Про внесення змін до Статутів закладів культури, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району

trizyb1

 

 

 

 

                       АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                           ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

Восьма сесія                                                    Сьомого скликання

від 24 червня 2016 року №9

Про внесення змін до Статутів
закладів культури, що перебувають
у спільній власності територіальних
громад сіл, селища, міста району

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи листи сектору культури Андрушівської райдержадміністрації від 31.05.2016 року №86 та від 31.05.2016 року №87, рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Статутів закладів культури, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району затверджених рішенням двадцять третьої сесії п'ятого скликання Андрушівської районної ради від 25.09.2009 року, а саме:
1.1. Статут Андрушівського районного будинку культури викласти в новій редакції (додаток 1).
1.2. Статут Андрушівської центральної районної бібліотеки викласти в новій редакції (додаток 2).
2. Відділу культури Андрушівської районної державної адміністрації (Білецькій Г.І.) забезпечити здійснення державної реєстрації Статутів, про що повідомити районну раду в місячний термін.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення двадцять третьої сесії п'ятого скликання Андрушівської районної ради від 25.09.2009 року «Про затвердження Статутів закладів культури, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району».
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань, соціального захисту населення, законності, регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування (Степаненко Л.А.).

Голова ради                                                  С.М.Марценюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням восьмої сесії районної
ради сьомого скликання №9
від 24.06.2016 року

Голова Андрушівської районної ради

С.М.Марценюк

 

                                             СТАТУТ

            Андрушівської центральної районної бібліотеки

                                      (Нова редакція)

                                     м. Андрушівка
                                               2016 р.

1. Загальні положення.

1.1. Андрушівська центральна районна бібліотека (далі - ЦРБ) є некомерційною культурно-просвітницькою установою, заснованою на спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району, є підвідомчою установою відділу культури Андрушівської районної державної адміністрації. Власником майна є Андрушівська районна рада.

1.2. Найменування установи:
повне: Андрушівська центральна районна бібліотека
скорочено :ЦРБ

1.3. Юридична адреса Андрушівської центральної районної бібліотеки:
13400 Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Київська, 13

2. Юридичний статус установи:

2.1. Центральна районна бібліотека є юридичною особою. Прав і обов'язків юридичної особи центральна бібліотека набуває з дня його державної реєстрації.

2.2. ЦБР здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону України «Про культуру» та інших нормативних актів, що регламентують діяльність ЦБР, рішень районної ради, розпоряджень районної державної адміністрації та цього Статуту.

2.3. Центральна районна бібліотека - установа, що діє з метою сприяння соціально-економічному розвитку району, націо¬нальному та духовному відродженню населення,забезпечує громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування, неза¬лежно від їх національності, віку, статі, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань.

2.4. Центральна районна бібліотека має розрахунковий та інші рахунки в установах банків, кутовий штамп та печатку із своїм найменуванням , інші реквізити юридичної особи, зареєстрованої в установленому порядку.

2.5. ЦРБ несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна, згідно з чинним законодавством України. ЦРБ не несе відповідальність за зобов'язаннями відпо¬відних територіальних громад та Андрушівської районної ра¬ди.

2.6. ЦРБ має право укладати договори, угоди, набувати майнові та інші права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у господарському та третейському судах.

3. Мета і предмет діяльності.

3.1. Основною метою діяльності ЦРБ є:

3.1.1. Сприяння соціально-економічному розвитку району.
3.1.2. Національному та духовному відродженню населення.

3.2. Напрямки діяльності ЦРБ:

3.2.1.Забезпечу є громадянам рівні права на бібліотечне обслуговування, незалежно від їх національності, віку, статі, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань місця проживання.

3.2.2. Забезпечує свободу вибору творів друку та інших доку¬ментів у поєднанні з ціленаправленим формуванням читацьких потреб.

3.2.3. Надає користувачам доступ до бібліотечного фонду та довідково-інформаційних матеріалів і можливість корис¬тування ними згідно із встановленими правилами.

3.2.4. Приймає участь в реалізації державних, обласних та райо¬нних Програм.

3.2.5. Популяризує літературу шляхом проведення масових за¬ходів: літературні та тематичні вечори, бібліографічні ог¬ляди, книжкові виставки.

4. Організаційна структура

4.1. До складу ЦРБ входять структурні відділи :

- відділ обслуговування;
- методично-бібліографічний;
- комплектування та обробки літератури;
- районна бібліотека для дітей.

4.2. Структурні підрозділи не є юридичними особами.

5. ЦРБ має право:

5.1. Встановлювати штатну чисельність працівників згідно чин¬ного законодавства,створювати структурні підрозділи бюд¬жетних асигнувань та надходжень від платних послуг.

5.2. Самостійно планувати свою діяльність, визначати напрямки розвитку згідно цього Статуту, Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону України «Про культуру», розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень районної ради, наказів відділу культури райдержадміністрації, інших законодавчих актів.
5.3. Надавати додаткові платні послуги користувачам згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.1997р. №534 « Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованих на державній та комунальній власності» та Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

5.4. Реалізувати свої послуги за цінами,що формуються відповід¬но до умов творчо-виробничої діяльності або договірними цінами, а у випадках передбачених законодавством України, за фіксованими державними цінами за погодженням з ра¬йонною державною адміністрацією.

5.5.Встановлювати розмір відшкодувань з користувачів за втрачені або пошкоджені твори друку та інші бібліотечні документи у відповідності з їх ринковою вартістю.

5.6. Самостійно розподілити кошти, які надходять на спец. рахунок, як безоплатні та благодійні внески за погодженням з відділом культури, райдержадміністрацією та районною радою.

5.7. Контролювати діяльність бібліотечних установ району,надавати методичну допомогу сільським установам для реалі¬зації їх основної діяльності, приймати звіти сільських біблі¬отечних установ.

6. ЦБР під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими установами підвідомчими відділу культури, а також з підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами.

7. ЦБР очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади завідувачкою відділу культури районної державної адміністрації відповідно до Закону України №955-ХІІІ від 28.01.2016р. «Про внесення змін до діяльності законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», за погодженням з районною державною адміністрацією, районною радою (відповідно до порядку установленого районною радою) та обласним управлінням культури.

8. Затвердження звіту про діяльність ЦРБ, контроль за ефективністю використання коштів та майна здійснює відділ культури райдержадміністрації.

9. Директор ЦРБ:

9.1. Здійснює керівництво закладом, несе персональну відпові¬дальність за виконання покладених на нього завдань і здійс¬нення ним своїх функцій.

9.2. Видає у межах своїх повноважень накази та контролює їх ви¬конання. Затверджує функціональні обов'язки працівників.

9.3. Представляє ЦРБ в усіх установах і організаціях згідно з ді¬ючим Статутом, розпоряджається відповідно до закону коштами, майном, укладає угоди, видає доручення, є розпо¬рядником коштів.

9.4. Погоджує з відділом культури призначення та звільнення з посади працівників закладу.

9.5. Здійснює контроль за дотриманням виконавчої та трудової дисципліни працівниками ЦРБ, несе персональну відповіда¬льність по охороні праці та техніки безпеки, пожежній безпеці.

9.6. Забезпечує виконання розпоряджень голови районної ради, райдержадміністрації, відділу культури районної державної адміністрації та рішень районної ради щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району.

9.7. Трудовий колектив ЦРБ:

- розглядає і затверджує проект колективного договору;
- розглядає і вирішує згідно із Статутом питання самов¬рядування трудового колективу;
- визначає та затверджує перелік і порядок надання праців¬никам соціальних пільг;
- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивності праці;
- розглядає зміни і доповнення до Статуту.

10. Майно і кошти ЦРБ.

10.1. Майно ЦРБ складають основні фонди і оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображена у балансі ЦБ.

10.2. Майно ЦРБ є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району закріплюється за ним і належить ЦРБ на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління,ЦРБ володіє та користується зазначеним майном відповідно до чинного за¬конодавства та цього Статуту.

10.3. Джерелами формування майна є:

- майно спільної власності територіальних громад сіл, селища, району, що перебуває на балансі ЦРБ;
- доходи одержані від реалізації платних послуг населенню (згідно переліку Видів платних послуг, які практикуються в закладах культури і мистецтв системи Міністерства культури і туризму України);
- безоплатні благодійні внески, пожертвування установ, органі¬зацій, підприємств та окремих громадян;
- кредити банків та інших кредиторів;
- придбане майно в інших фізичних та юридичних осіб у вста¬новленому законом порядку;
- інші джерела не заборонені законодавством України.

10.4. Майно ЦРБ є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району закріплюється за ним і належить РБ на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, ЦРБ володіє та користується зазначеним майном відповідно до чинного за-конодавства та цього Статуту.

10.5. Відчуження, списання, застава та передача в користування ( оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району і закріплене ЦРБ на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу Андруші¬вської районної ради у порядку, що встановлений районною радою.
Одержані внаслідок відчуження майна кошти ( за вира¬хуванням плати за послуги та сплати податків) зарахо¬вуються:
- за нерухоме майно та об'єкти незавершеного будівницт¬ва - до районного бюджету;
- за індивідуально визначене майно - на рахунок ЦРБ і нап¬равляється на інвестиції даної установи.

10.6. ЦРБ користується закріпленою за нею землею, іншими при¬родними ресурсами, відповідно до чинного законодавства.

10.7. Збитки, завдані ЦРБ в результаті порушення його майнових
прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються в судовому порядку.

11. Фінансова діяльність ЦРБ.

11.1. Фінансування діяльності ЦРБ поєднує бюджетні асигнуван¬ня районного бюджету, а також кошти, що формуються з інших джерел. Основним джерелом формування інших до¬ходів являються кошти від надання платних послуг уста¬новою.

11.2. Фінансування діяльності ЦРБ будується на засадах які пере¬дбачають:
- фінансування за нормативами, що комплексно відо¬бражають цільовий напрям його діяльності, структура та обсяг нормативів бюджетного асигнування по¬винні враховувати забезпечення виконання обраних ЦРБ планів та матеріальних витрат на придбання літератури, покращення матеріально - технічної бази підготовка та перепідготовка кадрів,формування ко¬штів на оплату праці,соціальний розвиток та матері-альне стимулювання трудового колективу,допомога пенсіонерам, які працювали в ЦРБ; - поєднання бюджетного фінансування з виконанням платних послуг населенню та за угодами з підприємствами,установами, організаціями усіх форм власно¬сті, а саме: проведення масових заходів,презентацій, виставок, свят, вечорів відпочинку,сімейно-побутових свят,організація роботи курсів,організація та на¬вчання підготовчих груп.

11.3. Платні послуги надаються за тарифними або договірними цінами, що не суперечать діючому законодавству та цьому Статуту.

11.4. Бухгалтерське обслуговування ЦРБ здійснюється централі¬зованою бухгалтерією відділ культури Андрушівської районної державної адміністрації.

12. Припинення діяльності.

12.1. Припинення діяльності ЦРБ відбувається шляхом її реорга¬нізації (злиття, приєднання, виділення, перетворення) або в результаті ліквідації рішенням Засновника,а у випадках пе¬редбачених чинним законодавством - за рішенням суду.

12.2. Ліквідація відбувається:

- за рішенням Власника;
- визначення банкрутом;
- за рішенням суду;
- на інших підставах,передбачених законодавством України.

12.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією утвореною Засновником. Порядок і строки проведення ліквідації, а та¬кож строк для заяви претензій кредиторам визначаються Засновником. З часу утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління ЦРБ. Вона оцінює майно, виявляє дебіторів, складає ліквідаційний баланс засновнику.

12.4. При реорганізації або ліквідації ЦРБ працівникам, які зві¬льняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

12.5. Права та зобов'язання ЦРБ переходять до її право наступ¬ників в разі реорганізації.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням восьмої сесії районної
ради сьомого скликання №9
від 24.06.2016 року

Голова Андрушівської районної ради

С.М.Марценюк

                                          СТАТУТ

                Андрушівського районного Будинку культури

                                  (Нова редакція)

                                  м. Андрушівка
                                           2016 р.

1. Загальні положення.
1.1. Андрушівський районний Будинок культури (далі - районний Будинок культури) є некомерційною культурно-просвітницькою установою, заснованою на спільній власності територіальних громад сіл,селища, міста Андрушівського району, є підвідомчою установою відділу культури Андрушівської районної державної адміністрації. Власником майна є Андрушівська районна рада
1.2. Найменування установи:
повне: Андрушівський районний Будинок культури скорочене: РБК.

1.3. Юридична адреса Андрушівського районного Будинку культури:
13401 Житомирська область, м. Андрушівка, вулиця Садова, 3.

2. Юридичний статус установи.
2.1. Районний будинок культури є юридичною особою. Прав і обов'язків юридичної особи районний будинок набуває з дня його державної реєстрації.
2.2. Районний будинок культури здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та інших нормативних актів, що регламентують діяльність установ культури, рішень районної ради, розпоряджень районної державної адміністрації та цього Статуту.
2.3. Районний Будинок культури - установа, що діє з метою створення умов для самодіяльної творчості населення, духовного розвитку, відродження та збереження української національної культури, культури інших народів, задоволення культурних потреб в організації відпочинку населення, яке проживає на території Андрушівського району, а також за його межами.
2.4. Районний будинок культури має розрахунковий та інші рахунки в установах банків, кутовий штамп та печатку із своїм найменуванням, інші реквізити юридичної особи, зареєстрованої в установленому порядку.
2.5. Районний будинок культури несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна, згідно з чинним законодавством України. Районний будинок культури не несе відповідальності за зобов'язаннями відповідних територіальних громад та Андрушівської районної ради.
2.6. Районний будинок культури має право укладати договори, угоди, набувати майнові та інші права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у господарському, адміністративному та третейському судах.

3. Мета і предмет діяльності.
3.1. Основною метою діяльності районного Будинку культури є:
3.1.1. Відродження та збагачення духовної культури населення району.
3.1.2. Розкриття національних особливостей історичного та культурного розвитку українського народу.
3.1.3. Задоволення культурних потреб в організації відпочинку населення
району.
3.1.4. Пропаганда кращих зразків української музичної культури.
3.1.5. Розширення міжнародних культурних зв'язків.
3.2. Напрямки діяльності районного будинку культури:
3.2.1. Постановка концертів, масових гулянь, виставок майстрів декоративно-ужиткових мистецтв, демонстрування кіно-відеофільмів.
3.2.2. Організація гастрольних поїздок.
3.2.3. Участь у масових культурно-освітніх заходах.
3.2.4. Надання автотранспортних послуг для перевезення творчих колективів та окремих виконавців на фестивалі, огляди-конкурси інші мистецькі заходи.
3.2.5. Благодійна діяльність.

4. Організаційна структура

4.1. До складу районного будинку культури входять громадські формування, які є структурними підрозділами районного будинку культури за наступним переліком:
- творчі колективи;
- гуртки і студи;
- консультаційні пункти;
- любительські об'єднання;
- творчі асоціації.

4.2. Структурні підрозділи не є юридичними особами.

4.3. Керівництво структурними підрозділами районного будинку культури здійснюється керівниками творчих колективів та гуртків.

5. Районний Будинок культури має право:

5.1. Встановлювати штатну чисельність працівників згідно чинного законодавства, створювати структурні підрозділи бюджетних асигнувань та надходжень від платних послуг.

5.2. Створювати на договірних засадах асоціації, об'єднання та інші структури, пов'язані з культурно-просвітницькою діяльністю, в тому числі за участю підприємств, а також з фірмами іноземних держав.

5.3. Самостійно планувати свою діяльність, визначати напрямки розвитку згідно цього Статуту, Закону України «Про культуру», розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень районної ради, наказів відділу культури райдержадміністрації, інших законодавчих актів.

5.4. Надавати послуги, що входять в перелік видів платних послуг, які практикуються в закладах культури відповідно до чинного законодавства, за погодженням з районною державною адміністрацією. Реалізувати свої послуги за цінами, що формуються відповідно до умов творчо-виробничої діяльності або договірними цінами, а у випадках передбачених законодавством України, за фіксованими державними цінами за погодженням з районною державною адміністрацією.

5.3. Контролювати діяльність клубних установ району, надавати методичну допомогу сільським установам для реалізації їх основної діяльності, приймати звіти сільських клубних установ.

6. Районний Будинок культури під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підвідомчими установами відділу культури, а також з підприємствами, установами, організаціями.

7. Районний Будинок культури очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади завідувачкою відділу культури відповідно Закону України №955-ХІІІ від 28.01.2016р., за погодженням з районною державною адміністрацією, районною радою (відповідно до порядку установленого районною радою) та обласним управлінням культури.

8. Затвердження звіту про діяльність районного Будинку культури, контроль за ефективністю використання коштів та майна здійснює відділ культури райдержадміністрації.

9. Директор районного Будинку культури:

9.1. Здійснює керівництво закладом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань і здійснення ним своїх функцій.

9.2. Видає у межах своїх повноважень накази та контролює їх виконання.

9.3. Затверджує функціональні обов'язки працівників.

9.4. Представляє районний Будинок культури в усіх установах і організаціях згідно з діючим Статутом, розпоряджається відповідно до закону коштами, майном, укладає угоди, видає доручення, є розпорядником коштів.

9.5. Погоджує з відділом культури призначення та звільнення з посади працівників закладу.

9.6. Здійснює контроль за дотриманням виконавчої та трудової дисципліни працівниками районного Будинку культури, несе персональну відповідальність по охороні праці та техніки безпеки, пожежній безпеці.

9.7. Забезпечує виконання розпоряджень голови райдержадміністрації, відділу культури районної державної адміністрації та рішень районної ради щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району.

9.8. Трудовий колектив районного Будинку культури:
- розглядає і затверджує проект колективного договору;
- розглядає і вирішує згідно із Статутом питання самоврядування трудового колективу;
- визначає та затверджує перелік і порядок надання працівникам соціальних пільг;
- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивності праці;
- розглядає зміни і доповнення до Статуту.

10. Майно і кошти районного Будинку культури.

10.1. Майно районного Будинку культури складають основні фонди і оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображена у балансі районного Будинку культури.

10.2. Майно районного будинку культури є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району закріплюється за ним і належить районному будинку культури на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, районний будинок культури володіє та користується зазначеним майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

10.3. Джерелами формування майна є:
- майно спільної власності територіальних громад сіл, селища району, що перебуває на балансі районного будинку культури;
- доходи одержані від реалізації платних послуг населенню (згідно переліку видів платних послуг, які практикуються в закладах культури і мистецтв системи Міністерства культури і туризму України);
- безоплатні благодійні внески, пожертвування установ, організацій, підприємств та окремих громадян;
- кредити банків та інших кредиторів;
- придбане майно в інших фізичних та юридичних осіб у встановленому законом порядку;
- інші джерела не заборонені законодавством України.

10.4. Майно районного будинку культури є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Андрушівського району закріплюється за ним і належить районному будинку культури на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, районний будинок культури володіє та користується зазначеним майном відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

10.5. Відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району і закріплене за районним будинком культури на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу Андрушівської районної ради у порядку, що встановлений районною радою.
Одержані внаслідок відчуження майна кошти (за вирахуванням плати за послуги та сплати податків) зараховуються:
- за нерухоме майно та об'єкти незавершеного будівництва - до районного бюджету;
- за індивідуально визначене майно - на рахунок районного будинку культури і направляються на інвестиції даної установи.

10.6. Районний Будинок культури користується закріпленою за ним землею, іншими природними ресурсами, відповідно до чинного законодавства.

10.7. Збитки, завдані районному Будинку культури в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються в судовому порядку.

11. Фінансова діяльність районного Будинку культури.

11.1. Фінансова діяльність районного Будинку культури поєднує бюджетні асигнування районного бюджету, а також кошти, що формуються з інших джерел. Основним джерелом формування інших доходів являються кошти від надання платних послуг установи.

11.2. Фінансова діяльність районного Будинку культури будується на засадах які передбачають:

- фінансування за нормативами, що комплексно відображають цільовий напрям його діяльності, структура та обсяг нормативів бюджетного асигнування повинні враховувати забезпечення виконання обраних районним Будинком культури планів та матеріальних витрат на розвиток художньої самодіяльності, покращення матеріально-технічної бази, підготовка та перепідготовка кадрів, формування коштів на оплату праці, соціальний розвиток та матеріальне стимулювання трудового колективу, допомога пенсіонерам, які працювали в районному Будинку культури;

- поєднання бюджетного фінансування з виконанням платних послуг населенню та за угодами з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, а саме: проведення масових заходів, презентацій, виставок, свят, фестивалів, вечорів відпочинку, вшанування трудових династій, сімейно-побутових свят, організація роботи курсів, відкриття художніх майстерень, салонів для проведення обрядів, відеосалонів, кафе, організація та навчання підготовчих груп, колективів народної творчості, прокат костюмів, ремонт музичних інструментів, проведення платних концертів, вистав, інших культурно-мистецьких акцій та тиражування нотної та методичної літератури, відеозйомка.

11.3. Платні послуги надаються за тарифними або договірними цінами що не суперечать діючому законодавству та цьому Статуту.

11.4. Бухгалтерське обслуговування районного Будинку культури здійснюється
централізованою бухгалтерією відділу культури Андрушівської районної
державної адміністрації.

11. Міжнародні зв'язки та зовнішньоекономічна діяльність.

12.1. Районний Будинок культури має право на участь в міжнародній діяльності, здійснює добір та несе відповідальність за підготовку та оформлення виїзду працівників та творчих колективів за кордон з метою роботи, підвищення кваліфікації, концертної діяльності, обміну досвідом, участь в конференціях, тощо.

12.2. Районний Будинок культури має право укладати угоди з зарубіжними організаціями про обмін колективів художньої самодіяльності, про створення спільних підприємств, а також вступати у міжнародні організації при наявності відповідних умов.

12.3. Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародні звязки здійснюються самостійно у відповідності з законодавством.

13. Припинення діяльності.
13.1. Припинення діяльності районного Будинку культури відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєдання, виділення, перетворення) або в результаті ліквідації рішенням Засновника, а у випадках передбачених чинним законодавством,- за рішенням суду.
13.2. Ліквідація відбувається за:

- рішенням власника;
- визнання банкрутом;
- за рішенням суду;
- на інших підставах, передбачених законодавством України.
13.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, утвореною Засновником. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються Засновником. З часу утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління районним Будинком культури. Вона оцінює майно, виявляє дебіторів, складає ліквідаційний баланс засновнику.

13.4. При реорганізації або ліквідації районного Будинку культури, працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

13.5. Права та зобов'язання районного Будинку культури переходять до його правонаступників в разі реорганізації.

Ви тут: Головна Документи Рішення 8 сесія VII скликання Про внесення змін до Статутів закладів культури, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району