Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Новоівницької сільської ради «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Новоівницької сільської ради на 2020 рік»

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Новоівницької сільської ради «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Новоівницької сільської ради на 2020 рік»

Відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

Назва регуляторного акта:
Проект рішення «Про встановлення та затвердження місцевих податків

та зборів на території Новоівницької сільської ради на 2020 рік»
Регуляторний орган: Новоівницька сільська рада
Розробник документа: виконком Новоівницької сільської ради

Контактний телефон: (04136) 5-63-22

I. Визначення та аналіз проблеми

Статтею 10 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) визначено перелік місцевих податків та зборів. Відповідно до ст. 12 ПКУ сільські, селищні, міські ради та ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

Відповідно до пп. 4 п. 3 ст. 12 ПКУ рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Враховуючи вищевикладене виконкомом Новоівницької сільської ради щорічно розробляється проект рішення «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Новоівницької сільської ради» та офіційно оприлюднюється для отримання пропозицій та зауважень.

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Новоівницької сільської ради на 2020 рік», податки та збори будуть справлятися за мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок, відбудеться недофінансування місцевих програм, зокрема соціального забезпечення та соціального захисту, закладів освіти, охорони здоров'я.

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затверджені місцевих податків та зборів полягає у оптимізації розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Новоівницької сільської ради та збільшенні надходження коштів до сільського бюджету. Місцеві податки та збори зараховуються до бюджету
територіальної громади та є її бюджетоутворюючим джерелом, а також забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

 

 

 

Громадяни

+

 

 

 

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

 

 

 

Держава

+

 

 

 

 

Суб’єкти господарювання, у тому

+

 

числі суб’єкти малого

 

 

підприємництва

 

 

 

 

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Зазначені проблеми не можуть бути розв'язані за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків та зборів органам місцевого самоврядування шляхом прийняття відповідного рішення.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги ПКУ. А саме, у разі не встановлення місцевих податків та зборів, передбачених ст. 10 ПКУ, рішенням сільської ради, такі податки та збори справляються виходячи з норм ПКУ із застосуванням їх мінімальних ставок.

II. Цілі державного регулювання
Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації статей 10, 265, 266, 267, 268, 269, глави 1 розділу ХІН Податкового Кодексу шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території селища Новоівницьке. Проектом рішення передбачається затвердити наступні місцеві податки:
1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
2. Єдиний податок.

Земельний податок не встановлюється, оскільки Новоівницька територіальна громада розташована на землях, які не передані їй Міністерством оборони України.

Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на наповнення дохідної частини сільського бюджету та врегулювання спірних питань, що виникають

у зв'язку із сплатою місцевих податків та зборів, а саме:
- своєчасне наповнення сільського бюджету;

- вирішення проблемних питань громади;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань щодо механізму справляння та порядок сплати податків та зборів;

- приведення рішень сільської ради у відповідність до норм та вимог ПКУ;

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків та зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб'єктів господарювання;
- збільшення надходжень до сільського бюджету за рахунок встановлених місцевих податків та зборів;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- забезпечення додаткових надходжень до сільського бюджету.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

1. Визначення альтернативних способів:

 

 

                   Вид альтернативи

 

             Опис альтернативи

 

 

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати рішення «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Новоівницької сільської ради на 2020 рік»

 

 

Ця   альтернатива є неприйнятною тому, що

нормативні акти сільської

ради повинні відповідати чинному законодавству. В даному випадку відповідно до п.п. 4 п.3 ст.12 ПКУ такі податки справляються виходячи   з норм

цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

Альтернатива 2

Винести   на     розгляд   сесії

сільської ради   та прийняти

рішення «Про   встановлення

та затвердження місцевих

податків та зборів на території

Новоівницької сільської ради на

2020 рік»

Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог чинного законодавства. Прийняття     даного   рішення сільською радою забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати   місцевих податків на території населеного пункту сільської ради та відповідне наповнення сільського   бюджету, створенню фінансової основи самодостатності територіальної громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету від сплати місцевих податків .

Створення фінансивих можливостей для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Виконання вимог чинного законодавства.

Витрати, пов’язані з оприлюдненням

Регрегуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акту та процедур з його опублікування

 

  

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Відсутні

Альтернатива 2

Сплата податків за обгрунтованими ставками. Отримання можливості підвищення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця Новоівницької територіальної громади

Сплата податків за запропонованими ставками у сумі 588,0 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Показник

Великі

Середні

Малі та Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання (одиниць)

     0

     0

32

32

Питома вага групи у загальній кількості (відсотків)

0

0

100

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплати податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим Кодексом України.

Відсутні

Альтернатива 2

Обґрунтована   сплата місцевих податків та зборів на 2020 рік на території населених   пунктів Новоівницької сільської ради. Відкритість   процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування                

 

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акта. Сплата податків, зборів за встановленими ставками.

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг

результативності

(досягнення цілей

під час

вирішення

проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною

системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння

відповідного бала

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття

Цілі прийняття   регуляторного акта,

 

 

регуляторного акта,

які   не     можуть   бути   досягнуті.

 

 

які не можуть бути

Проблема

продовжує

існувати,

 

 

досягнуті (проблема

відсутність

надходжень

до

 

 

продовжує існувати)

бюджету. Не будуть профінансовані

 

 

 

заходи соціального, економічного та

 

 

 

інженерного

значення

 

 

 

 

 

(благоустрій, утримання   та ремонт

 

 

 

комунальних закладів тощо).

 

 

 

 

 

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття

регуляторного

акта, які можуть

бути досягнуті

майже повною

мірою (усі важливі аспекти проблеми

існувати не будуть)

Цілі прийняття   регуляторного

акта

 

 

будуть   досягнуті     повною   мірою;

 

 

прийняття

рішення

відповідає

 

 

вимогам   чинного

законодавства,

 

 

приводить

ставки

по

місцевих

 

 

податках та зборах у відповідність до

 

 

вимог ПКУ.   Наповнення дохідної

 

 

частини

сільського

бюджету.

 

 

Прийняттям вказаного рішення буде

 

 

досягнуто балансу інтересів громади

 

 

 

і платників податків та зборів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними); 

1 - цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг

результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альтернатива 1

1-Сплата податків

за мінімальними

ставками,передбаченими Податковим

Кодексом України

Зменшення

надходжень у місцевий бюджет

втрата пільг

соціально-незахищеними

верствами

населення

Проблема

продовжує

існувати.

Зменшення надходжень до сільського бюджету.

Підвищення соціальної напруги.

 

 

Альтернатива 2

 

3-надходження

 

наповнення в повному обсязі

сільського бюджету,

Спрямування коштів на

соціально-

економічний

розвиток громади.

Сплата податків та

зборів за

обґрунтованими

ставками.

Витрати,пов’язані з підготовкою регуляторного акту та процедур з його офіційного опублікування.

Сплата податків за встановленими ставками.

Вплив проблем значно знижується, усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть. Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Наповнення сільського бюджету , збереження суб’єктів господарювання та робочих місць.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переваги обраної альтернативи

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної

альтернативи/причини відмови від

альтернативи

Оцінка ризику

зовнішніх

чинників на дію

запропонованого регуляторного

акту

Альтернатива 1

Існування проблеми.Дана альтернатива не є прийнятною. Недостатнє наповнення сільського бюджету. Неповна реалізація програми соціально-економічного розвитку селища.

Зміни до ПКУ, Бюджетного кодексу України та інших законів.

Альтернатива 2

Вирішення проблеми. Альтернатива є доцільною. Прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків та зборів на 2020 рік» забезпечить наповнення сільського бюджету. Податкове навантаження на платників не буде надмірним. Прийняття даного рішення дасть можливість досягнути балансу інтересів ОМС та платників місцевих податків і зборів.

Зміни до ПКУ та інших законів. Зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно - обґрунтованих місцевих податків та зборів, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Новоівницької сільської ради.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв'язати проблему:

Механізм розв'язання визначеної проблеми полягає у прийнятті відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України рішення Новоівницької сільської ради «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Новоівницької сільської ради на 2020 рік», а саме:

цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов'язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування. ПКУ визначено платників податку: фізичні особи та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України).

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані суб'єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку.
Задля забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, інформування громадськості відносно регуляторного акта здійснюється на офіційному веб-сайті Андрушівської районної ради в мережі Інтернет https:// Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , розділ «Регуляторні акти».

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб'єктами господарювання та громадянами, що сплачують податки та збори на території Новоівницької сільської ради, у порядку та на умовах, визначених ПКУ і цим регуляторним актом.

При встановленні місцевих податків та зборів очікувані вигоди будуть завжди менші ніж витрати на регулювання, оскільки витрати на регулювання складаються з прямих витрат (які дорівнюють очікуваним надходженням) та адміністративних витрат суб'єктів господарювання.

Тобто, прийняття рішення Новоівницької свльської ради «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Новоівницької сільської ради на 2020 рік» є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов'язковості виконання

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи

місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Адміністрування даного регуляторного акта буде проводитись на рівні податкової служби. Органи місцевого самоврядування наділенні повноваженнями лише встановлювати ставки податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (М-тест) наведено у додатку 1 до АРВ.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Строк дії запропонованого регуляторного акта один рік, що є достатнім для розв'язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання.

Виходячи із норм п. 5 ст. 2, ст. 3 Бюджетного Кодексу України бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Тобто, орган місцевого самоврядування, в рамках визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають до 15 липня кожного року прийняти рішення на наступний рік з визначенням обов'язкових елементів, встановлених положеннями кодексів для місцевих податків та зборів.

Проте, в разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акта, та необхідності зміни розміру ставок та доповнень за потребою до нього будуть вноситись відповідні коригування.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Для відстеження результативності дії регуляторного акту обрано такі показники:

Назва показника

2018 рік

2019 рік

 

 

1.

Надходження до сільського бюджету

488,0

553,5

від сплати місцевих податків та зборів у разі

 

 

прийняття рішення про місцеві податки та

 

 

збори(тис.грн.)

 

 

податок на нерухоме майно, відмінне від

88,3

103,5

земельної ділянки

 

 

земельний податок

0,0

 

єдиний податок з фізичних осіб

399,7

450,0

туристичний збір

 

 

2. Кількість платників податків та зборів, на

31

32

яких поширюватиметься регуляторний акт,

 

 

(осіб)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Рівень     поінформованості   суб’єктів

господарювання   та/або фізичних осіб   з

основних     положень   регуляторного акта .

 

 

 

Повідомлення, проекту рішення та АРВ на

офіційному веб-сайті Андрушівської районної

ради в мережі Інтернет // Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ">https:// Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. v.ua,

розділ     «Регуляторні   акти»,   на інформаційному   стенді

Новоівницької сільської ради

 

Розмір надходжень до сільського бюджету від сплати податків та зборів на 2020 рік розраховано в умовах повної оплати платниками таких податків та зборів.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Новоівницькою сільською радою.

Базове відстеження результативності буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде проведено через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом.

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено на підставі даних ДФС про надходження коштів до сільського бюджету
в частині місцевих податків та зборів та кількості платників.

Сільський голова С.А.Желєзняков

Додаток 1
до аналізу регуляторного впливу

Тест
малого підприємництва (М-тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 18 березня 2019 р. по 17 квітня 2019 р.

Поряд

Вид консультації (публічні

Кількість

Основні

ковий

консультації прямі (круглі столи,

учасників

результати

номер

наради, робочі зустрічі тощо),

консультацій,

консультацій

 

інтернет-консультації прямі

осіб

(опис)

 

(інтернет-форуми, соціальні мережі

 

 

 

тощо), запити (до підприємців,

 

 

 

експертів, науковців тощо)

 

 

1

Зустрічі з суб'єктами

2

Отримання

 

господарювання

 

інформації та

 

 

 

пропозицій

2

Проведення засідання постійної

5

Обговорено та

узгоджено

 

комісії з питань бюджету та комунальної власності

 

 

 

 

розміри ставок

 

 

 

податків та

 

 

 

зборів на 2020

 

 

 

рік

3

Телефонні розмови

10

Отримання

 

 

 

інформації та

 

 

 

пропозицій

 

 

 

щодо проекту

 

 

 

рішення

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі)

Кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 32 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків)

(відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання» АРВ).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий

Найменування

У перший рік

Періодичні

Витрати

номер

оцінки

(стартовий

(за

за п’ять

 

 

рік

наступний

років

 

 

впровадження

рік)

 

 

 

регулювання)

 

 

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання

 

регулювання

 

 

1

Придбання

0,0

0,0

0,0

 

необхідного

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

(пристроїв, машин,

 

 

 

 

механізмів)

 

 

 

 

Формула:

 

 

 

 

кількість необхідних

 

 

 

 

одиниць обладнання

 

 

 

 

Х вартість одиниці

 

 

 

2

Процедури повірки

0,0

0,0

0,0

 

та/або постановки на

 

 

 

 

відповідний облік у

 

 

 

 

визначеному органі

 

 

 

 

державної влади чи

 

 

 

 

місцевого

 

 

 

 

самоврядування

 

 

 

 

Формула:

 

 

 

 

прямі витрати на

 

 

 

 

процедури повірки

 

 

 

 

(проведення

 

 

 

 

первинного

 

 

 

 

обстеження) в

 

 

 

 

органі державної

 

 

 

 

влади + витрати

 

 

 

 

часу на процедуру

 

 

 

 

обліку (на одиницю

 

 

 

 

обладнання) Х

 

 

 

 

вартість часу

 

 

 

 

суб’єкта малого

 

 

 

 

підприємництва

 

 

 

 

(заробітна плата) Х

 

 

 

 

оціночна кількість

 

 

 

 

процедур обліку за

 

 

 

 

рік) Х кількість

 

 

 

 

необхідних одиниць

 

 

 

 

обладнання одному

 

 

 

 

суб’єкту малого

 

 

 

 

підприємництва

 

 

 

3

Процедури

0,0

0,0

0,0

 

експлуатації

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

(експлуатаційні

 

 

 

 

витрати - витратні

 

 

 

 

матеріали)

 

 

 

 

Формула:

 

 

 

 

оцінка витрат на

 

 

 

 

експлуатацію

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

(витратні

 

 

 

 

матеріали та

 

 

 

 

ресурси на одиницю

 

 

 

 

обладнання на рік)

 

 

 

 

Х кількість

 

 

 

 

необхідних одиниць

 

 

 

 

обладнання одному

 

 

 

 

суб’єкту малого

 

 

 

 

підприємництва

 

 

 

4

Процедури

0,0

0,0

0,0

 

обслуговування

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

(технічне

 

 

 

 

обслуговування)

 

 

 

 

Формула:

 

 

 

 

оцінка вартості

 

 

 

 

процедури

 

 

 

 

обслуговування

 

 

 

 

обладнання (на

 

 

 

 

одиницю

 

 

 

 

обладнання)

 

 

 

 

Х кількість

 

 

 

 

процедур технічного

 

 

 

 

обслуговування на

 

 

 

 

рік на одиницю

 

 

 

 

обладнання

 

 

 

 

Х кількість

 

 

 

 

необхідних одиниць

 

 

 

 

обладнання одному

 

 

 

 

суб’єкту малого

 

 

 

 

підприємництва

 

 

 

5

Податки та збори:

18376,3

0,0

0,0

 

 

 

 

 

6

Разом, гривень

18376,3

Х

0,0

 

Формула:

 

 

 

 

(сума рядків 1 + 2 +

 

 

 

 

3 + 4 + 5)

 

 

 

7

Кількість суб’єктів

32

 

 

 

господарювання, що

 

 

 

 

повинні виконати

 

 

 

 

вимоги регулювання,

 

 

 

 

одиниць

 

 

 

8

Сумарно, тис.гривень

588,0

Х

0

 

Формула:

 

 

 

 

відповідний

 

 

 

 

стовпчик “разом”

 

 

 

 

Х кількість

 

 

 

 

суб’єктів малого

 

 

 

 

підприємництва, що

 

 

 

 

повинні виконати

 

 

 

 

вимоги регулювання

 

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахункова чисельність суб'єктів малого підприємництва на яких

поширюється регулювання: 32 осіб
Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2019 році становить 4173 грн. та у погодинному розмірі 25,13 грн. (ст.8 Закону України від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»)

9

Процедури

1 год*25,13

0,0

0,0

 

отримання

грн = 25,13

 

 

 

первинної

грн./год.

 

 

 

інформації про

 

 

 

 

вимоги регулювання

 

 

 

10

Процедури

1 год*25,13

0,0

0,0

 

організації

грн = 25,13

 

 

 

виконання вимог

грн./год.

 

 

 

регулювання

 

 

 

11

Процедури

0,0

0,0

0,0

 

офіційного

 

 

 

 

звітування

 

 

 

12

Процедури щодо

0,0

0,0

0,0

 

забезпечення

 

 

 

 

процесу перевірок

 

 

 

13

Інші процедури

0,0

0,0

0,0

 

(уточнити)

 

 

 

14

Разом, грн.

50,26

Х

0,0

 

Формула:

 

 

 

 

(сума рядків 9 + 10 +

 

 

 

 

11 + 12 + 13)

 

 

 

15

Кількість суб’єктів

32

0,0

0,0

 

малого

 

 

 

 

підприємництва, що

 

 

 

 

повинні виконати

 

 

 

 

вимоги регулювання,

 

 

 

 

Одиниць(мікропідприємства)

 

 

 

16

Сумарно, гривень

1608,32

Х

0,0

 

Формула:

 

 

 

 

відповідний

 

 

 

 

стовпчик “разом” Х

 

 

 

 

кількість суб’єктів

 

 

 

 

малого

 

 

 

 

підприємництва, що

 

 

 

 

повинні виконати

 

 

 

 

вимоги регулювання

 

 

 

 

(рядок 14 Х рядок

 

 

 

 

15)

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури, тобто витрати на

адміністрування даного регуляторного акта органи місцевого самоврядування не здійснюють.
Адміністрування регуляторного акта буде проводитись на рівні Андрушівського відділення Бердичівської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області.

Процедура регулювання

План

Вартість часу

Оцінка

Оцінка

Витрати

суб’єктів малого

ові

співробітника

кількості

кількості

на

підприємництва (розрахунок

витра

органу

процедур

суб’єктів,

адмініст

на одного типового суб’єкта

ти

державної

за рік, що

що

рування

господарювання малого

часу

влади

припадаю

підпадають

регулюв

підприємництва - за потреби

на

відповідної

ть на

під дію

ання*

окремо для суб’єктів малого

проце

категорії

одного

процедури

(за рік),

та мікро-підприємництв)

дуру

(заробітна

суб’єкта

регулюван

гривень

 

 

плата)

 

ня

 

1.

Облік

 

суб’єкта

0,2

25,13

1

32

160,83

господарювання,

 

що

 

 

 

 

 

перебуває

 

у

сфері

 

 

 

 

 

регулювання

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Поточний

контроль

за

0,5

25,13

1

32

402,08

суб’єктом   господарювання,

 

 

 

 

 

що

перебуваєу

сфері

 

 

 

 

 

регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

виїзні

 

 

 

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3. Підготовка,

затвердження

0,5

25,13

1

1,6

20,1

та

опрацювання

одного

 

 

 

 

 

окремого

 

акта

 

про

 

 

 

 

 

порушення

 

 

вимог

 

 

 

 

 

регулювання

(оскільки

не

 

 

 

 

 

може бути 100% порушень,

 

 

 

 

 

беремо

5%

платників

 

 

 

 

 

фізичних осіб)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Реалізація

одного

0,5

25,13

1

1,6

20,1

окремого

рішення

щодо

 

 

 

 

 

порушення

 

 

вимог

 

 

 

 

 

регулювання(

оскільки

не

 

 

 

 

 

може бути 100% порушень,

 

 

 

 

 

беремо

5%

платників

 

 

 

 

 

фізичних осіб)

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Оскарження

одного

0,5

25,13

1

1

12,6

окремого

 

 

рішення

 

 

 

 

 

суб’єктами

господарювання

 

 

 

 

 

(усі порушники   не будуть

 

 

 

 

 

оскаржувати рішення,беремо

 

 

 

 

 

50% загальної

кількості

5%

 

 

 

 

 

платників, які   можуть мати

 

 

 

 

 

порушення,рядок 3 )

 

 

 

 

 

 

 

6.

Підготовка

звітності

за

0,1

25,13

Х

32

80,4

результатами регулювання

 

 

 

 

 

7.

Інші

адміністративні

 

 

 

 

 

процедури (уточнити):

 

 

 

 

 

 

Разом за рік

 

 

 

Х

Х

Х

Х

696,11

Сумарно за п’ять років

 

Х

Х

Х

Х

0,0

Розрахункова чисельність суб'єктів малого підприємництва на яких поширюється регулювання: 32 особи.

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2019 році становить 4173 грн. та у погодинному розмірі 25,13 грн. (ст.8 Закону України від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»).

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Поряд

Показник

 

 

 

 

 

Перший

рік

-ковий

 

 

 

 

 

 

регулювання

 

номер

 

 

 

 

 

 

(стартовий), грн.

1

Оцінка     “прямих”   витрат

суб’єктів

588000,00

 

малого підприємництва

на

виконання

 

 

 

регулювання

 

 

 

 

 

 

2

Оцінка

вартості

адміністративних

1608,32

 

 

процедур

для

 

суб’єктів

малого

 

 

 

підприємництва

 

щодо

виконання

 

 

 

регулювання та звітування

 

 

 

3

Сумарні витрати малого підприємництва

589608,32

 

на

 

 

 

 

виконання

 

 

 

запланованого регулювання

 

 

 

4

Бюджетні

витрати

на

адміністрування

696,11

 

 

регулювання

суб’єктів

малого

 

 

 

підприємництва

 

 

 

 

 

 

5

Сумарні

витрати

на

виконання

590304,43

 

запланованого регулювання

 

 

 

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Пом'якшувальними заходами для суб'єктів малого підприємництва може бути встановлення зменшених ставок або спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання.

Щодо зменшення ставок податку

Відповідно до податкового законодавства до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок місцевих податків та зборів у межах, встановлених Податковим кодексом України. Гранична межа розмірів ставок податків та зборів, передбачена Податковим Кодексом. Таким чином, прийняття ставок у межах максимальних розмірів є законними повноваженнями Новоівницької сільської ради.

Однак, з метою пом'якшення дії державного регулювання, недопущення значного податкового навантаження на суб'єктів господарювання запропоновано ставки нижчі, ніж максимальні ставки, передбачені Податковим кодексом України, що відповідають цілям державного регулювання, визначеними у розділі 2 аналізу регуляторного впливу проекту рішення (впровадження компенсаторних (пом'якшувальних ) процедур не потрібно).

Щодо спрощення адміністративних процедур з регулювання.

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати місцевих податків (визначається виключно нормами Податкового кодексу України).
Таким чином, Новоівницька сільська рада не має повноважень щодо встановлення пом'якшувальних заходів з адміністративних процедур з регулювання. Застосування даних заходів можливе тільки за умов внесення змін до податкового законодавства України.

Сільський голова                                          С.А.Желєзняков

Ви тут: Головна Новоівницька сільська рада Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Новоівницької сільської ради «Про встановлення та затвердження місцевих податків та зборів на території Новоівницької сільської ради на 2020 рік»