Тендерний комітет районної ради

trizyb1

 

 

                              АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                             Р І Ш Е Н Н Я

Чотирнадцятої сесії                                       Сьомого скликання

від 10 березня 2017 року № 44

Про створення тендерного
комітету районної ради

Відповідно до статті 43 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та наказом Міністерства економіки від 30 березня 2016 року № 557 « Про затвердження положення про тендерний комітет або уповноважену особу(осіб)» , враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада
ВИРІШИЛА :
1. Створити тендерний комітет районної ради.
2. Головою тендерного комітету районної ради призначити керуючого справами виконавчого апарату районної ради Михайловського Святослава Анатолійовича .
3. Затвердити положення про тендерний комітет районної ради, згідно з додатком 1.
4. Затвердити персональний склад тендерного комітету районної ради у складі семи чоловік, згідно з додатком 2.
5. Вважати таким, що втратило чинність рішення шостої сесії районної ради сьомого скликання від 25.03.2016 року № 15 «Про комітет з конкурсних торгів виконавчого апарату районної ради » та рішення тринадцятої сесії районної ради від 16.12.2016 року №8 « Про внесення змін до рішення шостої сесії районної ради сьомого скликання від 25.03.2016 року № 15 «Про комітет з конкурсних торгів виконавчого апарату районної ради».
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності (Курсон К.І.)

Заступник голови районної ради                                  М.М.Ляшук

                                                                    Додаток 1
                                                                   до рішення районної ради
                                                                   від 10 березня 2017 року №44

                        ПОЛОЖЕННЯ
про тендерний комітет районної ради

I. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до статті 11 Закону України "Про публічні закупівлі" та наказу Міністерства економіки від 30 березня 2016 року № 557 «Про затвердження положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету , а також їх права, обов'язки та відповідальність.
1.2. Тендерний комітет (далі – комітет) – службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.
1.3. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.
1.4. Тендерний комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.
ІІ. Засади діяльності тендерного комітету
2.1. Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішенням Андрушівської районної ради далі - (замовник). До складу комітету входять не менше п'яти осіб з числа працівників виконавчого апарату районної ради.
2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи і представники учасників та інші особи визначені законодавством України.
Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.
2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається замовником, та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.
2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.
У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов'язки голови комітету на період своєї відсутності).
За відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член комітету, визначений його головою.
Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.
2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.
Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.
Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.
2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.
Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.
У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.
2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.
У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:
планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;
здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;
забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;
забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;
забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;
надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;
здійснення інших дій, передбачених Законом.
2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.
2.9. Члени комітету мають право:
брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;
аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;
виносити питання на розгляд комітету;
прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;
одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;
уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;
ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;
здійснювати інші дії, передбачені Законом.
2.10. Члени комітету зобов'язані:
брати участь у всіх його засіданнях особисто;
організовувати та проводити процедури закупівель;
забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об'єктивний та чесний вибір переможця;
дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;
здійснювати інші дії, передбачені Законом.
2.11. Голова комітету:
організовує роботу комітету;
приймає рішення щодо проведення засідань комітету;
визначає дату і місце проведення засідань комітету;
пропонує порядок денний засідань комітету;
веде засідання комітету;
уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;
здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
2.12. Секретар комітету забезпечує:
ведення та оформлення протоколів засідань комітету;
оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;
за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;
зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;
дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;
розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;
виконання інших повноважень відповідно до законодавства.
2.13. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.
2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть відповідальність згідно із законами України.
2.15. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

Заступник голови районної ради                             М.М.Ляшук

                                                               Додаток 2
                                                              до рішення районної ради
                                                              10 березня 2017 року №44

                                        СКЛАД
                тендерного комітету районної ради

Михайловський - голова тендерного комітету, керуючий справами
Святослав виконавчого апарату районної ради
Анатолійович

Члени комітету :

Семенова Наталія - начальник відділу з питань управління об'єктами
Юріївна спільної власності територіальних громад сіл,
селища, міста району виконавчого апарату районної ради

Козак Ілона - головний бухгалтер районної ради
Іванівна

Самборська Анна - радник з питань юридичного забезпечення
Олегівна

Лінецька Інна - радник з питань соціально-економічного,
Вікторівна культурного розвитку територій та здійснення
економічних реформ, приватизації та власності

Крушинська Галина - головний спеціаліст з питань організаційного
Василівна забезпечення діяльності ради, її постійних комісій,
депутатів виконавчого апарату районної ради

Тушак Вадим - головний спеціаліст з питань управління об'єктами
Анатолійович спільної власності територіальних громад сіл,
селища,міста районну виконавчого апарату районної
ради

Заступник голови районної ради                                       М.М.Ляшук

 

 

Ви тут: Головна Документи Тендерний комітет Тендерний комітет районної ради