Про затвердження Типового договору оренди нерухомого майна

trizyb1

 

 

 

                                                       У к р а ї н а

                              НОВОІВНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
                                АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ
                                    ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                              Р І Ш Е Н Н Я

 

____________сесія                                                          Третього скликання
від _______2014 року

Про затвердження
Типового договору оренди
нерухомого майна

Відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету та комунальної власності, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Типовий договір оренди нерухомого майна (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету та комунальної власності (Григорчук Г.Р.)    

 

Сільський голова                                                            С.А.Желєзняков

 

 

                               Типовий договір оренди нерухомого майна

"Затверджено"
Сільський голова _________________________
"___"___________ 20_ р.

 

                                                                                ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА


від _____________ 20 __ року № __
_________________________________________________________________,
(повне найменування орендодавця)
в подальшому іменоване Орендодавець, в особі _________________________________________________________________,
(посада, ПІБ)
що діє на підставі __________________________________, з однієї сторони,
(назва документа)
та ______________________________________________________________ в
(повна назва Орендаря)
подальшому іменоване Орендар в особі _________________________________________________, що діє на підставі
(посада, ПІБ)
________________________________, з іншої сторони, уклали даний договір
(статут, довіреність тощо)
про наведене нижче:
1. Предмет договору
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нежиле приміщення площею _________ кв.м, розміщене на ____ поверсі (ах) (будинку, будівлі тощо) за адресою: Житомирська область, _______________________________________, що знаходиться на балансі __________________________, вартість якого визначена шляхом проведення незалежної оцінки, здійснену станом на ______________20__ р. і становить _______________ грн. без ПДВ. Майно передано в оренду з метою ___________________________________________________________.
1.2. Орендар використовує орендоване приміщення тільки за цільовим призначенням, обумовленим договором.

2. Умови передачі та повернення орендованого приміщення
2.1. Вступ Орендаря у користування приміщенням настає одночасно з підписанням сторонами даного договору та акта приймання-передачі вказаного приміщення.
2.2. Передача приміщення в оренду не передбачає передачу Орендареві права власності на орендоване майно. Майно залишається у комунальній власності територіальної громади селища, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.3. Приміщення вважається повернутим з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.

3. Орендна плата
3.1. Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.
3.2. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади селища, затвердженої рішенням сільської ради, і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, по якому є інформація про індекс інфляції) _______________ ______грн.
(місяць, рік)
Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
Орендна плата за перший місяць оренди ________ визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за ______________________________________________________________.
(місяці, роки)
3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.
3.4. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї зі сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених законодавчими актами України.
3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується з Орендаря відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки, визначеної НБУ на день нарахування пені, за кожний день прострочення, включаючи день сплати.
3.6. Орендна плата сплачується Орендарем по день фактичного повернення приміщення згідно з актом приймання-передачі.
3.7. Орендодавець має право відмовитися від цього договору і вимагати повернення переданого в оренду майна, якщо Орендар не вносить плату за користування зазначеним майном протягом трьох місяців підряд.

4. Використання амортизаційних відрахувань
4.1. Амортизаційні відрахування на об'єкт оренди нараховуються Орендодавцем, залишаються в його розпорядженні та використовуються ним для відновлення об'єкта оренди.
4.2. Поліпшення об'єкта оренди, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є комунальною власністю територіальної громади селища.

5. Права і обов'язки Орендодавця

Орендодавець має право:
5.1. В будь-який час контролювати стан, напрями і ефективність використання майна, переданого в оренду, шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.
5.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до даного договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого приміщення внаслідок неналежного використання та (або) невиконання умов даного договору.
5.3. Орендодавець має право вимагати розірвання договору оренди в разі невиконання договору оренди та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

6. Права і обов'язки Орендаря

Орендар має право:
6.1. Проводити реконструкцію, технічне переобладнання та поліпшення об'єкта оренди для своїх потреб лише з дозволу власника майна або уповноваженого власником органу в установленому порядку, попередньо погодивши такі дії з Орендодавцем.
6.2. У разі, якщо здійснені Орендарем поліпшення об'єкта оренди можуть бути відокремлені без пошкодження приміщення, Орендар має право на їх відокремлення.
6.3. Якщо Орендар без згоди власника та погодження Орендодавця здійснив поліпшення об'єкта оренди, які неможливо відокремити без пошкодження приміщення, він не має права на відшкодування їх вартості.
6.4. Питання компенсації поліпшень, здійснених Орендарем за згодою власника та погоджених Орендодавцем, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
6.5. За згодою Орендодавця та погодженням виконавчого комітету здавати майно в суборенду. Суборендну плату в розмірі, що не перевищує орендної плати за об'єкт суборенди, отримує Орендар, порядок використання решти суборендної плати визначається Новоівницькою сільською радою.

Орендар зобов'язаний:
6.6. Використовувати об'єкт оренди відповідно до умов договору та за цільовим призначенням відповідно до прийнятих зобов'язань.
6.7. Зберігати орендоване майно, запобігати його пошкодженню та псуванню.
6.8. Вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі.
6.9. Своєчасно здійснювати за свій рахунок поточний ремонт, належне утримання і обслуговування орендованого приміщення, його інженерно-технічного обладнання, інвентарю та прибудинкової території.
6.10. Здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього договору укласти з Орендодавцем орендованого майна договір про відшкодування витрат Орендодавця на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг Орендарю.
6.11. Забезпечувати безперешкодний доступ представників Орендодавця до орендованих приміщень, з метою перевірки виконання умов договору і обстеження стану об'єкта оренди, інженерних служб, та надавати на першу вимогу всю необхідну інформацію і документи щодо об'єкта оренди з метою контролю за використанням об'єкта оренди за цільовим призначенням, визначеним у розділі 1 цього договору.
6.12. Застрахувати орендоване майно від ризику випадкової загибелі чи пошкодження на користь Орендодавця у день підписання договору оренди і забезпечити його пожежну безпеку. Орендар передає копію страхового полісу Орендодавцю в 3-денний термін із моменту його укладення.
6.13. У разі спричинення збитків орендованому приміщенню з вини Орендаря, проводити їх відшкодування.
6.14. У разі припинення даного договору, повернути Орендодавцю в 15-денний термін орендоване приміщення в належному стані, не гіршому, ніж під час передачі його в оренду, що засвідчується актом приймання-передачі.
6.16. Не має права передавати обов'язки за договором іншим особам, а також здавати орендоване майно в суборенду без дозволу виконавчого комітету сільської ради.
6.17. Витрати, пов'язані з проведенням незалежної оцінки орендованого майна, рецензуванням звіту про незалежну оцінку майна, розміщенням оголошення про наміри передати в оренду майно, про конкурс на об'єкт оренди (у випадку застосування конкурсної процедури при передачі майна в оренду), відшкодовуються Орендарем Орендодавцю в місячний термін із дня підписання договору оренди.
6.18. Орендар несе повну матеріальну відповідальність за пошкодження, заподіяні об'єкту оренди, до моменту його повернення Орендодавцю за актом приймання-передачі.
6.19. Щомісяця до 15 числа надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговувального банку Орендодавця). На вимогу Орендодавця проводити звірку взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.
Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.
6.20. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси, повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.
6.21. Здійснювати нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок власних коштів.

7. Відповідальність сторін
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з даним договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
7.2. Спори, що виникають в ході виконання цього договору, вирішуються в судовому порядку.
7.3. Якщо Орендар не виконує обов'язки щодо повернення нерухомого майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки в розмірі подвійної плати за користування нерухомим майном за час прострочення.
7.4. У разі несплати Орендарем орендної плати більше одного місяця, Орендодавець має право ставити питання про дострокове розірвання договору у встановленому чинним законодавством порядку.

8. Строк дії, умови зміни та розірвання договору
8.1. Даний договір діє з "____"______________20__ р. по "____"_______________20 р.
8.2. Зміна умов або розірвання даного договору можуть мати місце за погодженням сторін. Зміни та доповнення, що вносяться, розглядаються сторонами протягом місяця з дня отримання пропозицій.
8.3. Даний договір може бути розірвано достроково на вимогу однієї зі сторін, за рішенням суду, у випадку невиконання умов даного договору та інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
8.4. Заявка Орендаря на продовження договору повинна бути надана Орендодавцю за три місяці до закінчення строку договору. Строк дії договору може бути продовжений на новий строк лише після розгляду виконкомом сільської ради питання доцільності його продовження та затвердження сільським головою додаткової угоди до цього договору (або нового договору).
8.5. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов чи припинення дії цього договору.
8.6. Одностороння відмова від договору оренди не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим договором.
Договір оренди припиняється в разі:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- приватизації об'єкта оренди Орендарем (за участю Орендаря);
- банкрутства Орендаря;
- загибелі об'єкта оренди;
- ліквідації юридичної особи, яка була Орендарем або Орендодавцем;
- смерті фізичної особи-Орендаря.
8.7. Взаємовідносини, не врегульовані даним договором, регламентуються чинним законодавством України.
8.8. Цей Договір складено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1-й – Орендодавцю, 2-й – Орендарю, 3-й виконавчому комітету сільської ради.

9. Платіжні та поштові реквізити сторін:
Орендодавець :

___________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Орендар: ________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

10. Особливі умови договору
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

11. Додатки
Додатки до цього договору:
- розрахунок місячної орендної плати;
- акт приймання-передачі орендованого приміщення.
Додатки є невід'ємною та складовою частиною договору.
Обов'язок щодо складання акта приймання-передачі при передачі об'єкта в оренду покладається на Орендодавця.

Юридичні адреси сторін

Орендодавець                                                                 Орендар

М.П.                                                                                        М.П

Сільський голова                                                                   С.А.Желєзняков

 

Додаток 1
до Типового договору оренди
нерухомого майна

 

                                                                    РОЗРАХУНОК
                                            плати за оренду приміщень, орендованих


_____________________________________
назва Орендаря
№ з/п Назва та місцезнаходження об'єкта оренди Площа об'єкта оренди, кв.м Вартість за експертною оцінкою на "__"_______20_ р.
Застосовані величини Орендна плата
за перший (базовий) місяць оренди

1 кв.м,
грн. усього об'єкта, грн. індекс інфляції орендна ставка назва місяця, рік орендна плата без ПДВ, грн.

Орендодавець:                                                                           Орендар:

_________________                                                                     _____________________
підпис підпис

М.П.                                                                                              М.П.

Сільський голова                                                                         С.А.Желєзняков

Додаток 2
до Типового договору оренди нерухомого майна

 

                                                                                 А К Т
                                                                      приймання-передачі
від "___"_____________20_ р.

Балансоутримувач _____________________________________________________________
повна назва
_____________________________________________________________________________

в особі_______________________________________________________________________ ,
посада, прізвище, ім'я, по батькові
з однієї сторони, і Орендар______________________________________________________

_____________________________________________________________________________
повна назва
в особі_______________________________________________________________________ ,
посада, прізвище, ім'я, по батькові
з іншої сторони, склали цей акт про те, що:
Балансоутримувач передає, а Орендар приймає відповідно до договору оренди нерухомого майна від "___"____________20_ р. № __ приміщення (будівлю, споруду тощо) за адресою __________________________________________________ загальною площею__________________кв.м, вартість якого визначена експертною оцінкою і становить_______________грн. станом на "___"_________________20_ р.
Стан орендованого майна__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Орендодавець здав:                                                                         Орендар прийняв:

____________________                                                                      _________________
підпис                                                                                                  підпис

М.П.                                                                                                      М.П.

Сільський голова                                                                                 С.А.Желєзняков

 

 

                                                                     Аналіз
                                             регуляторного впливу від 22.10.2014

Назва регуляторного органу: Новоівницька сільська рада
Назва документа: проект рішення сільської ради "Про затвердження типового договору оренди нерухомого майна"
Розробник аналізу регуляторного впливу: виконком Новоівницької сільської ради

Опис існуючої проблеми

Організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності відповідної територіальної громади, а також майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо цього майна регулюються перш за все Законом України „Про оренду державного та комунального майна", положення якого є нормами спеціального права регулювання правових відносин щодо оренди об'єктів права комунальної власності, Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими нормативно-правовими актами України.
Однак чинне законодавство не передбачає єдиних майново-господарських зобов'язань, які виникають при передачі комунального майна в оренду на території селища.
Відповідно до ч.2 ст.10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" укладений сторонами договір оренди щодо майна, яке перебуває у комунальній власності відповідної територіальної громади, в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди такого майна. При цьому зазначеною правовою нормою регламентовано, що типові договори оренди майна, яке перебуває у комунальній власності, затверджують відповідні органи місцевого самоврядування.
У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день відсутні розроблені та затверджені у встановленому чинним законодавством порядку типові договори оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища, необхідно прийняти рішення про затвердження такого Типового договору оренди нерухомого майна

Цілями прийняття проекту зазначеного рішення сільської ради є:
- реалізація вимог Закону України "Про оренду державного та комунального майна";
- упорядкування правових та організаційних відносин, пов'язаних з заключенням та підписанням договору по передачі в оренду (суборенду) майна комунальної власності територіальної громади селища.
Типовий договір розроблено з метою створення єдиного підходу для орендодавців комунального майна селища при укладенні договорів оренди, належного правового оформлення орендних правовідносин.
На підставі відповідних типових договорів оренди визначення істотних умов, за яких будуть укладатися договори оренди щодо певних об'єктів майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища. Це дасть можливість фізичним та юридичним особам, які бажають отримати в оренду певні об'єкти, що перебувають у комунальній власності територіальної громади селища, заздалегідь ознайомитись з договірними умовами користування таким майном, а також з правами та обов'язками орендаря та орендодавця такого майна.

Можливості досягнення визначених цілей
Запровадження цього регуляторного акта надає можливість в більш повному обсязі врахувати вимоги чинного законодавства при укладенні договорів оренди об'єктів комунальної власності селища, продовження договорів, термін дії яких закінчився та розрахунку орендної плати, згідно затверджених орендних ставок.
Так, відповідно до п.3 ст.17 Закону України „Про оренду державного та комунального майна" передбачено що після закінчення терміну договору орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідно для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.
Впровадження регулювання організаційних відносин, пов'язаних з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища та майнових відносин між орендодавцями та орендарями шляхом прийняття цього рішення надає можливість:
- упорядкувати процес передачі в оренду майна;
- з іншого боку орендодавці зможуть вимагати розірвання договору оренди нерухомого майна у випадку невиконання орендарем вимог стосовно утримання орендованого майна.

Механізм регулювання
Даний проект детально регламентує питання:
 визначення істотних умов договору оренди нерухомого майна;
 упорядковання орендних відносин в цілому

Альтернативи
Затвердження Типового договору оренди майна комунальної власності територіальної громади селища належить до виключної компетенції Новоівницької сільської ради згідно вимог п.2 ст.10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». В зв'язку з цим Альтернатив запропонованому проекту рішення немає

Перевага обраного виду правового регулювання ґрунтується на відповідності такого способу регулювання нормам законодавчих актів та загальнообов'язковості рішень Новоівницької сільської ради для виконання, що передбачено ст.144 Конституції України та ст.73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Аналіз впливу на господарське середовище
Даний проект рішення сільської ради, у випадку його прийняття, встановить єдині правила для всіх орендарів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади селища, сприятиме своєчасній сплаті ними орендної плати, що в цілому повинно позитивно вплинути на орендні відносини.
З прийняттям цього регуляторного акта будуть збережені об'єкти комунальної власності шляхом виконання орендарями договірних зобов'язань.
Досягнення цим регуляторним актом встановлених цілей не впливає на витрати територіальної громади селища та в цілому сприяє веденню господарської діяльності юридичних осіб, фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності.

Вплив проекту на корупцію
Впровадження цього регуляторного акту буде обмежувати надання окремих преференцій тим чи іншим орендарям, що має позитивно вплинути на зниження проявів корупції.

Термін дії акта
Регулювання орендних відносин, згідно даного проекту регуляторного акту, планується здійснювати на постійній основі.

Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється виконавчим комітетом.

Таблиця вигод та витрат

Сфера вигод

Вигоди

Витрати

Місцева влада

 ефективне використання та

відновлення  комунальної власності територіальної громади селища;

- зменшення (відсутність) заборгованості по експлуатаційним послугам з утримання орендованого майна;

- зниження соціальної напруги.

- витрати, пов’язані з укладанням  договорів.

Суб’єкти господарювання

- загальні правила платного користування майном, що перебуває у  комунальній власності територіальної громади селища

 

- витрати, пов’язані з укладанням  договорів .

Територіальна громада

- своєчасне отримання бюджетних виплат та послуг, які компенсуються з бюджету.

 

 

- відсутні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

      Сільський голова                                                                                                     С.А.Желєзняков

Ви тут: Головна Сільські ради Проекти рішень сільських рад Про затвердження Типового договору оренди нерухомого майна