головним лікарем;
6.3.5. затверджує кошторис та штатний розпис Центру на календарний рік;
6.3.6. вносить подання кандидатури на посаду Головного лікаря для затвердження Власником;
6.3.7. погоджує встановлення надбавок, доплат та надання матеріальної допомоги Головному лікарю, його заступникам, головному бухгалтеру;
6.3.8. Погоджує відпустку Головного лікаря.
6.4. Головний лікар Центру:
6.4.1. призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації, тільки після рекомендацій постійних комісій районної ради відповідно до їх функціональної спрямованості за погодженнями голови районної ради (у разі довгострокової відсутності посадовою особою, яка його заміщає), галузевого підрозділу облдержадміністрації з послідуючим затвердженням на сесії районної ради. Подання кандидатури на посаду головного лікаря Центру робить голова районної державної адміністрації. На посаду головного лікаря може претендувати громадянин України, який має повну вищу освіту за напрямком підготовки „Медицина" та стаж роботи не менше 5 років. З головним лікарем Центру укладається районною державною адміністрацією контракт відповідно до затвердженої Типової форми контракту з керівником установи, організації, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району.
Головний лікар безпосередньо підпорядковується уповноваженому органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх функцій.
Строк найму, права, обов'язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
Голова районної державної адміністрації за рекомендацією постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування та погодження голови районної ради (у разі його довгострокової відсутності - посадовою особою, яка його заміщає) призначає виконуючим обов'язки керівника організації, установи до розгляду питання призначення на посаду керівника в установленому районною радою порядку. Подання кандидатури виконуючого обов'язки керівника організації, установи робить голова районної державної адміністрації. У разі непогодження постійною комісією та (або) головою районної ради кандидатури виконуючого обов'язки керівника організації, установи – об'єкта спільної власності територіальних громад району, районна державна адміністрація протягом 14 календарних днів вносить іншу кандидатуру.
6.4.2. може бути звільнений достроково на передбачених контрактом підставах відповідно до законодавства.
6.4.3. Здійснює керівництво Центром відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та нормативно-правових актів, що визначають діяльність закладів, установ і організацій охорони здоров'я.
Організовує лікувально-профілактичну, адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу. Співпрацює з органами управління, місцевою владою, суміжними медичними закладами. Забезпечує надання якісної медичної допомоги населенню.
Впроваджує сучасні методи діагностики і лікування, лікувально-оздоровчого режиму. Організовує роботу з добору, розстановки і використання медичних кадрів, забезпечує своєчасне підвищення їх кваліфікації.
Створює належні умови праці, забезпечує дотримання співробітниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежного захисту.
Аналізує показники роботи закладу, вживає заходів щодо їх оптимізації, видає відповідні директивні документи з цих питань. Організовує проведення науково-практичних конференцій медичних працівників закладу з актуальних питань охорони здоров'я.
6.4.4. Несе відповідальність за всю медичну, організаційно-методичну, адміністративно-господарську і фінансову діяльність Центру, виконання показників ефективності діяльності закладу, якість послуг, що надаються Центром, використання наданого Центру майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених договорів.
6.4.5. Діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, судових установах, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами.
6.4.6. Розпоряджається майном спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району, що належить та буде придбане Центром на праві оперативного управління та коштами Центру в межах повноваженьпередбаченихцим Статутом та відповідно до вимог чинного законодавства.
6.4.7. Укладає договори (у тому числі щодо надання первинної медико-санітарної допомоги), видає довіреності, відкриває та закриває рахунки в органах Держказначейства, в банківських установах в установленому порядку.
6.4.8. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників Центру.
6.4.9. Готує та подає проект Статуту, проекти змін до Статуту на погодження до уповноваженого органу управління з послідуючим затвердженням Власником.
6.4.10. Призначає своїх заступників та головного бухгалтера за погодженням з органом управління.
6.4.11. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
6.4.12. Визначає відповідно до чинного законодавства України та Статуту граничну чисельність працівників, штатний розпис Центру та подає їх на затвердження до уповноваженого органу управління.
6.4.13 Визначає організаційну структуру Центру та подає її на погодження до уповноваженого органу управління та послідуюче затвердження Власником;
6.4.14. Затверджує положення про структурні підрозділи Центру за поданням керівників цих підрозділів.
6.4.15. У відповідності з трудовим законодавством призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників, укладає з ними трудові договори та угоди, заохочує та накладає на них дисциплінарні стягнення.
6.4.16. Укладає колективний договір з працівниками від імені уповноваженого органу управління.
6.4.17. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.
6.5. Головний лікар Центру, його заступники та керівники структурних підрозділів є офіційними представниками Центру, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Центру в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.
6.6. Головний лікар Центру, його заступники та керівники підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво Центром та його підрозділами.
6.7. Головний лікар Центру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

7. СТРУКТУРА ЦПМСД.

7.1. Структурними підрозділами Центру є:
7.1.1. Адміністративно-управлінський підрозділ.

7.1.2. Допоміжні підрозділи
в т.ч.
- Інформаційно-аналітичний відділ
- Бухгалтерія
- Господарсько-обслуговуючий відділ

7.1.3. Лікувально-профілактичні підрозділи:

7.1.3.1. Андрушівська міська амбулаторія загальної практики сімейної медицини /м. Андрушівка, вул. Тітова, 34/

в т.ч. приписні фельдшерсько-акушерські пункти:

- Фельдшерсько-акушерський пункт с. Антопіль
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Антопіль, вул. Центральна, 6/б/

- Фельдшерсько-акушерський пункт с. Міньківці
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Міньківці, вул. Левицького, 61/б/

- Фельдшерсько-акушерський пункт с. Павелки
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Павелки, вул. Центральна, 5/а/

- Фельдшерсько-акушерський пункт с. Лісівка
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Лісівка, вул. Першого Травня, 62/а/

7.1.3.2. Червоненська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини /Житомирська обл. Андрушівський р-н, смт. Червоне, вул. Заводська,6/

в т.ч. підпорядковані фельдшерсько-акушерські пункти та фельдшерські пункти:

- Фельдшерсько-акушерський пункт с. Глинівці
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Глинівці, вул. Першотравнева, 2/

- Фельдшерсько-акушерський пункт с. Крилівка
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Крилівка, вул. Гагаріна, 3/

- Фельдшерсько-акушерський пункт с.Великі Мошківці
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с.Великі Мошківці вул. Молодіжна, 2/

- Фельдшерсько-акушерський пункт с. Малі Мошківці
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с.Малі Мошківці, вул. 40-річчя Перемоги, 32/

- Фельдшерський пункт с. Забара
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с.Забара, вул. Бердичівська, 1/

- Фельдшерський пункт с. Котівка
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Котівка, вул. Набережна, 3/

7.1.3.3. Старокотельнянська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини /Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Стара Котельня, вул. Житомирська, 7/

в т.ч. підпорядковані фельдшерсько-акушерські пункти та фельдшерські пункти:

- Фельдшерсько-акушерський пункт с.Волосів
/Житомирська обл. Андрушівський р-н., с.Волосів, вул Кооперативна, 1/б /

- Фельдшерсько-акушерський пункт с. Іванків
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Іванків, вул. Ковальова, 5/а/

- Фельдшерський пункт с. Старосілля
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Старосілля, вул. Маяковського, 13/

- Фельдшерський пункт с. Нова Котельня
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Нова Котельня, вул. Шевченка, 10/1/

7.1.3.4. Волицька амбулаторія загальної практики-сімейної медицини /Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Волиця, вул. Житомирська 150/2/

в т.ч. підпорядковані фельдшерсько-акушерські пункти та фельдшерські пункти:

- Фельдшерсько-акушерський пункт с. Зарубенці
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Зарубенці, вул. Першотравнева, 57/а/

- Фельдшерсько-акушерський пункт с. Степок
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Степок, вул. Садова, 2/

- Фельдшерський пункт с. Тарасівка
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, м.Андрушівка, вул. Мирна, 11/

- Фельдшерський пункт с. Корчмище
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Корчмище, вул. Центральна, 1/

7.1.3.5. Гальчинська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини /Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Гальчин, вул. Корольова, 116/

в т.ч. підпорядкований фельдшерський пункт:

- Фельдшерський пункт с. Гарапівка
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Гарапівка, вул. Миру, 1/

7.1.3.6. Городківська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини /Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Городківка, вул. Романівського, 26/

в т.ч. підпорядковані фельдшерсько-акушерські пункти та фельдшерські пункти:

- Фельдшерський пункт с. Жерделі
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Жерделі, вул. Миру, 1/

- Фельдшерський пункт с. Бровки Другі
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Бровки Другі, вул. Перемоги, 22/

- Фельдшерський пункт с. Камені
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Камені, вул. Центральна, 9/

- Фельдшерсько-акушерський пункт с. Мала П'ятигірка
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Мала П'ятигірка, вул. Центральна, 31/

7.1.3.7. Івницька амбулаторія загальної практики-сімейної медицини /Житомирська обл. Андрушівський р-н, с.Івниця, вул. Миру, 3а/

7.1.3.8. Нехворощанська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини /Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Нехворощ, вул. Центральна, 26/б/

7.1.3.9. Новоівницька амбулаторія загальної практики-сімейної медицини /Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Новоівницьке, вул. Лісова 16/а/

7.1.3.10. Бровківська сільська лікарська амбулаторія /Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Бровки Перші, вул. Залізнична, 44/

в т.ч. підпорядковані фельдшерсько-акушерські пункти та фельдшерські пункти:

- Фельдшерсько-акушерський пункт с. Лебединці
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Лебединці, вул. Центральна, 17а/

- Фельдшерсько-акушерський пункт с. Мостове
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Мостове, вул. Окунева, 25/а/
- Фельдшерський пункт с. Городище
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Городище, вул. Шкільна, 1б/

7.1.3.11. Яроповицька лікарська амбулаторія /Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Яроповичі, вул. Садова 2/а/

в т.ч. підпорядкований фельдшерсько-акушерський пункт:
- Фельдшерсько-акушерський пункт с. Любимівка
/Житомирська обл. Андрушівський р-н, с. Любимівка, вул. Центральна, 59/

7.2. Порядок внутрішньої організації структурних підрозділів Центру визначаються Положенням про відповідний структурний підрозділ, який затверджуються Головним лікарем Центру.
7.3. Структура Центру може змінюватись (відкриття нових підрозділів, реорганізація або ліквідація існуючих, організація прийому по інших спеціальностях та надання інших видів медичних послуг) за рішенням районної ради, в залежності від вимог чинного законодавства за поданням Головного лікаря Центру, погодження з районною державною адміністрацією.

8. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ.

8.1. Майно Центру становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.
8.2. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства, цього Статуту та рішень Власника.
Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Центру або її відчуження, вирішуються виключно Уповноваженим органом управління.
Центр не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених чинним законодавством. При цьому, відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району і закріплене за Центром на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу Власника у порядку, що встановлений районною радою. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належитьдо основних засобів, Центр має право лише у межах повноважень та спосіб, що передбачені чиним законодавством.

8.3.Джерелами формування майна Центру є:
8.3.1.Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам.
8.3.2. Кошти місцевого бюджету.
8.3.3. Власні надходження Центру:
від господарської та/або виробничої діяльності;
за оренду майна;
від реалізації майна;
8.3.4. Інші власні надходження Центру.
8.3.5. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.
8.3.6. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку.
8.3.7. Інші джерела не заборонені законодавством.
8.4. Структура, штатний розпис та кошторис Центру затверджуються уповноваженим органом управління за поданням головного лікаря Центру.
8.5. Фінансування Центру:
фінансування діяльності Центру здійснюється у встановленому порядку за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України;
перевірка та ревізія порядку використання майна, господарської та фінансової діяльності Центру здійснюється відповідним органом та уповноваженим органом у визначеному законодавством порядку.
8.6. Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Центру у визначеному законодавством порядку.
Керівництво Центру несе відповідальність перед уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законом України, - за рішенням суду.
9.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.
9.3. Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.
9.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.
9.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.
9.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленному законодавством порядку.
Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.
9.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.
9.8. Працівникам Центру, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
9.9. Центр є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
9.10. Майно Центру, що залишилось після розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників, розрахунків з кредиторами використовується за рішенням Власника.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

10.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватись чинним законодавством України.
10.2. Цей Статут і всі зміни та доповнення до нього затверджуються Власником та реєструються згідно з чинним законодавством.
10.3. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

 

Ви тут: Головна Документи Рішення 6 сесія VII скликання Про внесення змін до статуту комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Андрушівської районної ради