Комітет з конкурсних торгів виконавчого апарату районної ради

trizyb1

 

 

 

 

                                АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
                                    ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                Р І Ш Е Н Н Я

Шоста сесія                                                                     Сьомого скликання

від 25 березня 2016 року № 15

Про комітет з конкурсних торгів
виконавчого апарату районної
ради

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про здійснення державних закупівель» враховуючи рекомендацію постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити комітет з конкурсних торгів виконавчого апарату районної ради.
2. Головою комітету з конкурсних торгів виконавчого апарату районної ради призначити керуючого справами Михайловського Святослава Анатолійовича.
3. Затвердити Положення про комітет з конкурсних торгів виконавчого апарату районної ради, згідно з додатком 1.
4. Затвердити персональний склад комітету з конкурсних торгів виконавчого апарату районної ради у складі шести чоловік, згідно з додатком 2.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності (Курсон К.І.).

 

Голова ради                                                              С.М.Марценюк

 

Додаток 1
до рішення районної ради
від 25.03.2016 року № 15

 

                                                         ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОМІТЕТ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ РАЙОННОЇ РАДИ
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комітет з конкурсних торгів виконавчого апарату районної ради (далі – комітет) – посадові (службові) та інші особи замовника (генерального замовника) (далі – замовник), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон).
1.2. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості. Членство в комітеті з конкурсних торгів не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.
1.3. Комітет у своїй діяльності керується положенням про комітет з конкурсних торгів районної ради, Законом та іншими нормативно-правовими актами.

ІI. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

2.1. Склад комітету та положення про нього затверджуються рішенням районної ради. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.
Зміни до складу членів комітету затверджуються рішенням районної ради.
2.2. До складу комітету входить не менше п'яти осіб. У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є меншою, ніж п'ять осіб, до складу комітету з конкурсних торгів повинні входити всі службові (посадові) особи замовника.
Членство в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.
2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається рішенням районної ради та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень районною радою, оформлених відповідно до чинного законодавства.
Голова комітету організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.
2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, відповідального секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.
У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов'язки голови комітету на період своєї відсутності).
За рішенням комітету можуть залучатись посадові (службові) та інші особи структурних підрозділів замовника для надання консультацій з технічних питань, що зазначені у документації конкурсних торгів.
2.5. Формою роботи комітету з конкурсних торгів є засідання, які скликаються головою комітету.
Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.
2.6. На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання:
- планування здійснення процедур закупівель;
- складення та затвердження річного плану державних закупівель;
- вибір процедури закупівлі;
- інші питання відповідно до Закону.
2.7. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету.
За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.
2.8. Рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету.
У разі незгоди члена комітету з рішенням комітету, в протоколі зазначається, що він має окрему думку, яка викладається на окремому аркуші.
У разі відмови члена комітету підписати протокол, про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

IІI. ГОЛОВНІ ФУНКЦІЇ КОМІТЕТУ
3.1. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:
- планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);
- складення та затвердження річного плану державних закупівель;
- здійснення вибору процедури закупівлі;
- проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;
- забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та чесного вибору переможця;
- надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;
- організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечення вибору найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);
- проведення переговорів з учасниками під час проведення
переговорної процедури закупівлі;
- забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;
- оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;
- ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;
- вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;
- забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;
- сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
- здійснення інших дій, передбачених Законом.
IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ.
4.1. Члени комітету мають право:
- виносити питання на розгляд комітету;
- ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;
- одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;
- заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;
- пройти навчання з питань організації та проведення процедур закупівель
- здійснювати інші дії, передбачені Законом.
4.2. Члени комітету зобов'язані:
- організовувати та проводити процедури закупівель;
- брати участь в усіх його засіданнях особисто;
- забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця;
- в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептовані;
- сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;
- вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель;
Члени комітету з конкурсних торгів на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійснені інших дій, передбачених Законом.
Члени комітету з конкурсних торгів зобов'язані дотримуватися вимог положення про комітет з конкурсних торгів, Закону та інших нормативно-правових актів, об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

4.3. Голова комітету з конкурсних торгів:
- організує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;
- приймає рішення щодо проведення засідань комітету;
- визначає дату і місце проведення засідань комітету;
- пропонує порядок денний засідань комітету;
- веде засідання комітету;
- призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;
- визначає функції кожного члена комітету;
- уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.
4.4. Секретар комітету призначається головою комітету у встановленому цим положенням порядку, який забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
4.5. Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою замовника або в електронному вигляді в разі використання електронних засобів.
4.6. За відсутності секретаря комітету (відпустка, лікарняний, тощо) його обов'язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету.

V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. Члени комітету з конкурсних торгів несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законодавства України.
5.2. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

VI. ВИТРАТИ НА ОРГАНІЗАЦІЮ
ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ

6.1. Члени комітету з конкурсних торгів за рішенням голови районної ради в установленому законодавством порядку можуть преміюватись за якісне та сумлінне виконання завдань, пов'язаних з організацією процедур закупівель.

Заступник голови
районної ради                                                     М.М.Ляшук

 

Додаток 2
до рішення районної ради
від 25.03.16 № 15

 

                                                   СКЛАД
      комітету з конкурсних торгів виконавчого апарату районної ради

Михайловський Святослав Анатолійович
голова комітету з конкурсних торгів, керуючий справами виконавчого апарату районної ради

Члени комітету :

Семенова Наталія Юріївна Начальник відділу з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району виконавчого апарату районної ради;

Кулик Валентина Франківна Головний бухгалтер виконавчого апарату районної ради;

Лінецька Інна Вікторівна Радник з питань соціально-економічного, культурного розвитку територій та здійснення економічних реформ, приватизації та власності;

Крушинська Галина Василівна Головний спеціаліст з питань організаційного забезпечення діяльності ради, її постійних та інших комісій, депутатів виконавчого апарату районної ради

Тушак Вадим Анатолійович Головний спеціаліст з питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району виконавчого апарату районної ради

Заступник голови
районної ради                                                                   М.М.Ляшук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
від 15.09.2014 № 1106

 

                                      Річний план закупівель
                                                на 2016 рік
                                Андрушівська районна рада

 

                                   Код за ЄДРПОУ 13576992.

 

Предмет

закупівлі

Код КЕКВ

(для бюд-

жетних

коштів)

Очікувана

вартість

предмета

закупівл, грн.

 

Процедура

закупівлі

Орієнтовний початок

проведення процедури закупівлі

Примітка

1

2

3

4

5

6

35.30.1

09320000-8.

Пара, гаряча вода та пов’язана продукція

 

2271

 

265000,00

 

Відкриті торги

 

 Квітень 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів, протокол № 2 від 04.04.2016 року.

Голова комітету з
конкурсних торгів
Андрушівської районної ради                                       С.А. Михайловський

 

Відповідальний секретар
комітету з конкурсних
торгів                                                                               В.Ф. Кулик

 

Ви тут: Головна Документи Тендерний комітет Комітет з конкурсних торгів виконавчого апарату районної ради