Про внесення змін до статуту Андрушівської центральної районної лікарні

trizyb1

 

 

 

 

                                 АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                      ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                Р І Ш Е Н Н Я

Шоста сесія                                                                 Сьомого скликання

від 25 березня 2016 року № 12

Про внесення змін до статуту
Андрушівської центральної
районної лікарні

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання Андрушівської районної державної адміністрації від 10.03.2016 року №01-05/479 та від 11.02.2016 року №01-05/317, Андрушівської центральної районної лікарні від 01.03.2016 №88 та від 10.03.2016 року №109, рекомендації постійних комісій районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, з питань бюджету та комунальної власності, районна рада
ВИРІШИЛА:

4. Внести зміни до Статуту Андрушівської центральної районної лікарні, затвердженого рішенням сімнадцятої сесії районної ради шостого скликання від 27.09.2013 року зі змінами та доповненнями, виклавши його в новій редакції (додається).
5. Головному лікарю Андрушівської центральної районної лікарні Ющинському Ю.В. забезпечити здійснення державної реєстрації змін Статуту, про що повідомити районну раду в місячний термін.
6. Рішення двадцять першої сесії районної ради шостого скликання від 28.03.2014 року «Про внесення змін до Статуту Андрушівської центральної районної лікарні» визнати таким, що втратило чинність.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування (Степаненко Л.А.), з питань бюджету та комунальної власності (Курсон К.І.).

 

Голова ради                                                       С.М.Марценюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення шостої сесії
районної ради сьомого скликання
25.03.2016 року № 12

Голова районної ради

С.М.Марценюк

 

                                                     С Т А Т У Т
                            Андрушівської центральної районної лікарні

                                                (Нова редакція)

                                               м. Андрушівка
                                                       2016 рік

1. Загальні положення

1.1. Андрушівська центральна районна лікарня (надалі – ЦРЛ) – бюджетна установа охорони здоров'я, заснована Андрушівською районною радою (надалі – Засновник).

1.2. ЦРЛ здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, діючого законодавства та цього Статуту.

1.3. ЦРЛ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має поточний, бюджетний та інші рахунки в установах Державного казначейства України та банків, печатку зі своїм найменуванням, електронну адресу, штампи та офіційні бланки із своїм найменуванням та іншими реквізитами. ЦРЛ має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем у суді.

1.4. ЦРЛ самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями у межах наявного фінансування згідно кошторисних призначень відповідно до діючого законодавства. ЦРЛ не відповідає за зобов'язаннями Засновника, а Засновник не відповідає за зобов'язаннями ЦРЛ.

1.5. ЦРЛ підзвітна та підконтрольна відповідно до чинного законодавства в фінансово-господарській, лікувально-профілактичній та організаційно-методичній діяльності Андрушівській районній державній адміністрації.

1.6. Найменування та місцезнаходження ЦРЛ :
Повна назва установи : Андрушівська центральна районна лікарня
Скорочена назва : Андрушівська ЦРЛ.
Юридична адреса : Україна, 13400, Житомирська область, Андрушівський район, м.Андрушівка, вул.Тітова, 34.

1.7. Структура ЦРЛ включає слідуючі підрозділи :
1. Стаціонар цілодобового перебування, в тому числі:
- приймальне відділення;
- терапевтично-неврологічне відділення ;
- об'єднане хірургічне відділення;
- педіатричне відділення;
- інфекційне відділення;
- акушерське відділення;
- відділення анестезіології та інтенсивної терапії.
2. Поліклінічне відділення з кабінетами консультативного прийому лікарів-спеціалістів, в тому числі:
- кабінети вузькопрофільних спеціалістів (хірургічні, офтальмологічний, отоларингологічний, ортопедо-травматологічний, неврологічні,

- психіатричний, наркологічний, дерматовенерологічний, ендокринологічний, онкологічний, кабінет інфекційних захворювань, фтизіатричний, фізіотерапевтичний);
- кабінети спеціалізованих досліджень (ендоскопічної діагностики, ультразвукових досліджень, функціональної діагностики, рентгенологічних досліджень);
- стоматологічні кабінети;
- акушерсько-гінекологічні кабінети;
- оглядовий кабінет;
- клініко-діагностична лабораторія;
- інші кабінети лікарського прийому.
3. Бухгалтерія ЦРЛ.
4. Денний стаціонар
5. Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики.
6. Служба матеріально-технічного забезпечення.

Порядок внутрішньої організації структурних підрозділів ЦРЛ визначається Положенням про відповідний підрозділ, який затверджується наказом головного лікаря ЦРЛ.
Структура ЦРЛ може змінюватись (відкриття нових підрозділів, реорганізація або ліквідація існуючих) за рішенням районної ради в залежності від вимог чинного законодавства за поданням головного лікаря ЦРЛ погодженим з районною державною адміністрацією.
Крім того, в залежності від наявності спеціалістів керівництвом ЦРЛ може бути організовано прийоми по інших спеціальностях і надання інших видів медичних послуг.
Адміністрація ЦРЛ організовує підвищення кваліфікації медичних працівників на курсах підвищення кваліфікації на базі академій, університетів, інститутів, підвищення кваліфікації медичних працівників на курсах стажування і інформації в обласних лікувальних установах, медичних училищах, коледжах згідно поданих заявок на початку поточного року керівниками структурних підрозділів ЦРЛ.

2. Мета та предмет діяльності ЦРЛ
2.1. Основною метою діяльності ЦРЛ є забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров'я шляхом подання спеціалізованої вторинної медичної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників у відповідності до діючого законодавства, в тому числі :
2.1.1. Здійснення медичної практики відповідно до спеціалізації та згідно з отриманою ліцензією;
2.1.2. Здійснення вторинної медико-санітарної допомоги, кваліфікованої та спеціалізованої лікарської медичної допомоги населенню.
2.2. Предметом діяльності ЦРЛ є :
2.2.1. надання планової та невідкладної медичної допомоги, спеціалізованої лікарської допомоги хворим при гострих та хронічних захворюваннях, травмах, отруєннях та нещасних випадках населенню;
2.2.2. організація динамічного медичного нагляду за диспансерними групами хворих;
2.2.3. своєчасне та кваліфіковане надання стаціонарної та консультативної амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги населенню, в стаціонарах на дому, хворим, які за станом здоров'я і характером захворювання не можуть відвідувати лікарняний заклад, потребують постільного режиму та постійного догляду;
2.2.4. аналіз стану здоров'я населення, проведення оздоровчої роботи;
2.2.5. планування сім'ї та відновлення репродуктивного здоров'я;
2.2.6. реабілітація хворих з різноманітними захворюваннями;
2.2.7. консультативно-діагностичні послуги;
2.2.8. проведення планових профілактичних оглядів працівників підприємств, дітей, підлітків, інших груп населення з метою раннього виявлення захворювань, що впливають на рівень тимчасової та стійкої втрати працездатності і показники смертності (серцево-судинна патологія, злоякісні новоутворення, туберкульоз та інші);
2.2.9. консультативна допомога при проведенні щеплювальних робіт серед дітей та дорослого населення проти керованих інфекцій;
2.2.10. експертиза тимчасової непрацездатності, надання трудових рекомендацій хворим, що потребують переводу на інші ділянки роботи, своєчасне направлення хворих на медико-соціальну експертну комісію;
2.2.11. придбання, перевезення, зберігання, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
2.2.12. проведення усіх видів санітарно-освітньої роботи серед населення;
2.2.13. проведення науково-практичних заходів (семінарів, конференцій, симпозіумів).

3. Управління ЦРЛ
3.1. Управління ЦРЛ здійснює головний лікар.
3.2. Головний лікар ЦРЛ діє на принципі єдиноначальності та несе персональну відповідальність за результати роботи ЦРЛ.
3.3. Головний лікар ЦРЛ призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації, тільки після рекомендації постійних комісій районної ради відповідно до їх функціональної спрямованості за погодженнями голови районної ради (у разі довгострокової відсутності посадовою особою, яка його заміщає), галузевого підрозділу облдержадміністрації з послідуючим затвердженням на сесії районної ради.
Подання кандидатури на посаду головного лікаря ЦРЛ робить голова районної державної адміністрації. На посаду головного лікаря може претендувати громадянин України, який має повну вищу освіту за напрямком підготовки „Медицина" та стаж роботи не менше 5 років. Після затвердження на сесії районної ради, з головним лікарем ЦРЛ укладається районною державною адміністрацією контракт відповідно до затвердженої Типової форми контракту з керівником установи, організації, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району.
Головний лікар ЦРЛ безпосередньо підпорядковується уповноваженому органу управління та несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦРЛ завдань і здійснення нею своїх функцій.
Строк найму, права, обов'язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
Голова районної державної адміністрації за рекомендацією постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування та погодження голови районної ради (у разі його довгострокової відсутності - посадовою особою, яка його заміщає) призначає виконуючим обов'язки керівника організації, установи до розгляду питання призначення на посаду керівника в установленому районною радою порядку. Подання кандидатури виконуючого обов'язки керівника організації, установи робить голова районної державної адміністрації. У разі непогодження постійною комісією та (або) головою районної ради кандидатури виконуючого обов'язки керівника організації, установи – об'єкта спільної власності територіальних громад району, районна державна адміністрація протягом 14 календарних днів вносить іншу кандидатуру.
3.4. У разі непогодження постійною комісією та головою ради звільнення з посади головного лікаря ЦРЛ (за винятком з ініціативи керівника, за наявності відповідного рішення суду, після закінчення строку дії контракту), він залишається працювати на посаді. Звільнення з посади головного лікаря ЦРЛ може здійснюватись з ініціативи районної ради.
3.5. У разі погодження головою районної ради пропозиції від районної державної адміністрації про накладення на головного лікаря ЦРЛ стягнення у вигляді догани за порушення трудової дисципліни, райдержадміністрація оголошує стягнення в розпорядженні і повідомляє головного лікаря ЦРЛ під розписку.
3.6. Головний лікар ЦРЛ :

3.6.1. щоквартально протягом строку дії своїх повноважень звітує районній державній адміністрації про виконання функціональних обов'язків, фінансово-господарську діяльність об'єкта, збереження та ефективність використання майна – за формою, яку встановлює райдержадміністрація. В окремих випадках за пропозицією відповідної постійної комісії районної ради такий звіт може бути заслуханий на її засіданні та сесії районної ради, у разі прийняття нею відповідного рішення;
3.6.2. представляє інтереси ЦРЛ у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, судами, об'єднаннями громадян, трудовим колективом ЦРЛ, адміністрацією підприємств, установ, організацій, громадянами; співпрацює з органами управління, місцевою владою, суміжними медичними закладами;
3.6.3. приймає на роботу та звільняє з роботи, накладає стягнення за порушення трудової дисципліни згідно чинного законодавства;
3.6.4. вирішує питання про кількість заступників головного лікаря ЦРЛ та розподіл обов'язків між ними, з урахуванням рішень Медичної ради ЦРЛ та нормативних документів Міністерства охорони здоров'я України;
3.6.5. вирішує питання матеріально-технічного забезпечення ЦРЛ та організації ведення внутрішнього контролю в ЦРЛ;
3.6.6.забезпечує ведення в установленому порядку діловодства, архіва, фінансової звітності, забезпечує достовірність звітів і балансів;
3.6.7. організовує розробку та затвердження штатного розпису і організаційної структури ЦРЛ з урахуванням рішень Медичної ради ЦРЛ, виходячи з кошторису ЦРЛ;
3.6.8. готує та подає проект Статуту, проекти змін до Статуту на погодження до уповноваженого органу управління з послідуючим затвердженням Засновником з урахуванням рішень Медичної ради ЦРЛ, виходячи з кошторису ЦРЛ;
3.6.9. укладає колективний договір відповідно до законодавства України.

3.7. До компетенції Засновника та районної державної адміністрації відноситься :

3.7.1. проведення перевірки та зовнішнього аудиту діяльності ЦРЛ не частіше одного разу на рік і не рідше одного разу в три роки;
3.7.2. визначення форм та методів контролю за діяльністю ЦРЛ згідно чинного законодавства;
3.7.3. контроль роботи ЦРЛ, в тому числі за ефективністю використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, цільове та ефективне використання бюджетних коштів;
3.7.4. укладення контракту з головним лікарем, здійснення інших повноважень згідно діючого законодавства України та рішень Засновника, розпоряджень голови райдержадміністрації та головного розпорядника коштів.

4. Участь трудового колективу в роботі підприємства
4.1. Рішення, що відображаються у колективному договорі з боку адміністрації ЦРЛ, приймаються головним лікарем ЦРЛ з урахуванням рішень Медичної ради ЦРЛ, виходячи з кошторису ЦРЛ. Колективний договір від імені ЦРЛ укладає та підписує головний лікар ЦРЛ, а від імені трудового колективу - уповноважений ним орган.

5. Майно та кошти ЦРЛ
5.1. Майно ЦРЛ є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району, закріплене за ЦРЛ на праві оперативного управління. Свої повноваження по оперативному управлінню майном ЦРЛ зобов'язана здійснювати у відповідності з метою та завданнями її діяльності.
5.2. Матеріально-технічну базу і кошти ЦРЛ складають основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображається у її самостійному балансі.
5.3. Джерелами формування майна та коштів ЦРЛ є :
5.3.1. Майно, передане ЦРЛ засновником.
5.3.2. Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам.
5.3.3. Кошти місцевого бюджету.
5.3.4. Власні надходження ЦРЛ:
від господарської та/або виробничої діяльності;
за оренду майна;
від реалізації майна.
5.3.5. Інші власні надходження Центру.
5.3.6. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.
5.3.7. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку.
5.3.8. Інші джерела не заборонені законодавством України.
5.4. Відчуження майна, що є спільною власністю територіальних громад, сіл, селища, міста району і закріплене за ЦРЛ, здійснюється з дозволу засновника відповідно до Положення про порядок відчуження;
5.5. ЦРЛ забезпечує ефективне використання та ремонт будівель і збереження майна;
5.6. Списання, продаж, здача в найом (оренду) фізичним та юридичним особам належних ЦРЛ нежитлових приміщень та іншого майна відповідно до чинного законодавства здійснюється тільки з дозволу та у порядку встановленому Засновником;
5.7. ЦРЛ здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

6. Припинення ЦРЛ
6.1. Рішення про припинення ЦРЛ приймає Засновник.
6.2. ЦРЛ вважається ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.
6.3. Засновник при прийнятті рішення про припинення ЦРЛ негайно письмово повідомляє про це орган, який здійснює державну реєстрацію.

6.4. Одночасно з прийняттям рішення про ліквідацію призначається ліквідаційна комісія та визначаються її повноваження. Комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Засновником. Майно та кошти, які залишилися після задоволення претензій кредиторів, членів та працівників ЦРЛ, використовуються на визначені Засновником цілі. Вимоги кредиторів задовольняються згідно чинного законодавства.
6.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами ЦРЛ. Ліквідаційна комісія одержує право виступати в суді від імені ЦРЛ.

6.6. ЦРЛ може бути реорганізована відповідно до чинного законодавства по рішенню Засновника.
6.7. Реорганізація ЦРЛ здійснюється одночасно з прийняттям рішення та визначенням наступника на права та обов'язки ЦРЛ.
6.8. Одночасно з прийняттям рішення про реорганізацію призначається реорганізаційна комісія та визначаються її повноваження. Комісія складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань ЦРЛ.
6.9. Передавальний акт або розподільчий баланс затверджується Засновником.
6.10. Нотаріально засвідчені копії передавального акта та розподільчого балансу передається в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації ЦРЛ, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію за місцем державної реєстрації правонаступника.
6.11. Не зазначені в Статуті питання регулюються чинним законодавством України.

Ви тут: Головна Документи Рішення 6 сесія VII скликання Про внесення змін до статуту Андрушівської центральної районної лікарні