Про затвердження Положення про оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади селища Новоівницьке

trizyb1

 

 

 

 

 

                                                                             У к р а ї н а

                                          НОВОІВНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
                                              АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ
                                               ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                           Р І Ш Е Н Н Я

____________сесія                                                                             Третього скликання

від _______2014 року

Про затвердження Положення
про оренду майна, що є комунальною
власністю територіальної громади
селища Новоівницьке

Відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету та комунальної власності, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади селища Новоівницьке (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету та комунальної власності (Григорчук Г.Р.)

 

Сільський голова                                                                                    С.А.Желєзняков

 

Додаток
до рішення ______сесії
сільської ради
третього скликання
від _____2014 року

 

 

                                                                                                 ПОЛОЖЕННЯ
                                     про оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади селища

 

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
1.1. Положення про оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади селища (далі – Положення) регулює організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади селища.
1.2. Це Положення розроблене відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна" з метою встановлення єдиного порядку передачі в оренду нерухомого майна та окремого індивідуально визначеного майна, що є комунальною власністю територіальної громади селища та знаходиться на балансі підприємств, закладів, установ, організацій.
1.3. Об'єктами оренди є майно, що належить до комунальної власності територіальної громади селища, а саме – нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно підприємств, закладів, установ, організацій. Оренда майна не повинна порушувати виробничо-господарську цілісність, технологічну єдність даного підприємства.
1.4. Не можуть бути об'єктами оренди майно, здача в оренду якого заборонена законодавством України та рішеннями сільської ради.
1.5. Орендодавцями є:
підприємства, заклади, установи, організації – щодо нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), на балансі яких перебуває це майно.

1.6. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.
Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.
1.7. Контроль за використанням майна, переданого в оренду, покладається на орендодавців цього майна відповідно до Положення.
Керівники підприємств, закладів, установ, організацій несуть персональну відповідальність за відсутність або неналежну якість контролю за ефективним, раціональним і цільовим використанням та відчуженням майна комунальної власності територіальної громади селища.
1.8. Дозвіл на оренду майна комунальної власності територіальної громади селища надається за дорученням сільської ради - виконавчим комітетом сільської ради .

2. ПЕРЕДАЧА В ОРЕНДУ МАЙНА
2.1. Дані про нерухоме майно та інше індивідуально визначене майно комунальної власності територіальної громади селища, яке може бути передано в оренду, постійно оновлюються та розміщуються виконкомом сільської ради на інформаційному стенді.
2.2. З метою набуття права на оренду майна фізична або юридична особа звертається з заявою до відповідного орендодавця, визначеного підпунктом 1.5. цього Положення.
У заяві про оренду зазначається найменування заявника (назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності), місцезнаходження (місце проживання), платіжні реквізити, інформація про засоби зв'язку з ними, комунальне майно, яке бажає отримати в оренду, а також мета його використання, бажаний термін оренди, інші відомості на розсуд заявника.

До заяви додається:
• для отримання дозволу на право оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) перелік документів, затверджений наказом Фонду державного майна України від 14.11.05 № 2975;
• для отримання права на оренду нерухомого майна наступний перелік документів:
- копія чинної виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або свідоцтва про державну реєстрацію;
- копія довідки про взяття на облік платника податку;
- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
- належним чином оформлена довіреність, видана представнику юридичної або фізичної особи з наданням повноважень щодо погодження розміру орендної плати (подається у разі неявки керівника).
Крім того, додатково подаються копії:
- юридичними особами – установчих документів, довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ, у разі, якщо юридична особа є бюджетною установою (організацією), довідки органу Державного казначейства про стовідсоткове бюджетне фінансування (при необхідності);
- фізичними особами – паспорта (стор. 1, 2, 11), довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
- ліцензії на здійснення окремого виду діяльності (у випадку, якщо заявник має намір займатись в орендованому приміщенні діяльністю, що підлягає ліцензуванню);
2.3. Для продовження або переукладення на новий термін договору оренди майна Орендар до заяви додає:
- належним чином оформлену довіреність, видану представнику Орендаря-юридичної особи;
- копії установчих документів (для юридичних осіб);
- копії паспорта, ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);
- копії чинної виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або свідоцтва про державну реєстрацію;
- копію договору страхування орендованого майна.
У разі, якщо на момент продовження дії Договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) Договору оренди провадиться оцінка об'єкта оренди.

2.4. Всі копії документів засвідчуються мокрою печаткою (для фізичних осіб за умови її наявності) та підписом керівника із зазначенням дати. Перелічені документи подаються заявником, який несе відповідальність за їх достовірність.
Заява реєструється Орендодавцем при умові подачі всіх документів, передбачених цим пунктом. В іншому випадку документи повертаються особі, яка їх надала.
2.5. Орендодавець замовляє звіт з незалежної оцінки об'єкта оренди, забезпечує рецензування цього звіту. Витрати на виготовлення звіту з незалежної оцінки об'єкта оренди та рецензування цього звіту відшкодовує Орендар.
2.6. Орендодавець нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади селища (за умови відсутності заборони на передачу майна в оренду) подає матеріали на погодження виконкому сільської ради.
Виконком розглядає подані матеріали і приймає своє рішення (надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову).
Орендодавець нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади селища протягом п'яти днів після погодження умов оренди виконкомом, розміщує в офіційному друкованому засобі масової інформації районної ради – газеті "Новини Андрушівщини" – оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.
Оголошення про намір передати майно в оренду має містити таку інформацію:
- назва об'єкта оренди та його місцезнаходження;
- назва балансоутримувача зазначеного об'єкта;
-розрахунковий розмір орендної плати;
- адреса, номер телефону, куди може подаватися заява;
- кінцевий термін подання заяви;
- іншу необхідну інформацію.
Протягом десяти робочих днів після розміщення оголошення Орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.
Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди вносить пропозиції на чергове засідання виконкому. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди, умови якого погоджує виконком, укладається із заявником, який компенсує витрати орендодавця за розміщення оголошення про наміри передати в оренду майно. У разі надходження двох і більше заяв, виконком оголошує конкурс на право оренди.
Договір оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна набирає чинності виключно після затвердження сільським головою.
Балансоутримувач об'єкта оренди зобов'язаний у день затвердження договору оренди передати нерухоме майно Орендарю за актом приймання-передачі.
2.7. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи, комунального підприємства комунальної власності територіальної громади селища, підприємства поштового зв'язку, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, організації Товариства Червоного Хреста, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди за погодженням виконкому укладається з таким заявником без проведення конкурсу.
3. КОНКУРС НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
3.1. Приймає рішення про оголошення конкурсу та виконує функції конкурсної комісії стосовно рухомого та нерухомого майна виконком сільської ради.
3.2. Сільська рада забезпечує організацію та проведення конкурсу на оренду нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна.
3.3. Конкурс на право укладення договору оренди об'єкта полягає у визначенні Орендаря, який запропонував за рівних умов найвищу плату за оренду майна та кращі умови подальшої експлуатації об'єкта при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

3.4. Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості:
- інформацію про об'єкт (назва, місцезнаходження);
 умови конкурсу (ефективне використання об'єкта оренди за зазначеним в оголошенні цільовим призначенням) дотримання вимог експлуатації об'єкта;
- розмір початкової орендної плати;
- дата, час і місце проведення конкурсу;
- кінцевий термін прийняття документів на участь у конкурсі;
- іншу інформацію.
Оголошення про конкурс розміщується в газеті «Новини Андрушівщини» та може бути розміщено на інформаційному стенді не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу.
3.5. Для участі в конкурсі подається:
- заява на участь у конкурсі з інформацією, яка відповідає умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні;
- матеріали, передбачені підпунктом 2.2. цього Положення;
- підтвердження сплати завдатку Орендодавцю в розмірі орендної плати за два місяці згідно з початковим розміром орендної плати, у разі прийняття відповідного рішення конкурсною комісією.
3.6. Учасники конкурсу в окремому запечатаному конверті з позначкою "На конкурс по оренді" подають на розгляд конкурсної комісії надруковану на фірмовому бланку та завірену мокрою печаткою (для фізичних осіб за умови їх наявності) і підписом керівної особи конкурсну пропозицію, в якій повинно міститись: зобов'язання (пропозиція) щодо розміру місячної орендної плати за 1 кв.м, або за всю орендовану площу (без ПДВ), який не може бути меншим, ніж зазначено в оголошенні; термін, на який буде укладено договір оренди; виконання умов конкурсу; додаткові зобов'язання по експлуатації об'єкта. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії.
3.7. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу. Конкурс здійснюється в один етап. При проведенні конкурсу застосовуються елементи аукціону. Найбільша пропозиція щодо орендної плати далі розглядається як стартова при проведенні торгів за процедурою аукціону.
3.8. Конкурсна комісія визначає переможця за критеріями, встановленими підпунктом 3.4. цього Положення та умовами конкурсу.
3.9. Учаснику конкурсу, який став переможцем, сума завдатку зараховується в рахунок наступних орендних платежів. Учасникам, які не стали переможцями конкурсу, сума завдатку повертається протягом 10 робочих днів.
3.10. Переможець конкурсу на право оренди індивідуально визначеного майна компенсує витрати орендодавця на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди та її рецензування, а також за розміщення оголошення про наміри передати в оренду майно та конкурс у газеті "Новини Андрушівщини".
3.11. Якщо протягом 15 днів після прийняття рішення про надання в оренду об'єкта переможець конкурсу не уклав договору оренди, конкурсна комісія може оголосити новий конкурс на цей об'єкт. При цьому, завдаток переможцю конкурсу не повертається, повторно до участі у конкурсі на цей об'єкт зазначений переможець не допускається.
До умов договору оренди включається орендна плата, запропонована переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.
3.12. У випадку надання документів для участі в конкурсі однією юридичною або фізичною особою, конкурс не проводиться, а конкурсна комісія приймає рішення про укладення договору оренди з даною особою.
3.13. Поза конкурсом Орендодавець укладає Договори оренди на підставі типових Договорів, за конкурсом - з урахуванням зобов'язань переможця конкурсу.
3.14. Термін Договору оренди визначається за погодженням Сторін. Термін Договору оренди не може бути меншим ніж п'ять років, якщо Орендар не пропонує менший термін.
3.15. Відповідальність за нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію договору оренди, укладеного на три роки і більше, покладається на керівника підприємства, установи, організації, на балансі якого перебуває майно комунальної власності територіальної громади селища (Орендодавця).
Витрати, пов'язані з проведенням нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору оренди, покладаються на Орендаря.

                                    Сільський голова                                                                                        С.А.Желєзняков

 

                                                                                                        Аналіз
                                                                             регуляторного впливу від 22.10.14

Назва регуляторного органу: Новоівницька сільська рада
Назва документа: проект рішення сільської ради "Про затвердження Положення про оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади селища Новоівницьке"
Розробник аналізу регуляторного впливу: виконком Новоівницької сільської ради

Опис існуючої проблеми
Відповідно до вимог чинного законодавства (Закони України «Про засади державної регуляторної політики», «Про оренду державного та комунального майна», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин» зі змінами та доповненнями), яке встановлює єдині організаційні і правові засади використання комунального майна шляхом передачі його в оренду, виникла необхідність затвердження Положення про оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади селища Новоівницьке (далі – Положення)
Проблеми, які планується розв'язати шляхом розробки та затвердження Положення полягають у врегулюванні процедури передачі в оренду комунального майна згідно з діючим законодавством, а також у встановленні порядку надання дозволів закладам, установам та організаціям на укладання договорів оренди нерухомого майна та індивідуально визначеного майна.
З огляду на вищенаведене, вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, та потребує негайного правового врегулювання органами місцевого самоврядування .

Цілі прийняття рішення сільської ради
 Збільшення доходів селищного бюджету.
 Ефективне та прозоре використання майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища
 Врахування змін діючого законодавства у сфері оренди.
 Врахування інтересів орендарів.
 Забезпечення інтересів територіальної громади селища.
 Конкретизація інших процедур пов'язаних з орендою майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища.

Можливості досягнення визначених цілей
Запровадження цього регуляторного акта дозволить в більшій мірі збалансувати інтереси суб'єктів господарювання, територіальної громади та держави. Сприятиме спрощенню та доступності до нормативно-правової бази, яка регулює питання оренди. Дасть можливість врегулювати порядок реалізації права суб'єктів господарювання на підприємницьку діяльність, не заборонену законом.
Механізм регулювання
Даний проект детально регламентує питання:
- затвердження порядку надання в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища;
- затвердження процедури проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища, для здійснення комерційної діяльності виключно на ринкових засадах.
Альтернативи
Неприйняття Положення залишає прогалини у сфері правового регулювання орендних відносин.
Прийняття такого регуляторного акта дасть можливість врегулювати порядок реалізації права суб'єктів господарювання на підприємницьку діяльність, не заборонену законом.
Дане альтернативне рішення збільшить надходження до селищного бюджету, забезпечить неухильне виконання норм Законів України „Про засади державної регуляторної політики", "Про оренду державного та комунального майна".
Аналіз впливу на господарське середовище
Даний проект рішення сільської ради, у випадку його прийняття, забезпечить встановлення єдиного організаційно-правового механізму внесення та розгляду матеріалів щодо передачі в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища.
Вплив проекту на корупцію
Впровадження прозорого механізму надання в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища, сприятиме підвищенню контролю за використанням вказаного майна та зниженню проявів корупції.
Термін дії акта
Регулювання орендних відносин, згідно даного проекту регуляторного акту, планується здійснювати на постійній основі.
Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється виконкомом сільської ради.
Таблиця вигод та витрат

Сфера вигод

Вигоди

Витрати

Місцева влада

 - збільшення надходжень до бюджету  селища;

- соціально-економічний розвиток селища;

 - ефективне використання та збереження майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища.

- зниження соціальної напруги

- витрати на організацію процесу надання комунального майна в оренду.

Суб’єкти господарювання

- оперативність розгляду звернень стосовно оренди майна;

-  можливість отримати приміщення в оренду за інших рівних умов (проведення конкурсу).

- захист  власних  інтересів та прав через договірні відносини.

- сплата орендної плати;

- виконанням взятих на себе під час проведення конкурсу зобов’язань щодо відновлення орендованого майна.

Територіальна громада

- підвищення стандартів соціального захисту

відсутні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                 

 

 

 

 

           Сільський голова                                                С.А.Желєзняков

Ви тут: Головна Сільські ради Проекти рішень сільських рад Про затвердження Положення про оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади селища Новоівницьке