Проекти рішень Нехворощанської сільської ради

trizyb1

 

 

 

                                                                                                            ПРОЕКТ

                                             Нехворощанська сільська рада
                                                  Андрушівського району
                                                  Житомирської області


                                                          Р І Ш Е Н Н Я

________________сесія                                             Сьомого скликання
від 2015 року №
Про затвердження Методики розрахунку
орендної плати за оренду майна, що є
комунальною власністю територіальної
громади села Нехворощ та
пропорції її розподілу
Відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, комунальної власності,земельних відносин та соціального розвитку села, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади села Нехворощ та пропорції її розподілу (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, комунальної власності,земельних відносин та соціального розвитку села (Н.В. Довга).


Сільський голова                                                  А.А. Закабула

Додаток
до рішення _________ сесії
сільської ради сьомого скликання
від ________.2015 року

 

                                                                                   МЕТОДИКА
                           розрахунку орендної плати за оренду майна, що є комунальною власністю

                               територіальної громади села Нехворощ та пропорції її розподілу


1. Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду нерухомого майна комунального підприємства, установи, організації.
2.1. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.
2.2. До орендної плати не включаються експлуатаційні витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які, відповідно до укладених угод, надає балансоутримувач. Такі суми сплачуються орендарем окремо, пропорційно розміру орендованої загальної площі або за окремими приладами обліку.
2.3. За цією Методикою розраховується орендна плата за нерухоме майно (будівлі, споруди, нежилі приміщення). Розрахунок складається з таких етапів:
- розрахунок вартості орендованого майна;
- визначення базової річної орендної плати;
- визначення орендної плати за перший місяць оренди.
Коли термін дії оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності, на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
Добова орендна плата розраховується шляхом ділення відповідної місячної орендної плати, визначеної за цією Методикою, на кількість діб роботи об'єкта оренди (доступу до об'єкта оренди) протягом цього місяця, відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.
Погодинна орендна плата розраховується шляхом ділення відповідної добової орендної плати на кількість годин роботи об'єкта оренди (доступу до об'єкта оренди) протягом доби, відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.
За базу для розрахунку орендної плати приймається вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки.
2.4. У разі оренди нерухомого майна, розмір річної орендної плати визначається за формулою:
Опл =
де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;
Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 1.
Якщо орендоване нежиле приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка його вартості проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:
Вп = Вб : Пб х Пп,
де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;
Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень та технічних поверхів, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;
Пп - площа орендованого приміщення, кв.м;
Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень та технічних поверхів, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.
Якщо орендоване нежиле приміщення є частиною будівлі (споруди), то загальною площею приміщень, що передаються в оренду, вважається площа виробничих або адміністративних кімнат, яку фактично займає орендар, та яка збільшена на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну:
П прим. = Пкім. х Кпер.,
де П прим. – загальна площа приміщень, що здаються в оренду, в кв. м;
Пкім. - площа виробничих або адміністративних кімнат, що передаються в оренду, кв. м.;
Кпер. - коефіцієнт перерахунку корисної площі будівлі в загальну, який розраховується на підставі даних технічної документації шляхом ділення загальної площі всієї будівлі, споруди (без врахування площі підвальних приміщень та технічних поверхів, якщо вони не експлуатуються орендарем)
на корисну площу будівлі (без врахування площі вестибюлів, фойє, східців, коридорів, санітарних кімнат, ліфтових площадок тощо, у разі, коли вони не використовуються орендарями або балансоутримувачем одноосібно).
Якщо орендар використовує частину приміщення коридору, вестибюлю, холу тощо, то коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну не застосовується.
У разі, якщо частина будівлі (споруди), що передається в оренду, має окремий вихід і орендар не користується іншими приміщеннями у будинку, загальною площею оренди є площа, яку фактично використовує орендар.
2.5. Розмір річної орендної плати за оренду приміщень для розміщення державних та комунальних установ, організацій, які фінансуються виключно за рахунок відповідних бюджетів (крім зазначених у пункті 30 додатку 1 цієї Методики), становить 1 відсоток від балансової вартості орендованого майна.
2.6. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, орендна плата, розрахована за даною Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено під час проведення конкурсу.
2.7. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:
Опл.міс. = х Ід.о. х Ім,
де Опл – розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;
Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;
Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати."
2.8. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
2.9. Термін внесення орендної плати визначається умовами договору оренди.
2.10. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
2.11. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня реєстрації його письмової заяви.
2.12. Орендна плата, розрахована за цією Методикою, перераховується:
- за нерухоме майно комунальної власності територіальної громади села Нехворощ:
50% орендної плати – орендодавцю, 50% - до сільського бюджету
2.13. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.
Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна в цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.
Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендну плату за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.
Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар перераховується орендодавцю. Сільська рада визначає Порядок використання зазначеної різниці.
Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
Контроль за перерахуванням зазначеної різниці здійснюється орендодавцем.
2.14. По окремих об'єктах оренди за зверненням орендаря, враховуючи інтереси територіальної громади селища та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету та комунальної власності, сільська рада своїм рішенням може встановлювати орендну плату у розмірі 1 грн. на рік, крім випадків, якими окремим суб'єктам господарювання або групам суб'єктів господарювання надаються пільги, які ставлять їх в привілейоване становище стосовно конкурентів, що може привести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції.


Головний бухгалтер                                                       Н.В. Довга

Додаток 1до Методики

                                                  ОРЕНДНІ СТАВКИ
            за використання цілісних майнових комплексів підприємств

Цілісні майнові комплекси підприємств

Орендна ставка, відсотки

тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів-заводів (що виробляють виноробну продукцію)

25

з виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості

20

електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування енергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування

16

сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію, металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної та текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

12

Інші об’єкти

10

 

             Головний бухгалтер                                     Н.В.Довга

Додаток 2 до Методики

 

                                                 ОРЕНДНІ СТАВКИ
                                  за використання нерухомого майна

 

Використання орендарем нерухомого

майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотки

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

45

3. Розміщення:

- фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів;

- ресторанів з нічним режимом роботи;

- торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї;

- операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет

40

4. Розміщення:

- виробників реклами;

- салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу;

- торговельних об'єктів з продажу автомобілів;

- зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

30

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності.

25

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що здійснюють туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з ремонту об'єктів нерухомості

21

8. Розміщення:

- клірингових установ;

- майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

- майстерень з ремонту ювелірних виробів;

- ресторанів;

- приватних закладів охорони здоров'я;

- суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і здійснюють господарську діяльність з медичної практики;

- розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець;

- суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування;

- редакцій засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру;

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

 - тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації;

- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

20

9. Розміщення:

- крамниць-складів, магазинів-складів;

- турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків;

- торговельних об'єктів з продажу:

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів;

- промислових товарів, що були у використанні;

- автотоварів;

- відео- та аудіо продукції;

- офісних приміщень;

- антен

18

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять з різних видів спорту, тренажерних залів

17

11. Розміщення:

- суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей;

- бірж, що мають статус неприбуткових організацій;

- кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини;

- суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль;

- складів;

- суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з вирощування квітів, грибів

15

12. Розміщення:

- закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях;

- суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

13

13. Розміщення:

- суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба);

- стоянок для автомобілів

12

14. Розміщення:

- комп'ютерних клубів та інтернет-кафе;

- ветеринарних аптек;

- рибних господарств;

- приватних навчальних закладів;

- шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів;

- торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами;

- суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи;

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами;

- редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 8 цього додатка;

- суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво товарів, крім товарів підакцизної групи

10

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17. Розміщення:

- кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- аптек, що реалізують готові ліки;

- торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

8

18. Розміщення:

- торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;

- ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

7

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20. Розміщення:

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

- фірмових магазинів, вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи;

- об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку;

- суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень;

- торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

6

21. Розміщення:

- державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного  та   місцевих бюджетів;  

- оздоровчих закладів для дітей та молоді;

- санаторно-курортних закладів для дітей;

- державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету;

- торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою;

- відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;

- суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

5

22. Розміщення:

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах;

- громадських вбиралень;

- камер схову;

- видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

4

23. Розміщення:

- аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами;

- суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги;

- майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менше як 50 кв. м;

- органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із Всеукраїнським статусом);

- науково-дослідних установ, крім бюджетних

3

24. Розміщення:

- аптек, які обслуговують пільгові категорії населення;

- організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами;

- бібліотек, архівів, музеїв;

- дитячих молочних кухонь;

- торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

2

25. Розміщення:

- закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів;

- державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді), дошкільних навчальних закладів;

- закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ – інфікованих дітей та молоді

1

26. Розміщення транспортних підприємств із:

- перевезення пасажирів;

- перевезення вантажів

 

15

18

27. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

- не більше як 50 кв. м;

- понад 50 кв. м;

 

 

 

3

7

28. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для  провадження підприємницької діяльності і становить:

- не більше як 100 кв. м;
- понад 100 кв. м.

 

 

 

1

7

29. Розміщення суб’єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад місцевого електротранспорту

5

30. Розміщення комунальних підприємств, державних та комунальних телерадіоорганізацій, редакцій державних та комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують

1

31. Інше використання нерухомого майна

15

 

 Головний бухгалтер                                                               Н.В.Довга

                                                             Аналіз
                               регуляторного впливу від 02.12.2015

Назва регуляторного органу: Нехворощанська сільська рада
Назва документа: проект рішення сільської ради "Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади села Нехворощ та пропорції її розподілу»
Розробник аналізу регуляторного впливу: виконком сільської ради.
Опис існуючої проблеми:
Відповідно до вимог чинного законодавства (Закони України «Про засади державної регуляторної політики», «Про оренду державного та комунального майна», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин», Постанова Кабінету Міністрів України "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна" зі змінами та доповненнями), яке встановлює єдині організаційні і правові засади використання комунального майна шляхом передачі його в оренду, виникла необхідність затвердження Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади села Нехворощ та пропорції її розподілу (далі – Методика)
Проблема, яку планується розв'язати шляхом розробки та затвердження Методики полягає у встановленні розміру орендної плати при укладанні договорів оренди нерухомого майна та індивідуально визначеного майна згідно з чинним законодавством.
З огляду на вищенаведене, вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою ринкових механізмів, та потребує негайного правового врегулювання органами місцевого самоврядування .
Цілі прийняття рішення сільської ради
 Збільшення доходів сільського бюджету.
 Запровадження єдиного алгоритму встановлення розрахункового рівня орендної плати.
 Врахування змін діючого законодавства у сфері оренди.
 Врахування інтересів орендарів.
 Забезпечення інтересів територіальної громади села.
Можливості досягнення визначених цілей
Запровадження цього регуляторного акту дозволить встановити конкретний розмір орендної плати, що сприятиме збільшенню надходжень до сільського бюджету, дасть можливість оперативно здійснювати фінансову підтримку об'єктів комунальної власності територіальної громади.
Механізм регулювання
Даний проект детально регламентує питання:
• встановлення ринкової орендної плати;
• пропорції розподілу орендної плати;
• пріоритетності інтересів територіальної громади селища при її визначенні.
Альтернативи
Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.
Дана альтернатива є неприйнятною у зв'язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.
Друга альтернатива – залишити дану ситуацію без врегулювання, надати сторонам можливість самостійно вирішувати питання щодо розрахунку та розміру орендної плати.
Дана альтернатива є неприйнятною для органів місцевого самоврядування у зв'язку з тим, що в цьому випадку не буде забезпечено стабільних надходжень коштів до сільського бюджету.
Третя альтернатива – прийняття запропонованого акта.
Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання.
Аналіз впливу на господарське середовище
Даний проект рішення дозволить передавати в оренду майно, що перебуває у комунальній власності територіальної громади села за ринковою вартістю, що має покращити рівень конкуренції між різними орендарями на території села.
Вплив проекту на корупцію
Впровадження цього регуляторного акту буде обмежувати надання окремих преференцій тим чи іншим орендарям, що має позитивно вплинути на зниження проявів корупції.
Термін дії акта
Регулювання орендних відносин, згідно даного проекту регуляторного акту, планується здійснювати на постійній основі.
Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта
Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється виконкомом сільської ради.
Таблиця вигод та витрат

Сфера вигод

Вигоди

Витрати

Місцева влада

- збільшення надходжень до бюджету села;

- соціально-економічний розвиток села;

- зниження соціальної напруги.

- витрати на організацію процесу надання комунального майна в оренду.

Суб’єкти господарювання

- отримання в оренду приміщень згідно з чинним законодавством

- сплата орендної плати

Територіальна громада

- підвищення стандартів соціального захисту

- відсутні

 

           Сільський голова                                                         А.А. Закабула

 

                                                                                                                                  

                                             ПРОЕКТ

Нехворощанська сільська рада
Андрушівського району
Житомирської області
Р І Ш Е Н Н Я

 

________________сесія Сьомого скликання
від 2015 року №

 

Про затвердження Положення
про оренду майна, що є комунальною
власністю територіальної громади
села Нехворощ

 

Відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності, земельних відносин та соціального розвитку села, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади села Нехворощ (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, комунальної власності, земельних відносин та соціального розвитку села (Довга Н.В.)

 

Сільський голова А.А. Закабула

 

2
Додаток
до рішення ______сесії
сільської ради
сьомого скликання
від _____2015 року
ПОЛОЖЕННЯ
про оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади села

 

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
1.1. Положення про оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади села (далі – Положення) регулює організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади села.
1.2. Це Положення розроблене відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оренду державного та комунального майна" з метою встановлення єдиного порядку передачі в оренду нерухомого майна та окремого індивідуально визначеного майна, що є комунальною власністю територіальної громади села та знаходиться на балансі підприємств, закладів, установ, організацій.
1.3. Об'єктами оренди є майно, що належить до комунальної власності територіальної громади села, а саме – нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно підприємств, закладів, установ, організацій. Оренда майна не повинна порушувати виробничо-господарську цілісність, технологічну єдність даного підприємства.
1.4. Не можуть бути об'єктами оренди майно, здача в оренду якого заборонена законодавством України та рішеннями сільської ради.
1.5. Орендодавцями є: підприємства, заклади, установи, організації – щодо нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), на балансі яких перебуває це майно.
1.6. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.
1.7. Контроль за використанням майна, переданого в оренду, покладається на орендодавців цього майна відповідно до Положення.
Керівники підприємств, закладів, установ, організацій несуть персональну відповідальність за відсутність або неналежну якість контролю за
ефективним, раціональним і цільовим використанням та відчуженням майна комунальної
власності територіальної громади села.
1.8. Дозвіл на оренду майна комунальної власності територіальної громади села надається за дорученням сільської ради - виконавчим комітетом сільської ради .
2. ПЕРЕДАЧА В ОРЕНДУ МАЙНА
2.1. Дані про нерухоме майно та інше індивідуально визначене майно комунальної власності територіальної громади села, яке може бути передано в оренду, постійно

 

3
оновлюються та розміщуються виконкомом сільської ради на інформаційному стенді.
2.2. З метою набуття права на оренду майна фізична або юридична особа звертається з заявою до відповідного орендодавця, визначеного підпунктом 1.5. цього Положення.

 

У заяві про оренду зазначається найменування заявника (назва юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності), місцезнаходження (місце проживання), платіжні реквізити, інформація про засоби зв'язку з ними, комунальне майно, яке бажає отримати в оренду, а також мета його використання, бажаний термін оренди, інші відомості на розсуд заявника.
До заяви додається:
• для отримання дозволу на право оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) перелік документів, затверджений наказом Фонду державного майна України від 14.11.05 № 2975;
• для отримання права на оренду нерухомого майна наступний перелік документів:
- копія чинної виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або свідоцтва про державну реєстрацію;
- копія довідки про взяття на облік платника податку;
- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
- належним чином оформлена довіреність, видана представнику юридичної або фізичної особи з наданням повноважень щодо погодження розміру орендної плати (подається у разі неявки керівника).
Крім того, додатково подаються копії:
- юридичними особами – установчих документів, довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ, у разі, якщо юридична особа є бюджетною установою (організацією), довідки органу Державного казначейства про стовідсоткове бюджетне фінансування (при необхідності);
- фізичними особами – паспорта (стор. 1, 2, 11), довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
- ліцензії на здійснення окремого виду діяльності (у випадку, якщо заявник має намір займатись в орендованому приміщенні діяльністю, що підлягає ліцензуванню);
2.3. Для продовження або переукладення на новий термін договору оренди
майна Орендар до заяви додає:
- належним чином оформлену довіреність, видану представнику Орендаря-юридичної особи;
- копії установчих документів (для юридичних осіб);
- копії паспорта, ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);
- копії чинної виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або свідоцтва про державну реєстрацію;
- копію договору страхування орендованого майна.
У разі, якщо на момент продовження дії Договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) Договору оренди провадиться оцінка об'єкта оренди.
2.4. Всі копії документів засвідчуються мокрою печаткою (для фізичних осіб за умови її наявності) та підписом керівника із зазначенням дати. Перелічені документи подаються заявником, який несе відповідальність за їх достовірність.
Заява реєструється Орендодавцем при умові подачі всіх документів, передбачених цим

 

4
пунктом. В іншому випадку документи повертаються особі, яка їх надала.
2.5. Орендодавець замовляє звіт з незалежної оцінки об'єкта оренди, забезпечує
рецензування цього звіту. Витрати на виготовлення звіту з незалежної оцінки об'єкта оренди та рецензування цього звіту відшкодовує Орендар.
2.6. Орендодавець нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади селища (за умови відсутності заборони на передачу майна в оренду) подає матеріали на погодження виконкому сільської ради.
Виконком розглядає подані матеріали і приймає своє рішення (надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову).
Орендодавець нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна комунальної власності територіальної громади селища протягом п'яти днів після погодження умов оренди виконкомом, розміщує в офіційному друкованому засобі масової інформації районної ради – газеті "Новини Андрушівщини" – оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.
Оголошення про намір передати майно в оренду має містити таку інформацію:
- назва об'єкта оренди та його місцезнаходження;
- назва балансоутримувача зазначеного об'єкта;
-розрахунковий розмір орендної плати;
- адреса, номер телефону, куди може подаватися заява;
- кінцевий термін подання заяви;
- іншу необхідну інформацію.
Протягом десяти робочих днів після розміщення оголошення Орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.
Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв орендодавець за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди вносить пропозиції на чергове засідання виконкому. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди, умови якого погоджує виконком, укладається із заявником, який компенсує витрати орендодавця за розміщення оголошення про наміри передати в оренду майно. У разі надходження двох і більше заяв, виконком оголошує конкурс на право оренди.
Договір оренди нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна набирає чинності виключно після затвердження сільським головою.
Балансоутримувач об'єкта оренди зобов'язаний у день затвердження договору оренди передати нерухоме майно Орендарю за актом приймання-передачі.
2.7. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи, комунального підприємства комунальної власності територіальної громади селища, підприємства поштового зв'язку, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, організації Товариства Червоного Хреста, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не
5
менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не
розміщується і договір оренди за погодженням виконкому укладається з таким заявником без проведення конкурсу.
3. КОНКУРС НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
3.1. Приймає рішення про оголошення конкурсу та виконує функції конкурсної комісії стосовно рухомого та нерухомого майна виконком сільської ради.
3.2. Сільська рада забезпечує організацію та проведення конкурсу на оренду нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна.
3.3. Конкурс на право укладення договору оренди об'єкта полягає у визначенні Орендаря, який запропонував за рівних умов найвищу плату за оренду майна та кращі умови подальшої експлуатації об'єкта при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

 

3.4. Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості:
- інформацію про об'єкт (назва, місцезнаходження);
 умови конкурсу (ефективне використання об'єкта оренди за зазначеним в оголошенні цільовим призначенням) дотримання вимог експлуатації об'єкта;
- розмір початкової орендної плати;
- дата, час і місце проведення конкурсу;
- кінцевий термін прийняття документів на участь у конкурсі;
- іншу інформацію.
Оголошення про конкурс розміщується в газеті «Новини Андрушівщини» та може бути розміщено на інформаційному стенді не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу.
3.5. Для участі в конкурсі подається:
- заява на участь у конкурсі з інформацією, яка відповідає умовам конкурсу,
зазначеним в оголошенні;
- матеріали, передбачені підпунктом 2.2. цього Положення;
- підтвердження сплати завдатку Орендодавцю в розмірі орендної плати за два місяці згідно з початковим розміром орендної плати, у разі прийняття відповідного рішення конкурсною комісією.
3.6. Учасники конкурсу в окремому запечатаному конверті з позначкою "На конкурс по оренді" подають на розгляд конкурсної комісії надруковану на фірмовому бланку та завірену мокрою печаткою (для фізичних осіб за умови їх наявності) і підписом керівної особи конкурсну пропозицію, в якій повинно міститись: зобов'язання (пропозиція) щодо розміру місячної орендної плати за 1 кв.м, або за всю орендовану площу (без ПДВ), який не може бути меншим, ніж зазначено в оголошенні; термін, на який буде укладено договір оренди; виконання умов конкурсу; додаткові зобов'язання по експлуатації об'єкта. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії.
3.7. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу. Конкурс здійснюється в один етап. При проведенні конкурсу застосовуються елементи аукціону. Найбільша пропозиція щодо орендної плати далі розглядається як стартова при проведенні торгів за процедурою аукціону.
3.8. Конкурсна комісія визначає переможця за критеріями, встановленими підпунктом 3.4. цього Положення та умовами конкурсу.
3.9. Учаснику конкурсу, який став переможцем, сума завдатку зараховується в рахунок
6
наступних орендних платежів. Учасникам, які не стали переможцями конкурсу, сума завдатку повертається протягом 10 робочих днів.
3.10. Переможець конкурсу на право оренди індивідуально визначеного майна компенсує витрати орендодавця на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди та її рецензування, а також за розміщення оголошення про наміри передати в оренду майно та конкурс у газеті "Новини Андрушівщини"

 

3.11. Якщо протягом 15 днів після прийняття рішення про надання в оренду об'єкта переможець конкурсу не уклав договору оренди, конкурсна комісія може оголосити новий конкурс на цей об'єкт. При цьому, завдаток переможцю конкурсу не повертається, повторно до участі у конкурсі на цей об'єкт зазначений переможець не допускається.
До умов договору оренди включається орендна плата, запропонована переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.
3.12. У випадку надання документів для участі в конкурсі однією юридичною або фізичною особою, конкурс не проводиться, а конкурсна комісія приймає рішення про укладення договору оренди з даною особою.
3.13. Поза конкурсом Орендодавець укладає Договори оренди на підставі типових Договорів, за конкурсом - з урахуванням зобов'язань переможця конкурсу.
3.14. Термін Договору оренди визначається за погодженням Сторін. Термін Договору оренди не може бути меншим ніж п'ять років, якщо Орендар не пропонує менший термін.
3.15. Відповідальність за нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію
договору оренди, укладеного на три роки і більше, покладається на керівника підприємства, установи, організації, на балансі якого перебуває майно комунальної власності територіальної громади селища (Орендодавця).
Витрати, пов'язані з проведенням нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору оренди, покладаються на Орендаря.


Секретар ради                                          Т.П. Шафранович

 

 

                                                    Аналіз
                         регуляторного впливу від 02.12.2015 року
Назва регуляторного органу: Нехворощанська сільська рада
Назва документа: проект рішення сільської ради "Про затвердження Положення про оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади села Нехворощ"
Розробник аналізу регуляторного впливу: виконком Нехворощанської сільської ради
Опис існуючої проблеми
Відповідно до вимог чинного законодавства (Закони України «Про засади державної регуляторної політики», «Про оренду державного та комунального майна», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо орендних відносин» зі змінами та доповненнями), яке встановлює єдині організаційні і правові засади використання комунального майна шляхом передачі його в оренду, виникла необхідність затвердження Положення про оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади села Нехворощ (далі – Положення)
Проблеми, які планується розв'язати шляхом розробки та затвердження Положення полягають у врегулюванні процедури передачі в оренду комунального майна згідно з діючим законодавством, а також у встановленні порядку надання дозволів закладам,

 

7
установам та організаціям на укладання договорів оренди нерухомого майна та індивідуально визначеного майна.
З огляду на вищенаведене, вирішення окресленої проблеми неможливе за допомогою ринкових механізмів або чинних регуляторних актів, та потребує негайного правового врегулювання органами місцевого самоврядування .
Цілі прийняття рішення сільської ради
 Збільшення доходів сільського бюджету.
 Ефективне та прозоре використання майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади села
 Врахування змін діючого законодавства у сфері оренди.
 Врахування інтересів орендарів.
 Забезпечення інтересів територіальної громади села.
 Конкретизація інших процедур пов'язаних з орендою майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади села.
Можливості досягнення визначених цілей
Запровадження цього регуляторного акта дозволить в більшій мірі збалансувати інтереси суб'єктів господарювання, територіальної громади та держави. Сприятиме спрощенню та доступності до нормативно-правової бази, яка регулює питання оренди. Дасть можливість врегулювати порядок реалізації права суб'єктів господарювання на підприємницьку діяльність, не заборонену законом.
Механізм регулювання
Даний проект детально регламентує питання:
- затвердження порядку надання в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади села;
- затвердження процедури проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади села, для здійснення комерційної діяльності виключно на ринкових засадах.
Альтернативи
Неприйняття Положення залишає прогалини у сфері правового регулювання орендних відносин.
Прийняття такого регуляторного акта дасть можливість врегулювати порядок реалізації права суб'єктів господарювання на підприємницьку діяльність, не заборонену законом.
Дане альтернативне рішення збільшить надходження до сільського бюджету, забезпечить неухильне виконання норм Законів України „Про засади державної регуляторної політики", "Про оренду державного та комунального майна".
Аналіз впливу на господарське середовище
Даний проект рішення сільської ради, у випадку його прийняття, забезпечить встановлення єдиного організаційно-правового механізму внесення та розгляду матеріалів щодо передачі в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади села.
Вплив проекту на корупцію
Впровадження прозорого механізму надання в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади села, сприятиме підвищенню контролю за використанням вказаного майна та зниженню проявів корупції.
Термін дії акта
Регулювання орендних відносин, згідно даного проекту регуляторного акту, планується

 

8
здійснювати на постійній основі.
Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється виконкомом сільської ради.

 

Таблиця вигод та витрат

 

Сфера вигод

Вигоди

Витрати

Місцева влада

 - збільшення надходжень до бюджету  селища;

- соціально-економічний розвиток селища;

 - ефективне використання та збереження майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища.

- зниження соціальної напруги

- витрати на організацію процесу надання комунального майна в оренду.

Суб’єкти господарювання

- оперативність розгляду звернень стосовно оренди майна;

-  можливість отримати приміщення в оренду за інших рівних умов (проведення конкурсу).

- захист  власних  інтересів та прав через договірні відносини.

- сплата орендної плати;

- виконанням взятих на себе під час проведення конкурсу зобов’язань щодо відновлення орендованого майна.

Територіальна громада

- підвищення стандартів соціального захисту

відсутні

 

 

Сільський голова                                                       А.А.Закабула

 

                                                                                                ПРОЕКТ

                            

                                               Нехворощанська сільська рада
                                                    Андрушівського району
                                                      Житомирської області
                                                             Р І Ш Е Н Н Я

 

 

________________сесія                                                             Сьомого скликання
від 2015 року №

 

Про затвердження
Типового договору оренди
нерухомого майна

 

Відповідно до ст.ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, комунальної власності, земельних відносин та соціального розвитку села, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Типовий договір оренди нерухомого майна (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету , комунальної власності, земельних відносин та соціального розвитку села, (Довга Н.В.)

 

Сільський голова                                           А.А. Закабула

 

 

                                    Типовий договір оренди нерухомого майна


"Затверджено"
Сільський голова _________________________
"___"___________ 20_ р.

 

 

                          ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА

 

від _____________ 20 __ року № __
_________________________________________________________________,
(повне найменування орендодавця)
в подальшому іменоване Орендодавець, в особі___________________________________,
(посада, ПІБ)
що діє на підставі __________________________________, з однієї сторони,
(назва документа)
та ______________________________________________________________ в
(повна назва Орендаря)
подальшому іменоване Орендар в особі _________________________________________________, що діє на підставі
(посада, ПІБ)
________________________________, з іншої сторони, уклали даний договір
(статут, довіреність тощо)
про наведене нижче:
1. Предмет договору
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нежиле приміщення площею _________ кв.м, розміщене на ____ поверсі (ах) (будинку, будівлі тощо) за адресою: Житомирська область, _______________________________________, що знаходиться на балансі __________________________, вартість якого визначена шляхом проведення незалежної оцінки, здійснену станом на ______________20__ р. і становить _______________ грн. без ПДВ. Майно передано в оренду з метою ___________________________________________________________.
1.2. Орендар використовує орендоване приміщення тільки за цільовим призначенням, обумовленим договором.
2. Умови передачі та повернення орендованого приміщення
2.1. Вступ Орендаря у користування приміщенням настає одночасно з підписанням сторонами даного договору та акта приймання-передачі вказаного приміщення.
2.2. Передача приміщення в оренду не передбачає передачу Орендареві права власності на орендоване майно. Майно залишається у комунальній власності територіальної громади села, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.3. Приміщення вважається повернутим з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.
3. Орендна плата
3.1. Орендар за користування об'єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.
3.2. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади села, затвердженої рішенням сільської ради, і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, по якому є інформація про індекс інфляції) _______________ ______грн.
(місяць, рік)
Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
Орендна плата за перший місяць оренди ________ визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за ______________________________________________________________.
(місяці, роки)
3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.
3.4. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї зі сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених законодавчими актами України.
3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується з Орендаря відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки, визначеної НБУ на день нарахування пені, за кожний день прострочення, включаючи день сплати.
3.6. Орендна плата сплачується Орендарем по день фактичного повернення приміщення згідно з актом приймання-передачі.
3.7. Орендодавець має право відмовитися від цього договору і вимагати повернення переданого в оренду майна, якщо Орендар не вносить плату за користування зазначеним майном протягом трьох місяців підряд.
4. Використання амортизаційних відрахувань
4.1. Амортизаційні відрахування на об'єкт оренди нараховуються Орендодавцем, залишаються в його розпорядженні та використовуються ним для відновлення об'єкта оренди.
4.2. Поліпшення об'єкта оренди, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є комунальною власністю територіальної громади села.
5. Права і обов'язки Орендодавця
Орендодавець має право:
5.1. В будь-який час контролювати стан, напрями і ефективність використання майна, переданого в оренду, шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.
5.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до даного договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого приміщення внаслідок неналежного використання та (або) невиконання умов даного договору.
5.3. Орендодавець має право вимагати розірвання договору оренди в разі невиконання договору оренди та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
6. Права і обов'язки Орендаря
Орендар має право:
6.1. Проводити реконструкцію, технічне переобладнання та поліпшення об'єкта оренди для своїх потреб лише з дозволу власника майна або уповноваженого власником органу в установленому порядку, попередньо погодивши такі дії з Орендодавцем.
6.2. У разі, якщо здійснені Орендарем поліпшення об'єкта оренди можуть бути відокремлені без пошкодження приміщення, Орендар має право на їх відокремлення.
6.3. Якщо Орендар без згоди власника та погодження Орендодавця здійснив поліпшення об'єкта оренди, які неможливо відокремити без пошкодження приміщення, він не має права на відшкодування їх вартості.
6.4. Питання компенсації поліпшень, здійснених Орендарем за згодою власника та погоджених Орендодавцем, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
6.5. За згодою Орендодавця та погодженням виконавчого комітету здавати майно в суборенду. Суборендну плату в розмірі, що не перевищує орендної плати за об'єкт суборенди, отримує Орендар, порядок використання решти суборендної плати визначається Нехворощанською сільською радою.
Орендар зобов'язаний:
6.6. Використовувати об'єкт оренди відповідно до умов договору та за цільовим призначенням відповідно до прийнятих зобов'язань.
6.7. Зберігати орендоване майно, запобігати його пошкодженню та псуванню.
6.8. Вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі.
6.9. Своєчасно здійснювати за свій рахунок поточний ремонт, належне утримання і обслуговування орендованого приміщення, його інженерно-технічного обладнання, інвентарю та прибудинкової території.
6.10. Здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього договору укласти з Орендодавцем орендованого майна договір про відшкодування витрат Орендодавця на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг Орендарю.
6.11. Забезпечувати безперешкодний доступ представників Орендодавця до орендованих приміщень, з метою перевірки виконання умов договору і обстеження стану об'єкта оренди, інженерних служб, та надавати на першу вимогу всю необхідну інформацію і документи щодо об'єкта оренди з метою контролю за використанням об'єкта оренди за цільовим призначенням, визначеним у розділі 1 цього договору.
6.12. Застрахувати орендоване майно від ризику випадкової загибелі чи пошкодження на користь Орендодавця у день підписання договору оренди і забезпечити його пожежну безпеку. Орендар передає копію страхового полісу Орендодавцю в 3-денний термін із моменту його укладення.
6.13. У разі спричинення збитків орендованому приміщенню з вини Орендаря, проводити їх відшкодування.
6.14. У разі припинення даного договору, повернути Орендодавцю в 15-денний термін орендоване приміщення в належному стані, не гіршому, ніж під час передачі його в оренду, що засвідчується актом приймання-передачі.
6.16. Не має права передавати обов'язки за договором іншим особам, а також здавати орендоване майно в суборенду без дозволу виконавчого комітету сільської ради.
6.17. Витрати, пов'язані з проведенням незалежної оцінки орендованого майна, рецензуванням звіту про незалежну оцінку майна, розміщенням оголошення про наміри передати в оренду майно, про конкурс на об'єкт оренди (у випадку застосування конкурсної процедури при передачі майна в оренду), відшкодовуються Орендарем Орендодавцю в місячний термін із дня підписання договору оренди.
6.18. Орендар несе повну матеріальну відповідальність за пошкодження, заподіяні об'єкту оренди, до моменту його повернення Орендодавцю за актом приймання-передачі.
6.19. Щомісяця до 15 числа надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговувального банку Орендодавця). На вимогу Орендодавця проводити звірку взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.
Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.
6.20. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси, повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.
6.21. Здійснювати нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок власних коштів.
7. Відповідальність сторін
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань згідно з даним договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
7.2. Спори, що виникають в ході виконання цього договору, вирішуються в судовому порядку.
7.3. Якщо Орендар не виконує обов'язки щодо повернення нерухомого майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки в розмірі подвійної плати за користування нерухомим майном за час прострочення.
7.4. У разі несплати Орендарем орендної плати більше одного місяця, Орендодавець має право ставити питання про дострокове розірвання договору у встановленому чинним законодавством порядку.
8. Строк дії, умови зміни та розірвання договору
8.1. Даний договір діє з "____"______________20__ р. по "____"_______________20 р.
8.2. Зміна умов або розірвання даного договору можуть мати місце за погодженням сторін. Зміни та доповнення, що вносяться, розглядаються сторонами протягом місяця з дня отримання пропозицій.
8.3. Даний договір може бути розірвано достроково на вимогу однієї зі сторін, за рішенням суду, у випадку невиконання умов даного договору та інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
8.4. Заявка Орендаря на продовження договору повинна бути надана Орендодавцю за три місяці до закінчення строку договору. Строк дії договору може бути продовжений на новий строк лише після розгляду виконкомом сільської ради питання доцільності його продовження та затвердження сільським головою додаткової угоди до цього договору (або нового договору).
8.5. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов чи припинення дії цього договору.
8.6. Одностороння відмова від договору оренди не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим договором.
Договір оренди припиняється в разі:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- приватизації об'єкта оренди Орендарем (за участю Орендаря);
- банкрутства Орендаря;
- загибелі об'єкта оренди;
- ліквідації юридичної особи, яка була Орендарем або Орендодавцем;
- смерті фізичної особи-Орендаря.
8.7. Взаємовідносини, не врегульовані даним договором, регламентуються чинним законодавством України.
8.8. Цей Договір складено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1-й – Орендодавцю, 2-й – Орендарю, 3-й виконавчому комітету сільської ради.
9. Платіжні та поштові реквізити сторін:
Орендодавець :
___________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Орендар: ________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
10. Особливі умови договору
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
11. Додатки
Додатки до цього договору:
- розрахунок місячної орендної плати;
- акт приймання-передачі орендованого приміщення.
Додатки є невід'ємною та складовою частиною договору.
Обов'язок щодо складання акта приймання-передачі при передачі об'єкта в оренду покладається на Орендодавця.
Юридичні адреси сторін
Орендодавець                                          Орендар
М.П.                                                            М.П
Сільський голова                                  А.А. Закабула

 

 

Додаток 1
до Типового договору оренди
нерухомого майна

 

 

                                                  РОЗРАХУНОК
                               плати за оренду приміщень, орендованих

 

_____________________________________
назва Орендаря
№ з/п Назва та місцезнаходження об'єкта оренди Площа об'єкта оренди, кв.м Вартість за експертною оцінкою на "__"_______20_ р.
Застосовані величини Орендна плата
за перший (базовий) місяць оренди
1 кв.м,
грн. усього об'єкта, грн. індекс інфляції орендна ставка назва місяця, рік орендна плата без ПДВ, грн.
Орендодавець:                              Орендар:
_________________                     _____________________
підпис                                             підпис  
М.П.                                                  М.П.
Сільський голова                                  А.А. Закабула

 

 

Додаток 2
до Типового договору оренди нерухомого майна

 

                                   А К Т
                    приймання-передачі
від "___"_____________20_ р.
Балансоутримувач _____________________________________________________________
повна назва
_____________________________________________________________________________
в особі_______________________________________________________________________ ,
посада, прізвище, ім'я, по батькові
з однієї сторони, і Орендар______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
повна назва
в особі_______________________________________________________________________ ,
посада, прізвище, ім'я, по батькові
з іншої сторони, склали цей акт про те, що:
Балансоутримувач передає, а Орендар приймає відповідно до договору оренди нерухомого майна від "___"____________20_ р. № __ приміщення (будівлю, споруду тощо) за адресою __________________________________________________ загальною площею__________________кв.м, вартість якого визначена експертною оцінкою і становить_______________грн. станом на "___"_________________20_ р.
Стан орендованого майна__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Орендодавець здав:                   Орендар прийняв:
____________________                 _________________
підпис                                              підпис
М.П.                                             М.П.
Сільський голова                     А.А. Закабула

 

 

                                        Аналіз
регуляторного впливу від 22.10.2014
Назва регуляторного органу: Нехворощанська сільська рада
Назва документа: проект рішення сільської ради "Про затвердження типового договору оренди нерухомого майна"
Розробник аналізу регуляторного впливу: виконком Нехворощанської сільської ради
Опис існуючої проблеми
Організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності відповідної територіальної громади, а також майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо цього майна регулюються перш за все Законом України „Про оренду державного та комунального майна", положення якого є нормами спеціального права регулювання правових відносин щодо оренди об'єктів права комунальної власності, Цивільним та Господарським кодексами України, а також іншими нормативно-правовими актами України.
Однак чинне законодавство не передбачає єдиних майново-господарських зобов'язань, які виникають при передачі комунального майна в оренду на території села.
Відповідно до ч.2 ст.10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" укладений сторонами договір оренди щодо майна, яке перебуває у комунальній власності відповідної територіальної громади, в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди такого майна. При цьому зазначеною правовою нормою регламентовано, що типові договори оренди майна, яке перебуває у комунальній власності, затверджують відповідні органи місцевого самоврядування.
У зв'язку з тим, що на сьогоднішній день відсутні розроблені та затверджені у встановленому чинним законодавством порядку типові договори оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади села, необхідно прийняти рішення про затвердження такого Типового договору оренди нерухомого майна
Цілями прийняття проекту зазначеного рішення сільської ради є:
- реалізація вимог Закону України "Про оренду державного та комунального майна";
- упорядкування правових та організаційних відносин, пов'язаних з заключенням та підписанням договору по передачі в оренду (суборенду) майна комунальної власності територіальної громади села.
Типовий договір розроблено з метою створення єдиного підходу для орендодавців комунального майна села при укладенні договорів оренди, належного правового оформлення орендних правовідносин.
На підставі відповідних типових договорів оренди визначення істотних умов, за яких будуть укладатися договори оренди щодо певних об'єктів майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади села. Це дасть можливість фізичним та юридичним особам, які бажають отримати в оренду певні об'єкти, що перебувають у комунальній власності територіальної громади села, заздалегідь ознайомитись з договірними умовами користування таким майном, а також з правами та обов'язками орендаря та орендодавця такого майна.
Можливості досягнення визначених цілей
Запровадження цього регуляторного акта надає можливість в більш повному обсязі врахувати вимоги чинного законодавства при укладенні договорів оренди об'єктів комунальної власності села, продовження договорів, термін дії яких закінчився та розрахунку орендної плати, згідно затверджених орендних ставок.
Так, відповідно до п.3 ст.17 Закону України „Про оренду державного та комунального майна" передбачено що після закінчення терміну договору орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідно для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.
Впровадження регулювання організаційних відносин, пов'язаних з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади села та майнових відносин між орендодавцями та орендарями шляхом прийняття цього рішення надає можливість:
- упорядкувати процес передачі в оренду майна;
- з іншого боку орендодавці зможуть вимагати розірвання договору оренди нерухомого майна у випадку невиконання орендарем вимог стосовно утримання орендованого майна.
Механізм регулювання
Даний проект детально регламентує питання:
 визначення істотних умов договору оренди нерухомого майна;
 упорядковання орендних відносин в цілому
Альтернативи
Затвердження Типового договору оренди майна комунальної власності територіальної громади села належить до виключної компетенції Новоівницької сільської ради згідно вимог п.2 ст.10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». В зв'язку з цим Альтернатив запропонованому проекту рішення немає
Перевага обраного виду правового регулювання ґрунтується на відповідності такого способу регулювання нормам законодавчих актів та загальнообов'язковості рішень Нехворощанської сільської ради для виконання, що передбачено ст.144 Конституції України та ст.73 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Аналіз впливу на господарське середовище
Даний проект рішення сільської ради, у випадку його прийняття, встановить єдині правила для всіх орендарів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади села, сприятиме своєчасній сплаті ними орендної плати, що в цілому повинно позитивно вплинути на орендні відносини.
З прийняттям цього регуляторного акта будуть збережені об'єкти комунальної власності шляхом виконання орендарями договірних зобов'язань.
Досягнення цим регуляторним актом встановлених цілей не впливає на витрати територіальної громади села та в цілому сприяє веденню господарської діяльності юридичних осіб, фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності.
Вплив проекту на корупцію
Впровадження цього регуляторного акту буде обмежувати надання окремих преференцій тим чи іншим орендарям, що має позитивно вплинути на зниження проявів корупції.
Термін дії акта
Регулювання орендних відносин, згідно даного проекту регуляторного акту, планується здійснювати на постійній основі.
Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється виконавчим комітетом.
Таблиця вигод та витрат

 

Таблиця вигод та витрат

Сфера вигод

Вигоди

Витрати

Місцева влада

-   ефективне використання та

відновлення  комунальної власності територіальної громади села;

- зменшення (відсутність) заборгованості по експлуатаційним послугам з утримання орендованого майна;

- зниження соціальної напруги.

- витрати, пов’язані з укладанням  договорів.

Суб’єкти господарювання

- загальні правила платного користування майном, що перебуває у  комунальній власності територіальної громади села

 

- витрати, пов’язані з укладанням  договорів .

Територіальна громада

- своєчасне отримання бюджетних виплат та послуг, які компенсуються з бюджету.

 

 

- відсутні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Сільський голова                                          А.А. Закабула

 

Ви тут: Головна Сільські ради Проекти рішень сільських рад Проекти рішень Нехворощанської сільської ради